#5750: Continental

-I
se
I."

 

 

 

 

 

sin.
.-

 

 

 

 

 

 

 

Bmienlr c-uninmi.

se LINKÖPING. .se

Föreställningar: Hvardagar kl..6, 7,30 och 9 e. m. VSön- och helgdagar kl.
2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBS.! Alla hvardagar" kl. 6 e. m..
äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

1

 

PROGRAM I

 

 

fr. e. m. Leeeegee een 15 1. e. m. Feeeegen den 21 April 1911.

M US IK.
l AFDELNlNGEN:

liGuldgräifvarclif i Kalifornien.

Denna är en ibland de måst spännande bilder, som visats å någon biograf.

Innehåll :

1. Gralet. 2.
4. Fyndet.

F rierieet. 3. Beröllopeet.
5. Afundesjukan. 6. Mord-
pilanen. 7. Spionen. 8. Brefvet. 9.
Mötet. 10. Sltöleden. 11. Upptäckten.
12. Förföljan-det .samt straffet.

I en "Bar" långt ut i västern står
Harry en ung geuldgrafvare, 1samtalan-
ole. med andra gxäster, när Range, en rå;
och med ett frånstötande ansikte före-
sedd guldgrälfvare, inträder i Baren.
Han 1loj-uder öfver lag, men Harry ne-
kar ta emot något. Detta gör Range
rasande. 77Due var uppe hos-gamla
Hardiys i går kvällH 4sager Range, "för
att healsa på hans dotter, du. kan bei
henne uppfostra "dig till en gentle-
man", hvearpå. han slår ett .glas i: ansik-

(tet på. Harry... Denne återigen slår
Range till marken.

Det är afton, Greta och hennes fader
sitta hemma. Harry ine-träder. Han
framför sitt frielri och får Gretas ja ochi
faderns välsignelse. .

En liten .ättling bring-ar ysolsken öf-
ver det lyckliga hemmet. Han kysser
sina kara, för .att sedan. grå ut till guild-
minornae.

Harry finner en stor geuiledlklilmp. xVilol
af glädje :skriker han höegljuedt ut sin

lycka. Gnldgnafvarna strömma dit,
bland dem Range. Alla taga guildklim-
pen i betraktande och lyckönsika Har-
ry, soma ruisar hem för att för Greta
berätta sin lycka.

Range beslutar undanrödja Harry.
Han lejer två mindre välkända figurer
för detta ändamål mot .löfte att med
diem dela rofvet, hvartill de samtycka.

Harry är just i färd med att visa

Greta sitt feynd, som gör dem bagge tillI

rika människor. Harry går bort till
slangen, framtager under densamma en
påse. med geuledistoft och små giueldkflim-
par samt ilägger den sist-funna jätte-
geuldkelimpen, hvarpeä han plaseerar det
i dess gamla gömstiall-e. Han harl dock
icke  ansiktet päe andra sidan

rutan, tillhörande en af Rangieis lejda-

medhjälpare, som med lysetnae ögon
följt alla 1hians rörelse-r ochl skyndar att
flöertälja Range hvad han sett. Range
författar harplä en skrifvelse aif följan-
dle lydelse, som eöfverbrinfgaes till
Harry :

Kom öfver till same-
Jag har något vik-
S-kynda l, i

Rasta Harry!
.lingshnset genast.
tigt; att säga dig.

 

Harry skyndar sig i Väg, under tiden

ll AFDELNINGEN:

 

kveaerstannar budbäraren, bedjande
Gereta gifva sig en dryck vatt-en. Oför-
markt tager han nyckeln :till .ytter-
dörren och begifwer sig till Range, öf-
verlämniande nyckeln. Range begifver1
sig till Harrys hem, beordrande sina
medhjälpare att vakta på. Harry.
Greta misstanke-r onda afesikter, fast-
lnåller dörren inifrån så) hålrdt, att
Ranges försök att komma in misslyc-
kas. Han finner 1dock väg genom fön-
stret ochq öfvermannar Greta samt
tager guldpjåesen.

v Hvad ar det? Någon synes komma
på vag-en. Det1 vlärda klöfveribladet
stiger till häst och Börs-vinner skynd-
samt. Nu frainstoirmar Harry, Hardy
och några cowboys. -

Gulidegrafvarne .äro kvickt allarme-
rade och begynna fidrfeöljandet. Under
tiden har Range med sitt sällskap
stannat för att dela roefvet. Range vill
behålla den stora guldklimpen, detta
faller de yandra ej i smaken, Ein strid
uppstår, och under den hinna förföl-
jarna upp dem. De öefvermannas och
enligt Wild West ser blefvo de hangda
i närmastetrzäld. Y

2- Pettersson är oi belàten med sin bostad.

 

 

Komisk.

 

 

3- - GenomT-aärns bergklyftof-

III

 

 

 

raskare tills den ånyo försvinner i de
djupa bfergspassen. Vattnet är myc-
ket klart och är Tarn segelbar pä en
längd af 148 km.

synnerhet ar .Tarm mycket intressant
mellan städerna eS :t- Eenimi-e och Brio-
quies. Två kilometer förbi dessa orter

Tarn kommer ifrån Liozeres berg och
gräefv-cr sig igenom stora och djnpa
bergsklyfetor. På de kala klippväggar-
na ha några tallar och furor satt rot

 

 

. och gifva dessa trakter lif och färg. I

börjar den att flyta allt ras-kare och

m AFDELNINGif-:Ne4

1

4- Negerbröllop i Oeorgina.

Denna bild ger oss en intressant in!

blick i plantagenegirernas lif i Geor-
gina, samtidigt som vi få. vara medI om

5-Nlexikan Bill och Maj

ett negereloiröllop af mer Ian komiskt
slag. Vid" bröllopet .närvara plant-age-

 

na äro myelåfet. .- stolta.

ägarne med4 familj, hvar-öfver negrer-

or Kinslon.

Stort spännande cowboysdrama hämtadt ur lifvet i de amerikanska skogarna
och på prärien i 25 afdelningar.

Medan lnes, dotter till Major Kinston,
gjorde sin morgonridt, såg hon hur
Mexikan, Bill, hvilken tillsammans med
indianer drack ur floden, stötte en af
dem i floden. Häröfver uppbragt öfver-
föll och slog obarmhärtigt Mexikan Bill.
När han ville försvara sig blef han af
hennes älskare, von Vorell, misshandlad
och slagen. Mexikan Bill vill nu häm-
nas med att underrätta hennes fader om
förhållandena dem emellan. Då Yorell
kom till major Kinston, blef han af

denne afvisad och fick icke vidare närma
sig flickan. Medan Yorell ledde sin
häst till stallet benyttadc Mexikan Bill
sig af detta ögonblick att genom ett

fönster affyra ett skott mot major Kin-

ston. Majoren, träffad af skottet, faller
till golfvet. .Mexikan Bill slår alarm
och omtalat att Yorell dödat majoren.
En indian som varit ögonvittne och
ville omtala förhållandet blir af Mexikan
Bill misshandlad och bunden samt ned-

 

kastad utför en brant, där han 1sedan

 

blef funnen af lnes. De båda intyga
sanningen af indianens utsago, befriar
Yorell och sätter efter Mexikan Bill, som
under tiden försvunnit. Efter mycket
letande och skarpa ridter genom vilda
strömmar, öfver berg och backa-r, upp-
hinnes och fångas slutligen Mexikan
Bill och föres sedan till Major Kinston.
Medan de två älskande fatta hvarandras
händer ocli hängifva sig åt sin lycka
blir Mexikan Bill på god cowboyssed
lynchad.

6.- f Okynniga pojkar.

Bland alla kinematografiska bilder, intager denna bild främsta rummet på grund af den ohejdade skrattlust

som bemäktigar sig åskådaren.

lvl: Utomordentlig skrattsuccés.

 

Obs! ytt. program)V hvarje Lördag,

 

OBS.! Söndagar kl. 2 och

3,30 e. m. Billighetsmatiné.

 

Entré: 25 öre för äldre å alla.

platser, 10 öre för barn å1 3zdje plats; barn å öfriga platser samma pris som för äldre.
Efter kl. 6 på Sön- och Helgdagar ärobiljettpriserna lika för barn som för äldre.

BiLJETTPRisi-:Re .

Söckendagar: lza plats SOL-2:a plats 35, 3:e plats 25 öre.

Barn under 12 år:

1:a plats 35,- 2:a plats 25, 3:e plats 15 öre.
Rätt till ändring af programmet förbehålles.

PROGRAM GRATIS.

 

 

 

 

e 038.! Påskdagen ingen föreställning.

 

 

 

 

Linköping, Östgöten boktryckeri, 1911.

l " f Fil-Jm,

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain