#5749: Continental

-.
.mig
u

 

 

we.

 

 

 

 

 

 

4:a!

 

 

 

 

 

 

 

Binennr c-nnnnnn

se; LINKÖPING. (se.

Föreställningar:I Hvardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.

2,- 3,30, 6, 7,30 Och 9 e. m. OBS.!

in!

Sön- och helgdagar kl.

Alla hvardagar kl. 6 e. m.

äga barn och skolungdom tillträde för endast lO öre.

 

PROGRAM

:let-if

fr. n. m. Lördagen den 22 t. n. In. Fredagen den 28 April 1911.

M USIK.
l AFDELNINGEN;

1- l   (Fin-fina naturscenerier.)

2.

i J , Tor

fn AFDELNINGEN;

Svärm Or  .I (skämt)

quato Tasso.

Gripande skådespel af W. von Goethe.

Bilden1 v-:isar oss en episod urr den, ita-
lienska. diktaren och historieskrifva-
rens lif Tarquato Tasso, som föddes i
midten af 15:de århundradet, stud-e-
rande både juridik, teologi och filoso-

1. Tarqunato i sitt arbetsrum.

2. Trådgårdsparti från Lu-stslottet
Belsiquandö -

3. Tairqua-to Tasso-deklamerar en af

sina dikter för hertig Alpihons och
dens syster Leonore af Esta. "

4. Leonore af Esta bryter en blomma
och 1gifver Tasso.

5. Tasso bekåntner
Leonore.

6. Spionerna upptåeka Tassos och
Leonores m-ö-te1 i parken.

7. Spionerna omtala för hertigeni att

sin kårlek för

Amerikansk expressnyhet!
6. i

 

fi; uppfostrad hos jesuiter led han
stundom af periodisk sjalssjukdom.
Han blef kår i den vackra Leonore,
syster till hertigen Ferarra. Hany haw-
de många fiender och1 då han en gång
PERSONER:
Alp-hons den Ilzdire, Hertig af Fe-
rarra. I I
Leonore af Ester, Hertigens syster.
Leonore Ranvitale, Grefvinnan från
i Scandiano.
Antonio Montec-artiro, Stadssekretår.
Tarquato Tasso.

Leonlore o. Tasso yälska hvar-andra.
8. Kompliotten. i
9. Tasso i sitt rum, blir berötvad
Leonores nåsduk, som han erhållit
af henne. I
Den törrådiske hand-sken.
Tasso beger sig till hofvet med-
hafvande handsken.

.10.
11.

12. Rikssalen.

13. Öga. mot öga med spionen.
14. Duellen..

15. Tasso föres till fängelse.
16. Fångelset. i

Pappas lilla flicka.

lll AFDELNINGEN:

 

tog sig för att tuktaW en adelsman, blef
:han kastad i fängelse. Efter frigif-
vandet drog han nedbruten till munk-
klostret på Monto-Oliyeto dar han blef
till sin död 1695.

17. Leolnore befriar Tasso uir fäng- "
elset.

18. Tassos första vansinnessiymptom.

19. Leonore i sitt rum med grefvin-

nan från Scan dino.

210. Tasso intrånger i Leon-otres rum,
21. Hertigen kommer tillstådes.
22. Tass-o blir sjuk och föres- till sjuk-

huiS .

23. Tasso bevarar ån den blomma,
som han erhållit af Leonore.
1 24. Tasso omgifven af sjunkskötare.
j 25. Tassos sista dag.
(Skämt)

PFlJ ÄZZO. men.)

Amerikansk expressnyhetl

w Om vän-delse".

Cowboys-drama från Vilda Västern.

Den straffade brottslinigven giår ut
:i lifvet sedan han erhållit sitt stred
-mled fruktan och bitterhet. Trots
han 1återfått sin frihet Wklålrner han
litktsom inom sig ett han1 iår stamp-
lad, tnots .att han lgenom- straffet
borde försenat sitt tbnnolttj ar docl:
väntldlen ej så fort flårdlilg med att
glömma och tönlåta..

Tom Carl-ton, ledare af ett bandtit-
band li Västern, tröttnar (på sitt lif
som fågelfri, hvarför han beslut-nr
söka återfå ställning som hederlig
medborgare. Hansi .beslut ltli-ärntin-
nan påverkas mest af det bref han
nyss erhållit från sin gamla. heder-
liga mor, hvari lhon -uttryoker sin
sorg öfver datt hon ryktesvfis lhiört
att han för ett långt ifrån hedersamt
lif, samt uppmanar honom att slå
in på. dte mattas våg.

Tom I(larlton sammalnkalllar bean-
det :samt meddelar dem att han .älmf-
nar lbtlli en hederlig Iintråninrislm samt
uppmanar dem att :göra satmimaledles.

Tnots Carltoln blend folket var
kand 1510011 en valf Vänsterns ldijtädnfvaste
VVlädgagten-ter", hade han alldrig blif-
vit fatst, då han var nästan i [lika hög
grad .populär som Robin Hood, hvil-

7.

Det än." lördag afton.
hiåller sin vteokotlön ooh går, ledlsla-
gad af en kamrat, dör ett köpa sig
en 1promenadrofek :efter sista modet.
Efter fulländadth lklöfp tager han på
sig sein nyförvärfvade skatt ooh stop-
par .sin återstående förmögenhet i
en iaf flickorna samt beger sig hem,
hvarest han iovtållligt Åvtilntas iaif sin ige-
mlål. Han ger henne sin nya rook
och döljer mled siifn kammat för .att
läska .sin strupe.

Arg kastar hustrun den nya roc-
ken utanför dörren, där den kommer
väl till pasls för ten krilnlgtvadrndrandle

 

 

ken brandsktajttadte de rika, men
hjälpte alla fattiga, tlwillldet .gljtorde
att Har-liten samtidigt (han frolntadtes
beinnd-radfes. han iåfven. Husnnödralr-
no. tyckte ej illa v-.nra att få göra
honom småtjänster, trots ldle frukta-
de hans framtusigo statt och igirolflvla
röst. Carlton finner emellertid nu
att ldlet första och tlugnalste steg för
att sona sina syndler  att siöikia ge-
nom egna hländelns: arbete vista. att
han ip-å Inått sätt vill söka. förtjäna
sitt uppehålla Han får ftörstt arbe
te på en landtgård, men tblir bort-

lcörd, då husfollket .får tkllrart för [sigl

hvem han är och varit. Hon vend-
rar omkring på ilandlelt, sökande arr--
bete .på olika ställen, tills han kom-
mer till några grufvor, där arbetare

sökes. Han blir nu antagen som
grufaerbetare O-(dh "hluigger ri" med

lif och lust. Han amblertiatr här tills
han en dag blir iigtenlklämd som den
för detta tbandlitern och blir Ibort-
kiörd. Han söker lnru arbete på. åt-
skillith ställen, men 1ftön.Qdälfves, då
hfnn öfveralllt år 

En vacker slöntdlalgsrmiorgon passe-
rar han en liten by och hör hnrnu
klrllokliookornxa kalla tilll gudstjänst.

Herman. er-j gesäll, som utbyter den mot sin bra.

sig-za habit.

Då Herman glrad .i hågen lkommler
åter, märker han ej den gamlla tra-
siga rocken utanför dlörren, samt
träder in i den tälkta, tbonninigen. Hår
omtallnnr hustrun latt hon kastat den
för deras förhållanden obeliöfligia
promeinadirooken :på dörren. Hier-
man erinnair sig nu, att hela hnns
ågianide lpennfinlgeförnnöglenhet llåg i
en alf [rookiens fickor, och skyndar
ut för att lråmta in inockern. Men det
vart "ntix". Den finn, roloken var
nu förvandlad till en gammal trasa,

 

 

Han drag-es i sina bekymmer mot
kyrkan,y nren till" ooh medhm- blir
han bortstöt-t. Flörtvitlakl odh för- .
bittnad öfver medlnrånnrilskorls hård-
hlet, ser han sig Iingen ann-ah utväg
än att återgå till sitt gamla ilif. Hem
blir misantzrowpth, en hatare af manF
niskoslläiktet och beslutar att om

han  varit blanld elle värsta, så "
skullllle han (liådsanteifterr söka. blifva
det.

Den geamll-a modern igenxlnånnier
sin olyoldlige Son, drager (honom till
sig, .omfamnande honom. Tturistetr-
na stå i början iöfvienraslklaldb af diem
vändning saken tåg-it, men (image
sig diskret tvi-tillbaka, medan moder
ooh son fast omtamnla hvar-andra. "
Jia, modern var nu fpå våg till honom
 ett hjälpa honom att 1bllti en god
människa ooh för att med sitt mlilf ,
da. sätt ooh ömma hjärta hjälpta ho-
nom att återvinna :alla de gamla
vänner som fbalnnilyist honom.

Vår blifld slutar med vatt en .af-tu-
risterna, en rilk aäämslmarn, efter att
Enlrört hans letfntadislliistqnia, näxcker
honom sin bland -meld löfte att flör-
hjålipa hon-om till det litf han: strläf-
vat ftöyrglälfves att få föra.

jöen första promenadrecken. lcsemo

och hvad värre var, "peknnrierna"
voro "pduts Weg".. Herman slkyn-
dar iväg på jakt efter den opålitlrilga
rocken. Änrdtligen får han se sin
rock j sällskap med "luifaren" på
en soffa, där den senare njuter af
en :pà gatan ufpphdittad cdigarnstumvp.
Då han ser .Herman :niårma sig, blir
l-nnn misstänksam och lbegier sig i
vag, naturligtvis i sällskap medvroo-
ken. Herman iådlraiger sig genom
sina norp tvernzne polisens Xuppmärk-
sn-nmhet och  lustig jakt vildtagecr.

Upplösningen iaf denna genom-1
lkiomistka bild vilja vi ej blotta med
vidare beskrifning. W

 

Linköping, Östgöta-n boktryckeri, 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain