#5748: Continental

A.ill

 

 

 

 

 

 

Föreställningar:

Blnendr cnnnenrn

 

se LINKÖPING. ee-

Hvardagar kl. 6, 7,301 och 9 e. m.

Sön- och helgdagar kl.

2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBS.! "Alla hvardagar kl. 6 e. m.
äga barn och skolungdom tillträde förrendast lO öre.

"n

 

l.IBilder från Sf

2.l Amerikanskt sensat

PROGRAM

fr. e. m. Lördagen den 29 t. 0. nl. Fredagen den

M us IK.

I AFDELNINGEN:

ionsdrama!

 

 

5 Maj 1911.

ongkong med omgifningar.

Herrn ai svarta klippan.

En italiensk arftagerska är förlof-
vad med en gentleman vid nanm Ar-
thur. Vid en bal till hans ära blef en
grefve introducera-d, hvilken gjorde
ett så angenämt intryck på Amalia,
att hon samtyckte att blifva hans
hustru. Det var tydligen kärlek vid
första åsynen.

Bröllopsmorgonen. Arthur såg att
Amalia troligen skulle ångra sig,
hvarför han, vid ett samtal emellan
dem bönföll henne att ej gifta sig
med denne man, ty han visste med sä-
kerhet, att hon skulle bli olycklig.

Ett dr senare. Amalia är gift, hen-
nes man .är charma-nt, älskande och
förseende henne med allt. Vid mot-
tagningen af två. främmande gäster
räckte en af dem grefven en biljett,
som denne händelsevis tappade.

En mystisk biljett. Sedan grefven
och de främmande lämnat rummet,
tog Amalia brefvet och läste med fasa
följande ord: 7,Den engelske grefven
med fru och några vänner komma att
passera Svarta klyftan vid midnatt.
Det blir ett rikt byte. Kom dit väl
beväpnad och maskerad. B. L. Xx."
Som hon i samma ögonblick hörde
steg af sin man släppte hon biljetten
och fördjupade sig i läsningen af en

ten, hvarvid han lät en näsduk falla
och samtidigt tog upp den förra.

Vid Svarta klyftan. Det är mid-
natt. .Grefven och hans förbundna
vänta på följet. De stanna vagnen
och taga de resandes tillhörigheter, i
samma ögonblick Amalia. klädd som
en italiensk bondflicka uppträder på
scenen, dragande masken från gref-
vens ansikte och afslöjade honom som
en bedragare. Med största lugn be-
faller han en af sina medhjälpare att
föra Amalia till ett aflägset beläget
hus.

Dömd att sfvefilta till döds. Amalia
har blifvit förd till ett rum, i hvilket
hon inlåses af grefven och sedan han
förvissat sig om, att hon har hvarken
bröd eller vatten att tillgå, endast ett
söndrigt vattenkärl ligger på golfvet.
Nöjd att hafva lyckats bevara sin
hemlighet lämnar grefven huset och
bortkastar nyckeln.

Fdngens sista kopp. Amalia är för-
tvifladf Ingen utsikt till räddning.
fönstret är försedt med grofva järn-
stänger. Slutligen ser hon dock en
sista utväg. Hon fattar det söndriga
kärlet och slår därmed sönder fönstret
hvarefter hon rifver ett blad ur en
bok och skrifver med blod följande

I

 

bok. Grefven kom in, sökande biljet-

3.

rader: "Den som finner detta bref,

adress Fine Hall Cambridge. Ni er-
håller den ersättning Ni begär. Ar-
thur! Jag är fånge i Tornet Old
Lake. För Guds skull rädda mig.
Amalia." Därmed tog hon biljetten,
i hvilken hon lade en bit af det sönd-,
riga kärlet och kastade det ut genom
fönstret. I detsamma passerades
stället af en landtman, som fann bil-
jetten och aflägsnade sig springande.

Amalias försmddde älskare. Landt-
mannen uppsökte omedelbart den
uppgifna adressaten och öfverlämna-
de personligen skrifvelsen till Ama-
lias försmådde älskare.

Räddad. Tillsammans med landt-
mannen skyndar han till Amalias be-
frielse och efter mycket sökande finna
de .rummet där hon hålles fängslad.

Vedergällntngen. Gnefven håller
en bjudning i sitt hem. Under den-
samma inträder Arthur tillsamman

;med en djupt beslöjad dam. Arthur

beskyller grefven för att vara en
stråtröfvare och för att hafva försökt
svälta sin hustru till döds. När gref-
ven nekar kastar grefvinnan sin slöja
tillbaka och grefven blir för en minut
slagen med häpnad, hvarefter han
försöker lämna rummet. Två poliser
stationerade vid dörren anhålla ho-

 

öfverlämna det till Mr Arthur Field,

n AFDELNINGEN.

nom samt föra honom med sig.

 (Kemiskt) I

Lungpesfen. g

En ng, särdeles innehållsrik bildserie, ej att förväxla meden förut-visad bild med samma namnI

Dess orsaker, utbredning och

1) Af fruktansvärd betydelse för
utbredningen af pesten är den stora
mottaglig-het för pestbacillerna, råt-
tor, möss och andra olika slags djur
äga, då dessa djur i början af sjukdo-
mar, innan den kommit till fullt ut-
brott, panikartadt fly pesthärden och
med hemsk skyndsamhet på detta sätt
utbredande den förfärliga sjukdomen.

2) Loppan bär isynnerhet ut smit-
tan. Medels sina sugrör uppsuga
dessa djur smittoämnet från pestliken
för att sedan öfverföra giftet på
friska människor. i

3)En pestsjuk råtta. Etty sm-ittadt
djurs mjälte innehåller millioner bak-

terier. En liten del af samma är till-
räcklig för mikroskopisk undersök-
ning. "

4) Under mikroskopet visar mjälten
en mängd pestbaciller, som år 1894

bekämpande.
i Ostasien rasande lungpesyten.)

zare, som f. n. är ledare af Pasteur-
institutet i Anom (Indo-China).

5) Beredning af det Yersinska pest-
serumet i Pasteur-Institutet iiParis.
För att skydda mot smitta, insprutas
uti en hästs halsåder pestkulturer i
stegrade doser. Efter en följd af upp-
repade1 injektioner är djuret gjordt
oemottagligt för pestsmitta.

6) Det af en så behandlad hästs
blod erhållna serum, besitter en för-
vånansvärdt helande verkan.

7) Behandling af en pestsmdttad
medelst pestsernm. För att skydda
sig påtager läkaren en af steriliseradl
gummityg tillverkad pestmask. Den-
na isolerar ögon och andningsorgan
mot pestbacillerna. I

8) Skyddsåtgärder mot pestens in-
tåg i Franska hamnplatsen.

För människor: Isolerade baracker.

 

upptäcktes af dr Yersin, en schwei-

5- Hvariör iolk

1.-sta afdelntngen:

Hon gifter sig, för att slippa ar-
beta, med en förmögen sportsman. -
1 år senare, resultatet: Allt är för-
slösiadt på vadhållningar, och nu åter-
står endast hårdt grofarbete för den

unga makan, under det mannen för- i

slösar hennes surt förvärfvade slan-
tar.

6- Olivskogarna

Vid anblicken af denna ypperliga
vegetation kan man knappast tro att
några steg därifrån utbreda sig kalla
nakna fält, hvilka icke tillåta ens nå-

llllanon,l en rik arftagers-ka, är se-
dan e-n längre tid lidande af någon
sjukdom, utan att förmyndaren låtit
tillkalla någon läkare. En afton då
han, jämte en Manon tillgifven tjä-I
narinna, vaka vid hennes sjukbädd,
höres ett misstänkt buller från för-
myndarensl närbelägna arbetsrum;
denne skyndar till och finner en tjuf
i beråd med att undersöka omgifning-
arna. Förmyn-daren, som försett sig
med en revolver, håller nu med denna
förbrytaren i "schack och då nu de
båda männen stå midt för hvarandra,
går en djäfvulsk tanke genom han-s
hufvud.

Sedan länge har förmyndaren sett
sig nödsakad att anlita sin myndlings
medel utan att finna någon utväg att
godtgöra de egenmäktiga lånen. Han
ser nu en utväg: Han vidtalar förbry-

 

Exteriörer af Hmil" i Marseille,

ll"10
lll AFDELNINGEN:

gifta sig.

2 :dra afdelningen:

Lustspel i
afdelningar.

(En populär-vetenskaplig förklaring öfver den

hvarest från Ostasien anländande pas-
sagerare intagas i karantän.

För varor: Decinfektion af alla
från pestsmittade ort-er ankommande
skepp medelst insprutandet af luft
tillsatt med svafvelsyra, som aflifvar
ala i lasten möjligen befintliga råttor.

a) Sanitetssk-eppet lägger ut.

b) Lägger intill ett från pesten an-
kommande fartyg.

c) Fördelning af svafvelsyreappa-
rater.

d) En svafvelsyreapparats utseen-
de. Fyra dylika apparater äro till-
räckliga att inom två timmar nt-
rota alla befintliga råttor" på ett
12,000 tons skepp.

e) Apparaten sättes i gång.

f) "Apparaten laddas med svafvel.

g) På det förpestade fartygets
däck.

h) Fienden är betvingad.

12 Delvisiskämt och delvis all-
var i fyra akter, i delvis
aktuell belysning.

för att få en ung man. - 1 år efter-

Hon gifter sig för att återupprätta åt: resultatet får ni själf öfvertyga-
honom, då han är försjunken i dryc- eder om.

kenskap. 1 år senare, resultatet:

Jr H 0.

3:dje afdelntngen:

Ur dagskrönikanl
Badorfsidyvll!

Den gamla rika änkan gifter sig

på Korsika fm

, vackra

1i:er afdelnlngen:

Hon vet ej riktigt hvarför, men är
nästan öfvertygad om att det är af
kärlek hon gifter sig. - 1 år senare,
resultatet: Familjelycka.

nu med tåget på intressant färd genom
Olivskogar hvars panorama upprullar
sig för våra ögon.

gon liten planta växa upp. Efter-det sand och sten, visas för våra ögon
vi hafva lämnat oliversko-garna bak- åter det blåa Medelhafvet och de för
om oss, hvilka bilda en så välgörande Korsika så berömda pittoreska klip-
och originell växling, indetta kaos af Iporna.

PIV AFDELNINGEN:

ltaren att utgifva sig för läkare och
genom ingifvan-det af ett gift göra
Manon stum för alltid, hvarpå de
båda skola dela förmögenheten. Efter
några betänkligheter ingår denne här-
på, och de båda bnndsförvandterna
skrida till verket.

Den gamla tjänarinnans misstro
väckes likväl och då den gifna medici-
nen ej har den åsyftade verkan: att
förbättra hennes älskade matmoder,
beslutar hon på egen inrådan tillkalla
en annan läkare. Denne kommer och
finnerkatt den af kollegan förordade
medicinen är ett långsamt verkande
gift ochförhållandena ligga nu gan-
ska klara för honom. Läkaren och
tjänarinnan besluta nu att söka fånga
skurkarna i deras egen snara. Läka-
ren gifver nu Manon ett bedöfvande
medel och tillsäger tjänarinnan att

 

Den ialske läkaren.

rapportera att döden inträdt. För-
myndaren hycklar härvid stor sorg
och skyndar till sin medbrottsling,
som för tillfället befinner sig i för--
myndarens arbetsrum, hvarest de ge-
nast börja dela rofvet.

Den verklige läkaren har under
tiden begifvit sig till polisen och där
rapporterat förhållandet samt beger
sig omedelbart tillbaka, åtföljd af
några detektiver.

Den unga. flickan har just uppvak-
nat ur sin bedöfning och blir nu in-I
vigd iesakernas rätta ställning. På
läkarens uppmaning smyga sig nu de-
tektiverna på skurkarna och öfver-
rumpla dem, under det läkaren ger
all omsorg åt sin patient, som under
hans skickliga behandling raskt häm-
tar sig, för att med sin hand belöna
sitt lifs räddare.

 

8- Följden ai att dricka getmjölk.fKoefàr-1

 

 

 

Linköping. Östgäten boktryckeri, 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain