#5747: Continental

i

 

 

BIUGRAP c- NTINrN-TAL

es- LINKÖPING. ass-

OBS.! Föreställningar tills vidare hvarje Fredag,I Lördag och Söndagt
Sön- och helgdagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. 
Fredagar och Lördagar kl. 7,30 och 9 e. m.

PROGRAM

För Lördagen den 15 och Söndagen den 16 Juli.

NMUSIK.
I AFDELNlNGEN.

 Vildtimlring i Tyrolen.

Intressant natur- och djurbild. i
På storhertigen af Sachsen-Coburgs vidsträckta gods i Tyrolen finnas stora vildtparker, i hvilka hållas en stor
mängd olika slags villebråd. För att skydda dessa många djur för hungersnöd när snön vintertid betåcker marken äro
på många ställen inom området anordnade fodringsplatser för villebrådet, och hafva vi här tillfälle se en mångfald
olika sorters villebråd. .

 

 

 

 

 

 
 

2.
Hvad gör en kyss då ingen-det ser! i

     

3. i n. AFDELNINGEN.
I q. w 11: :rpm
Expressanländ nyhet

.KALeM. "M .i KALEM.

Konstfilm.  L e M H F I  Pl  Konstii-lm.

l
air :stämt-tagen. atv I P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symboliskt skådespel.

h.
[H ..
DEN oKANDE VANDRINGSMANNEN. .
ETT sPLITENs HEM.
DEN oKÄNDE FÅR HAEBAEGE.
HVEM ÄR DU, VANDEAEE.
EN GAMMAL MAN soM VÄRLDEN PEÖEVAT ocH GEENA vILL GÖRA NYTTA.
m DEN FÖRSTA LÖRDAGSAETON I DET NYA. HEMMET. UU
DAR EUSDEYGKEENA HAESKA. "-
sAKTMODETs LÄEA.
EXEMPLETS MAKT.
DEN ANDEA LÖRDAGSAETDNEN. I
DET LYsEEiUPP.
LIsBETH I FAEA.
VISAD RATTA VÄGEN.
DEN oKÄNDEs sIsTA UPPGIET.
DET AE EULLBORDAT.
VANDEINGSMANNEN DEAGEE VIDARE. J

n
.L

 

 

 

 

 

Firman Kalem har genom denna film velat visa publiken I

 

sitt måsterprof.
in AFDELNINGEN.

 När man é reser bort pà åtta dagar.

Skämt i många och lustiga afdelningar.
l. Grichetou bjuder sina vänner. 2. På supé. 3. Oväntade gäster.

 

 

 

 

Eder på balen som de anordna i sin nya villan. Tjänsteflickan som åtföljt herrskapet under deras resa skyndar

(jag hoppas att ni icke vållar några obehagligheter, att tillkalla polis. Men när dessa och flickan ankomma

ty om vifänskönt druckit en champagne, ha vi också sett hafva alla af sällskapet adunstata bort genom fönster och

till Edert hus under åtta dagara.  dörrar. och herr -roch fru Grichetou äro allena., Endast
H

bHerr och fru Grichetou utbedja sig nöjet att få se tvingade att atråda dansen med husets glada sällskap).

När. herrskapet är borta passar Lundström, som år ett bref med följande ordalydelse finnes kvar efter gäs-
satt att vakta huset under herrskapets resa, på att inbjuda terna: ajag hoppas att Ni icke vållar några obehaglig-
sina vänner att öfvervara. invigningen af hans nya villa heter, ty om vi änskönt druckit er champagne har vi också
som han, gifvit namnet vPäionslotteta. I sett till Edert hus under åtta dagara.

Under det balen år som lifligast ankommer helt oför- Y
modat herrskapet hem och blir till sin stora häpnad

5" Bilder från Egypten.

(Fin-fin naturbild).

Foto under I fanan.

(Våldsamt skämt af första rang utan konkurrens på komikens område.)

6.

 

BiLJETTPRisER; söckendagar; ha plats so, 2:a plats 35,..Å31e-piais 25 öre. Barn under 12 år;
1:a plats 35, 2:a plats 25, 3:e plats öre.
Sön- och Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.
Rätt till ändring af programmet förbehålles.

PROGRAM 5 öRe. H 

 

 

 

 

 

Linköping, Östgötens bdktryckeiri, 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain