#5744: Continental

E.

 

 

 

 

 

Bioennr c-oiitiiieiitni.

 

 

 

 

 

 

 

 

ess LINKÖPING. aes-I

Föreställningar: HvardagarIkl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och helgdagar kl.
2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBS.! Alla hvardagar kl.,6 e. m.
äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

PROGRAM

 

fr. o. in. Lördagen den 11 t. o.

in. Fredagen den 17 Febr. 1911.

M US IK.
l AFDELNINGEN:

I. Biksslryttetdilingen

h Som bekant afhöllos under tiden 27-31 juli de stora
nationella skyttetäflingarna med anledning af skytterörelsens 50-
arsjubileum. Tusentals skyttar och intresserade från alla delar
af riket hade strömmat till och utan tvifvel kunde dessa täflingar
betecknacs såsom de största och resultatrikaste som hållitsiNor-
den. Vara Loperatörer lyckades, trots svårigheter att Kvara med
oufverallta pal de många olika platser inom hufvudstaden där
taflingarna gingo af stapeln, att upptaga alla situationer af all-

 

 

FlLMSERlE:

i Stockholm 1910.

utsago, utgöra den mest mälande och allsidiga skildring, som kan
tankas, ofver de stora täflingarna. Genom den urskiljning med
hvilka bilderna äro tagna förekomma skyttar från alla län och

 mänt intresse, hvarför de af oss tagna bilderna, enligt fackmäns

sällsynt grad direkt intresse för alla skytteintresserade, då pu-
bliken kan i lefvande bilder se huru (pojkarna hemifrånw, skötte
sig i Stockholm.

H de flesta gillen på vår filmserie och äga därför våra bilderi

 

 

De stora Riksskyttetäflingarna vid 50-års-jubileet i Stockholm.

är utan tvifvel en af de mest aktuella, enastående och intressanta H näs. 3. Markering. 4. Afmarschen till Skansen. 5. Kronprinsen

films somI någonsin upptagits i Sverige. Genom påpasslighet
lyckades vi fa Imed hela skytteveckans händelser från skyttarnas
ankomst och till prisutdelningen i Idrottsparken."

Ur programmet framhålla vi bl. a.:
1. Vid Centralstationen. 2. öOO-meters skjutning vid Kak-

åser skjutningen vid Skuggan. 6. Hastighetsskjutning på 35
sek. 7. General Uggla jämte flera kommittérade 8. Skytte-
veteranerna. 9. Skytteveteranen Swan. 10. De tio bästa skyt-
tarna. 11. De tio bästa skjuta om Gyttorps pris. 12. Mäster-
skytten Green synes närmast. 13 Prisutdelningen. 14. Riks-
skyttestandaret. i -

ll AFDELNlNGEN:

 

"j" I n Denna bild framställer åter ett drama från lifvet bland
indianerna.

I Young Deer och Rid Moon spelar kort, de blifva
oeniga och komma i slagsmål och Young Deer afgår med
seger." Han blifver emellertid beskylld att hafva spelat falskt,
h och hofdingen, Reed Moons fader, dömer honom att bindas
vid en vild häst, och befaller så att djuret skall släppas lös.
Nagra cowboys få se den vilda hästen då han gallopperar
af" med sin börda, och de komma honom till hjälp, fångar
hasten .och befriar mannen. Senare blifver en ung flicka,
j som visat Young Deer vänlighet, fångad af indianerna,
- hennes hast kommer tillbaka utan henne och det blir stor

1:
i

 

 

 

sorg i cowboys-lägren, men Young Deer lofvar att han skall I]

p ff är A". " - el
2. Yll

ii "1
iL J

n
n

skaffa henne tillbaka till dem. Han spårar det stället där
indianerna tagit henne tillfånga och finner där en knif. Han
later den ligga kvar men gömmer sig själf straxt invid.
Snart kommer en indian tillbaka för att leta efter knifven,
Young Deer öfverfaller honom och slår ihjäl honom och
efter, att hafva iklädt sig hans klädar går han till indian- L
lagret för att uppsöka den unga flickan. Det lyckas honom
afven att få fatt i henne och fly, men indianerna förfölja
dem och pa en klippkant uppstår en mycket spännande
strid. l sista ögonblicket då det ser mycket svårt ut för
dem, kommer hans kamrater dem till hjälp och fördrifver
indianerna.

 

 

 

Bilden är mycket spännande och underhållande och utmärkt spelad.

h i ii n 1
i i
.L ll ll Il JI.

 

lll AFDELNl,NGEN:

. 1. ..
.C WL  .. :4 d

3- THOLLFLÖJTE .

Komisk scen af Max Linder.

Max har blifvit ägarertill en trollflöjt med hvilken han kan
få var och en som lyssnar till dess spel att dansa mot sin vilja.
i Genom en valsmelodi, en cakevalk och en matchiche, drar Max
med sig ett helt litet följe. Bröllopsgäster som just håller på
att fotograferas, en borgare som blifvit apachernas offer reser
sig och börjar dansa med knifven i magen. Max blir såsom

nattstörare förd till polisvaktkontoret, men låter där poliskonstap- ,

larna dansa en matchiche, går sedan hem och spelar en slutga-
lopp innan han somnar, som sätter i rörelse möbler, familjepor-
trätt, hunden och själfve flöjtspelaren börjar att föra det mest
rysliga oväsen.

em -w asttelltta. se...er är

Storslaget drama i

Estrellita är dotter till en baron. Denne är anförare för
en skara män hvilka ha beslutat en sammansvärjning mot kej-
saren. Under enl rådplägning kommer en af de sammansvurne
in och berättar, att en skara af kejsarens soldater ligga lägrade
på slottsgården. ,

Estrellita och en- annan af banditerna skynda ned pa går-
den. Då kommertruppens befälhafvare, officer Henry, fram till
dem och frågar efter baronen. Han visas då på Estrellita, och
hon förer honom till sin fader. Denne sitter omgifven af sina-
bundsförvanter, då officeren inträder, åtföljd af Estrellita. Han
lämnar baronen ett bref från kejsaren, samt aflägsnar sig däref-
ter. Så fort officeren lämnat rummet, gör baroiien upp en plan
för de sammansvurne. Denna går ut på, att om natten öfver-
falla de fåtaliga soldaterna och döda dem. Förslaget vinner all-
mänt bifall, och de församlade svära att. icke förråda den. Men
Estrellita har hört det skamliga försåtet. Dock kan hon icke
varna officeren, ty man skulle genast upptäcka hennes förräderi
mot bandet. Men hon älskar den vackre befälhafvaren, därför
måste han räddas. Plötsligt får hon en ingifvelse. Hon skrif-
ver ett bref till officeren, där hon ber honom komma upp till
sig. Hon ställer så, att Henry skall befinna sig hos henne, då
tiden för öfverfallet är inne. En gammal trotjänarinna får till-
sägelse att lämna honom brefvet. Förvånad mottager Henry den

 

lilla biljetten, men när han får veta hvem som skrifvit den, lof-

 

många afdelningar.

var liaiimed glädje att komma, ty han älskar den vackra kvin-
nan. Dä tiden för mötet är inne, smyger han sig försiktigt upp
till hennes rum. Hon förmår honom att stanna hos sig, så att
han glömmer att tänka på sina soldater. Men plötsligt tränger
larni och rop upp till dem, och anande det värsta vill Henry
springa fram till fönstret, men Estrellita försöker hålla honom
tillbaka. Han sliter sig med våld lös och skyndar fram och drar
undan gardineii. Diir- nere på gården ligga alla hans soldater
döda! Förfärad öfver, att han försunimat sin plikt, ämnar Vhan
fy till lägret. Först tvingar han den gråtande Estrellita att be-
känna, sedan skyndar han ned. Han hoppar öfver muren som
omger gården, och det lyckas honom att osedd uppnå skogen.
Halfdöd af trötthet kommer han till lägret, där han ikorthet be-
rättar vad som hänt. Några ögonblick därefter ha alla soldaterna
fått order att storma gården. Efter en het strid lyckas dem det
och baronen, Estrella och en annan" af de sammansvurne föres
nu som fångar till kejsarens läger. Af krigsrätten dönies de till

- döden, och för att sona sitt brott, får Henry tillsägelse att sätta

domen i verkställighet. Det smärtar honom djupt, att han måste
döda sin egen älskade. Men plikten framför allt! Han kommen-
derar fyr! Döda falla brottslingarna till marken. Sorgsen vän-
der han sig bort, men då kommer kejsaren fram, och till tecken
på, att han förlåtit honom, sluter han den tappre officereni
sina armar.

lV AFDELNINGEN:

Sum oxiranummer:
Hvar-dagar kl. 7,30 och 9 samt söndag kl. 6, 7,30 och 9 e. m..-

 Sherloek Holmes och llen falska oietven eller
.Kllllllllells  [Spännande detektivdrama]

Hufvudrollerna spelas af: Grefven A Herr Lorelitzen, Grevinnan f Fru Kornback, Betjänten - Herr

Zangenberg, Sherlock Holmes - Herr Lagom".

Visas endast å BIOGRAF CONTINENTAL som äger garanterad ensamuppföranderätt för Linköping.
Till dessa föreställningar äga barn icke tillträde.

f När .Meyer lärde att fatagrafera.

Komisk.

 

 

OBS.! Från och med Lördagen den

 

 

11 t. o. m. Fredagen den 17 Februari

Fllla söckenclagar Barn- och familjeföreställning kl. 6.

Entré till alla platser: 15 öre för äldre, 5 öre för barn
Musiken utföres fortfarande af den berömda ORKESTER-TRION.

-ndll

 

 

liters top Ferlietäl "

Spännande och intressant indiandrama i många afdelningar.

 

 

 

 

 

 

Linköping, Östgöten boktryckeri, 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain