#5743: Continental

Ia.

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 Xi! läxYÅ,=-V
-I gg,

.vil-N"

i

 

Il

  
 
  

 

 

 

AIdill

 

 

 

 

 

 

 

BInenAP grinden-iii.

se LINKÖPING. se

Föreställningar: Hvardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och helgdagar kl.

2, 3,30, 6, 7,30 o

ch 9 e. m. OBS.!

Alla hvardagar kl. 6e. m.

äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

 

 

PROGRle

-II

.f

 

fr. e. m. Lördagen den 28 Jen. t. e. in. Fredagen den 3 Febr. 1911.

Rasande och brusande sjunger haf-
vet sin entoniga sång mot Bornholms
pittoreska stränder. Högt upp brytas

 

M USIK.
l AFDELNINGEN:

de hvita Vågkammarna mot klipporna
med öronbedöfvande dån.
Men äfven fredligare Vyer visar oss

 

En tapper ad

General Delemont har erhållit or-
der att ofördröjligen bege sig till
fronten. Före sin affärd öfverlämnar
han i sin jurists, notarie Rabsons hän-
der, för hvilken han hyser oinskränkt
förtroende, hela sin förmögenhet
samt anförtror sitt enda barn, Johan-
na, i hans Vård, hvarpå han tager ett
hjärtligt afsked. På sin adjutants
råd, som ej hyser någon tilltro till no-

tariens ärlighet, gömmer dock gene-

ralen notariens mottagningsbevis i
husets källare på en plats, som för--
utom han själf endast adjutanten
känner, hvarpå de bege sig till krigs-
skådeplatsen.

En dag då generalen åtföljd af si-n
adjutant inspekterar förposterna träf-
fas han af en exploderande bomb och
såras dödligt, adjutanten däremot 
ras Visserligen ej svårt men får ögo-
nen förstörda. Generalen lägger nu
denne sin dotters Väl påk hjärtat och
ger order om hvad som är att göra
tills hans krafter äro slut.

American films!

Den under

Knappast tränger budskapet om ge-
neralens hjältedöd fram till notariens

öron .förrän denne Lafkastar masken
och Visar sin Verkliga karaktär. Un-
der förebärande att geiieralen Var

skyldig honom en större penningsum-
ma drifver han nu dottern ur huset
och lämnar henne utan medel till sitt

uppeliälle. Hennes guvernant söker
dock långt hennes krafter stå bi

hålla nöden borta, men kan före-
komma att de båda ofta få lida brist
på det nödvändigaste och att den för-
ut ej Välsituerade notarien nu lef-
Ver undan af alla sina krafter på ge-
neralens penningar.

Slutligen iitskrifves Vår nu blind
vordne adjutant från krigslasarettet
och skyndar nu att söka sig åter mot
hemmet för att i första rummet full-
göra sin generals sista uppdrag. Hem-
kommen söker han sin herres (lotter,
där hon bort Vara, eller i sin döde fa-
ders hus, men får här insikt om den
skurkaktige notariens dåd. Dock, än-

ll AFDELNINGEN:

 

Skämt.

Vacker naturbildi

 

byar, 1Väderkvarnar, boskap på bete

Vår bild, såsom hamnen, idylliska
etc.

iutant.

nu är det ej för sent att afslöja be-
dragaren, kvittot återstår och. det gäl-
ler endast få detta fast.

Mödosamt blir hans sökande efter
sin herres dotter, det lyckas honofn
dock till sist finna henne, men i det
mest bedröfliga tillstånd.

Han uppenabrar nu sakernas rätta
ställning och åtföljd af Johanna lyc-
kas lian efter långt sökande återfinna
den plats där papperet förborgats.

1iskall det riktiga dokumentet fin-
nas kvar i oskadadt skick". Denna
tanke genomkorsar den gamles hjärna
oupphörligen under sökandet. Hvil-
ken lycka! Papperet ligger orördt på
sin plats.

N otarien häktas. Johanna tackar
rörd den gamle trogne mannen, som
stolt öfver att på ett tillfredsställande
sätt kunnat fullgöra sin generals-
sista order, saluterar framför dennes

bild.

 

bara kru kan.

Vyer från Malta.

American films!

5. Eller regn kommer Sulsken.

n

Gamle John Milford har i hela sitt
lif beklädt en anspråkslös bokförarcs
befattning och sedan en längre tid
har han i Philadelphia haft anställ-
ning å ett litet agentiirkontor, där
personalen endast utgjorts af honom

.själf förutom chefen.

En morgon då gamle John kommer
till .sin plats finner han sin stol upp-
tagen af en ung man och i skarpa or-
dalag påvisar chefen huru John i lik-
het med nu äfven förut kommit
några minuter efter stipulerad tid och
att han vore för gammal för att till-
fredsställande kunna sköta sitt ålig-
gande. Förtviflad öfver utsikten att
ej kunna försörja. sig och sin gamla
hustru, mister han all själfbehärsk-
ning och blir Våldsam, hvarför han
kastas på dörren. Sorgmodig söker

i han: ännu en gång, men förgäfves, be-

veka sin hiisbonde, hvarpå han beger
sig hem till sin gamla trogna följesla-
gerska och berättar .sitt sorgliga öde.
Hon söker trösta honom och öfver-
tygar honom om att ännu är ej allt
hopp nte. Han beger sig nu ut för att
 arbete, men blir detta en smärt-
sam Väg han får vandra, då ej någon
synes anse ha bruk för den gamle
utslitne mannen. Då han till sist
Viker in på en halft förfallen går-:l
stöter hans fot mot ett föremål och då
han bockar sig ned för att iakttaga
hvad det är, träffar hans blick ett rep
och ser han häri ett befrielsens tecken
från alla sorger och bekymmer. Han
iipptager samma och -beger sig in i det
förfallna huset, där han fäster det i
en krok i taket. Efter att ha upp--
sändt en bön om tillgift för den
handling han i begrepp att förr!-
taga sig och anbefallande sin gamle
hustru i. den Högstes beskydd. Å Emel-
lertid är den gamles tyngd för myc-

6.

7.

Vy öfver den moderna staden och
hamnen.

8.

Vännen Robinet har under det
gångna året lefvat sorglöst på sina
medinänniskors förtroende. Nu är det
räkenskapens dag. Från alla håll

Gripande drama ur litvel.

ket för det murkna taket och åtföljd
af en del a f detsamma faller han till
golfvet och hvad .som är märkligarc
rent af öfversållad med penningar.
Vid åsynen af detta öfver-flöd på pen-
ningar, som är något för hcnomvall-
deles nytt, blir han nära alldeles från
sina sinnen. Han stoppar en del :if
sitt fynd på och döljer det öfriga
i en tunna, hvarpå han liksom dragen
af en magnet beger sig till sin gamla
plats.

Ditkornmen vill han försöka återfå
med guldets makt den plats, där harI
så att säga ViiXit fast och som för
honom synes Vara en nödig länk i
hans tillvaro, men blir här af sin
gamle chef misstänkt för att han
från honom oärligt tillägnat sig pen-
ningar och då han ej är Villig omtala
hvarest han gjort sitt fynd eftersän-
des polisen som för honom med sig
och inställes han inför domstol, an-
klagad af sin f. d. chef.

Bland de närvarande är en ung
journalist, som vid upprepandet af
den anklagades namn påminner sig
ha sett detta i samband med en efter-
lysning i dagens tidning och uppta-
gande denna iir sin ficka uppläseil
han följande annons?

I

Diverse.

see--
Underrättelser

tagaren till aflidne Benjamin Halvard
Milford.

Wilton öl Griffith.
Advokater.
Philadelphia P. A.

 

lll AFDELNIINGEN:

önskas rörande john Milford ende arf-Å

Den gamle får nu liksom nytt lif,
då han ej kände mycket till sin af-
lidne kusin, men visste dock att han
varit en gammal girig-buk, som ansetts
omåttligt rik. I

Han berättar nu inför hela audito-
riet sättet hvarpå han bekommit pen-
ningarna och konstateras nu att ylust
det gamla förfallna huset tilhört hans
döde kusin och att det tydligen Varit
denne som där sökt ett säkert göm-
ställe för sina skatter. Den gamles
chef får en Välbehöflig skrapa, som
synes gå honom, efter hans fula mi-
ner att döma, djupt till sinnes. Hvar-
på den gamle jämte hustrun, som af
en Välvillig polisman hämtats, bege
sig lyckligare öden till mötes.

Vi se det gamla paret i nya, lyck-
ligare förhållanden, just nu emotta-
gande följande bref:

Wilton 8 Grifflth

Advokater.

Philadelphia P. A. 21. 12. 10.

Herr john Milford
Milford House

Vi ha härmed nöjet meddela Eder att vi
så hastigt som möjligt skola redautaffärerna.
De i det gamla huset funna penningarne
hafva vi i Eder bank deponerat på Edert
kon-to. i
Högaktningsiullt
VILTON ö! GRlFFlTH.

 

En fiskare , med tur men ändå otur.

Skoj och skratt från början till slut.

Den historiska brunnen 7lAretosa"
och grottan "Cordari". .

De gamla ruinerna från 7iSanta Ve-
nere" och "Kpuziner".

Genomkomisk.
strömma vännerna till den stackars
Robinet, frambärande sina nyårs-

önskningar i form af kvitterade räk-
ningar. Hur Robinet ehuru 1 sorglig

SYRAKUSA. g

De
risle".
Den grekiska teatern.
Strålkastare på hafvet.

gamla antika gatorna 7lEuj

Robinets nyår.

saknad af den önskvärda kofvan kla-
rar sig med sina björnar visar denna
genoinroliga bild.

 

 

Linköping, Östgötcn boktryckeri, 191.1.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain