#5742: Continental

.il-il.
I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blnenllr genuin TAI.

 

se LINKÖPING. es-

Förestållningar: Hvardagar kl. 6, 7,30-och  e. rn. Sön- och helgdagar kl. I
2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. 085.! Alla hvardagar kl. 6 e. m.
äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

 

 

 

2.

Peter, en liten bonde,.är genom
olyckor så utarmad att han är ur-
ståndsatt betala sitt arrende och skall
nu vräkas, enär hans husbonde, den
rike Steffen, icke vill vänta längre.

Dock under en betingelse kan Peter
möjligen undgå sitt öde, nämligen om
han kunde förmå sin sköna dotter
Anna att samtycka till att bli Stef-
fens hustru. Anna som redan har
funnit sin lycka hos en ung sjöman,
Henrik, vill ej veta af den gamle rike
gnidaren.

Henrik, som fått kännedompm sin
tilltänkta svärfaders nödställda belä-
genhet, beslutar hjälpa honom rots

3.

OBSJ

v4..

Nådigt har konungen mottagit sitt
folks klagan öfver att de på det orim-
ligaste sätt plågas och utpressas af en
konungens vasall, riddar Hatto.

-Hztn beslutar dock att ännu en
gång föreställa Hatto det otoleranta i
hans handlingssätt innan han tillgri-
per våldsmedel och beger sig förklädd
till munk till riddar Hattos borg.

Riddaren var tillsammans med sina
män församlade till dryckesgille, då
munkens ankomst anmäles och öfver-
höljes denne nu af krigsmännen med
hån och spe.

i Munken förehåller nu riddaren
hans ovärdiga beteende och lefverne
samt förmanar honom att återgå till
den väg en kristen riddersman bör
följa, men bli hans förmaningar hån-
fullt tillbakavisåde.

Då öfverväldigas konungen atI
vrede Voch då en af riddarens män fat-
tar i hans kåpa, kastar han denna
tillbaka och framstår nu för de ovär-
diga som deras konung.

Ingen vågar lyfta en hand, och
skärande tänder af vrede servHatto
konungen gå utan att hankan ut-
kräfva hämnd. I

för bekväm. Ej ens till barberaren
orkar han att gå för att låta putsa
upp peruken och då hans fru förargad
förebrår honom hans vårdslöshet här-
utinnan invänder vår vän att det är
på grund af penningbrist. Han får
då medel härtill ur hushållspenning-

6.

7.

Bl L] ETTPR ISER: Söckendagar

 

hf rRoean

lr. d. lll. Lördagen den .21 t. e. m, Fredagen den 27 Jan. 1911.

M USIK.
Il AFDELN-lNGEN:

"nen .ligger .ett fartyg .des-tineradt till
Nya Zeeland, som behöfver raskt sjö-
folk. Henrik skyndar dit, tager hyra
och erhåller i förskott större delen af
hyran, med hvilka penningar han bi-
springer Annas fader, som nu kan
betala sinplågoande denna gång.

Innan Henriks skepp afseglar för-
lofva sig de unga tu och bröllopet ut-
sättes till Henriks återkomst.

År gå. Steffen kan icke bära att
Anna gått hans näsa förbi, utan be-
slutar till hvad pris som helst hem-
föra Anna som sin hustru.

 

han ej äger några penningar. I ham- Anna måste

nbmligheten eller .Hvad ell snörlif kan ställa lill.

Han utsprider att det skepp hvar-
med Henrik seglar förolyckats och
till sin stora sorg tro

Kollosalt skrattretande.

ll AFDELNlNGEN:

Dock halt! Konungen är ju ensam,
om man-i skogen öfverfaller och gör
honom oskadlig, så kan ju ingen bevi-
sa något och då är han kvitt en be-
svärlig hämnare.

Denna plan följes: den intet ondt
anande konungen öfver-falles af Hat-
to och hans folk och efter en häftig
strid blir konungen som död liggan-
de på valplatsen.

I närheten af platsen för dådet lig-
ger ett slott tillhörigt Riddaren von
Espir, som har en underbart vacker
dotter och hvilken ännu ej visat sig
vid hofvet.

Den vackra Isabella har för vana
att hvarje dag företaga en spatsertur
i den närliggande skogen och finner
här en okänd manliggande liflös.

Medlidsam öfver den olyckliga,
som ger om ock svaga lifskrafter
ifrån sig, ombesörjer hon att han fö-
res till slottet, där han under god
vård raskt hämtar sig.

Emellertid nödgas Espir företaga
en längre resa och blir på hemvägen
af Hatto öfverfallen och släpad till
dennes borg.

 

 

 

nr
Obs! Dytt progra

f OBS.! Söndagar kl. 2 och

 

 

Hatto skrifver nu till Isabella att

lll AFDELNlNGEN.

Herr Petterblomster är nu alldeles arna och förständigas gå till barbera-

ren för hårets klippande.

Petterblomster går men ej till bar-
beraren utan. till värdshuset, där
penningarna deponeras på ett helt an-
nat sätt än den ursprungliga me-
ningen var. i

Hejdlöst skratlretande.

3,30 e. m. Billighetsmatiné.

PROGRAM GRATIS..

 

 

   

mg?

lf

Daturhilder frånA Colombo.
Nya Zeeländaren. I

ryktet, så mycket vmerassom inga un-
derrättelser från Henrik ingått och då
hennes fader åter befinner sig i djupt
trångmål, samtycker hon med lugnt
hjärta till att blifva Steffensvmaka.

Dock, i sista minuten återkommer "
Henrik, glad och munter, nu vorden
en bergad man, han tager sin Anna i
sina armar och gifver den skändlösa
Steffen, hvad han förtjänat, ett or-
dentligt "kok stryk".

Nu är allt1 åter godt. Anna och
Henrik äro gifta och bosatta på en
liten treflig landtgård, där lycka och
välstånd råder.

Denna bild bör Nses af alla som önska sig ett godt skratt.

Itofriddarens slut.

han har hennesI fader fången och att
han fordrar en större lösepenningJ för
dennes lif. Förskräckt medtager
Isabella det förlorade beloppet och
inställer sig själf hos Hatto för .att
hämta sin fader. Den nu så godt
som återställde konungen spatserar
på slottets terass och finner där Hat-
tos bref som Isabella i sin ifver tap-
pat, fruktar nu, kännande Hattos sin-
nelag, det värsta för sina vänner.
Han skyndar att samla ett större an-
tal soldater, -beger sig till Hattos
borg och stormar samma, samt inträf-
far i rätta ögonblicket för att rädda
Isabella ur Hattos våld, då hennes
skönhet väckt hans starkaste passio-
ner.

En ståndrättl tillsättes och V.rofrid-

daren dömes att antingen mista lif; g = l

vet eller för alltid taga munkkåpan
och inom klostrets murar söka sona
alla de oförrätter han låtit sina
medmänniskor undergå.

Den sköna Isabella, konungens
rädddarinna väcker en djupare käns-
la till lif hos denne och inom år och
dag ståndar ett ståtligt bröllop, hvar-
igenom hon koras till landets drott-
ning. i

f Klipp håret.

Då Petterblomster återvänder tillg,
den husliga härden lika orakad och
oklippt når makans vrede-kokpunk-
ten, ännu en gång erhåller han medel
till sin försköning och huru det sedan
går får ni själfva öfvertyga Eder
om.

Rakt genom Ceylon.

Denna film förer oss, efter att vi först gjort bekantskap med en del singhalesiska typer, in i Ceylons dju-
paste urskogar, hvarest den hemlighetsfulla Machavelli-Gonga härskar och de heliga hvlta elefanterna framlefva sltt llf.

Lehmans dubbelgångare låter ei ta sig.

 

 

Musiken utföres fortfarande at denv populära och omtyckta
Orkester-Trion.

rn hvarje Lördag.

 

 

 

 

Entré: 25 öre för äldre vå alla

platser, 10 öre för; barn å 3:dje plats; barn å öfriga platser samma pris som för äldre.
Efter kl. 6 på Sön- och Helgdagar .äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.
: 1:a plats 50, 2:a plats 35, 3:e
lza plats 35, 2:a plats 25, 3:e plats 15 öre.
Rätt till ändring af programmet förbehålles.

plats 25 öre. Barn under 12 år:

 

 

Linköping, Östgöta-ri boktryckeri, 1011.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain