#5741: Continental

blifvit atbiidadt.

3.

:IP

Jr
I

 

 

 

1.

 

 

 

:: :Ih S AV V fru-...il J

6..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bmeinr c-NTINENTAL

ses LINKÖPING. ...s

fr. 0. m. Lördagen den 11 1. 1. m. Fredagen den 20 Jan. 1911.

 

 

 

2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBS.! Alla hvardagar kl. 6 e. m.
äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

PROGRAM

 

Föreställningar: Hvar-dagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och helgdagar kl.

 

M USIK.

gsm

  

Fotoafi

Hvad som annu finnes kvar af det gamla Hellas, de praktfulla ruinerna som minna om svunnen storhet, har ofta nog
Grekland, Europas oroliga hörn, lstmen, Tangen vid Korinth,
u I genomskuret, så att där förr var land gå nu fartyg af alla nationer.
((Alilliom, tyske kejsarens villa på Korfu.

men lilla tändsticksförsäljerskan.

Denna gång visa vi några bilder från det moderna
som nu, tack vare irigeniorskonstens allt besegrande snille, är
Af praktbyggnader fran senaste tid märkes särskildt

2.

x

 

nu.

i fårer.

Lehmans Dubbellgångare.

(Komisk);

 

 

 

 

 

 

 

 

I,
Jr

I

 

 

 

 

 

Lifvet och verksamheten påen vAlmw är något helt annat ll
än det man känner från slättlandet eller å skogslandet.

 

, f 15 2:: BL r ..

.Årets kinematografiska storverkl

 

 

 

 

 

4- Skarptättarens sun-

madonnabildens dom.

Drama i 4 akter och 2 tablåer.

PERSONERNA:
Skarprättaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Carl Alstrup.

Hans son . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Alvin Neuss (Neues Theater Berlin).

Kungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Lagoni.

Drottningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fru Holger Rasmussen.

Riddaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Arvid Ringheim.

Riddarens dotter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fröken Sannom.

.Det är i den mörka medelåldern, då ett män-
niskolif knappt var så mycket värdt som en hunds.
Skarprättaren var den af statens ämbetsmän som hade
mest att göra och hans mörka och ruskiga handtverk
gjorde honom raskt till en burgen man, rik på gods
och guld. Men hvad glädje hade han väl af all sin
rikedom. Afskydd och föraktad var han af alla, ja,itill
och med7 den fattigaste lappskomakare kunde ostraffat
spotta pa srakarena, ty trots all sin fattigdom var han
dock en ärlig man och hans verksamhet var ren, medan
skarprättaren på grund af sin rorenaa handtering var
((ofriv och tofrälstw, sjäif besmittad och smittande andra
som kom i beröring med honom. Frans, skarprättarens
son, led alla helvetets kval vid denna fruktansvärda
isolering. Ung och käck, med ungdomens lust för

han, som lagen bjöd, skulle öfvertaga faderns förak-

för att stänga honom öfverallt, för honom finns icke
plats i ungdomens-muntra lag, han kan icke äta vid
ärligt folks bord, ne],.ur hundens skål bör han ha sin
mat. Ute i skogen Sjunker han förtviflad ned framför
madonnans bild och ber om döden eller hjälp. Då
kommer en gammal gumma stapplande, släpande ett
tungt knippe kvistar, som han bär hem åt henne, och
till tack gifver hon honom vid afskedet ett vackert
riddarsvärd och säger: ((Bär det min son. det skall
bringa dig lyckaln Det är som om den gamla kvin-
Eans ord gifvit honom nytt mod, och han går tröstad
em.

 

 

 

tåg!

 

 

 

Fadern har nyss afrättat en rofriddare, hvilkens
kläder han tagit med hem. Sonen kan icke motstå
frestelsen, han profvar dem. Då lyder plötsligt nöd-
rop från skogen och trots faderns protester springer
han ut och kommer tids nog att hjälpa en gammal
riddare, som tillsammans med dotter och page blifvit
öfverfallna af röfvare. Tillsammans med dem rider han
till slottet där en stor fest är anordnad. Hans käcka
dåd väcker där så mycket uppseende att drottningen
önskar att träda dansen med honom. Plötsligt upp-

X

X

 

 
  
 

 f
= 

 

 

 

r

Wij

 

7 ,

 

X

 

 

med sitt lif.
unga dotter om nåd för honom - nej!

Förgäfves ber drottningen och riddarens
Då ser ko-
nungen madonnabilden böja sitt liufvud mot honom

tre gånger! Guds moder har ytalat. Madonnan har
dömt. Genast sändes ett ridande bud: den unge man-
nen - är benådad! Strax efter kommer konungen själf
ridande och med sitt riddarslag arenan) han honom.
Han är ren nu, han är fri, hancär kungens riddare!

 

 

 

 

 

 

Världens mi

 

än :g
f :jag I

Sååå

 

 

I[ står förvirring. Slottet brinner! Alla fly och den unge
mannen räddar riddarens dotter. Då höres ett rop:
Drottningen år däruppe! Utan ett ögonblicks betän-
kande störtar han upp och räddar äfven henne. Un-
der mängdens hyllning härför, glömmer han sig själf
och blottar hufvudet för kungen, och se! bödelsmär-
ket grinar alla emot! Hvad - wRakarem har besmit-
tat dem! Han har sällskapat med dem och rört vid
dem! Han måste dö! Själfva kungen ser ingen an-
nan utväg att rädda honom: han måste sona detta

 

 

  

p

, .
u . x! xx
:M ,
1 .g
. 4 xx

 

 

Men vid drottningens sida står riddarens dotter och
l hennes ljufva leende lofvar honom den största belö-
ningen.

Vi tveka icke påstå, att detta storartade drama-
tiska konstverk öfverträffar allt hvad som hittills åstad-
kommits för. återgifvandet å biograf.

Ofvervarandet af en biografföreställning
denna lämnar större valuta än något vanligt teaterbesök.

lifvet, var det honom en outhärdlig känsla att veta, att

tade yrke. Redan detta att varaY bödelns son är nog

.Ä

SOITI

IL

JL

 

 

IF

xl
u

 

 

 

 

 

Jr JF
I. r

An
1

IF

 

 

 

 

:F
IL

ll
i

 

 

  

 

 

 

 

 

 

nsta hundar.

(Intressant).

Säterlif i

Alperna.

Utmärkt vacker och lärorik bildserie.

Högt

uppe i högalperna söka de väldiga boskapshjordarna sitt bete
på gräsvallarna, och det är intressant att se, huru säkert krea-
turen taga sig fram på kanterna af svindlande bråddjup, genom-
vada forsande bergsfloder, och öfvervakade af djärfva herdar
öfverskrida de väldiga isgletscher som äro i deras väg.

7.

Obs! Dytt program hvarje Lördag.

, Lehman är offer

Musiken utföres fortfarande 1af den populära ooh omtyckta

bergsklättrare m. m.

för sin redlighet.

F" Orkester-Trion.

 

 

 

Denna enastående vackra bild visar, huru hjordarna på vå-
ren föras från bergsdalarna upp på bergen. Vidare visas lifvet
på Almen (sätern), boskapsskötseln, ostfabrikationen, skydds-
åtgärderna mot ho.ande lavinskred, osttransport ned till dalen,
dit bördorna endast kunna transporteras på ryggen af tränade

 

 

 

 

 

 

 

 

Linköping, Östgöten boktryckeri, 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain