#5739: Continental

Is.

 

 

 

r ,
man

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bmsnr c- NHNTAL

 

se LINKÖPING. ses-

Föreställningar: Hvardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och helgdagar kl.
2, 3,30, .6, 7,30 och 9 e. m. OBS.! Alla hvardagar kl. 6 e. m.
äga barn och skolungdom tillträdeför endast 10 öre.

 

 

:så PROGRAM

 

fr. o. m. Måndagen den 2 t. o. m. Söndagen den 8 Jan. 1911.

l AFDELNINGEN:
M US IK.

Gcmsjakl på Fllp-erna.

2.

Musketör-en J ouzac
lgens af Beauliens dotter, men den gam-
le hertigen fordrar att dottern skall gif-
ta .sig med en hertig och vill inte veta
af den fattige musketören. De unga
älskande träffas dock ofta, fast hemligt.
Dä. händer det att de vid ett sådant
möte beånna sig vid en gammal brunn.
Jouzac tror sig höra1 hviskande röster
nere från brunnen och raskt 4beslutar

Att svarmödrar ej alltid aro änglar,
måste betjänt Bass bekänna. Han har
den sötaste lilla hustru, men ett afskurm
till svärmor. Hon ar herre i han-s hus,
och hon pinar och plågar honom alltid.
I dag ar (hon rent galen, och i sin nöd
hanfvänder han sig till en kollega. Den-

4..

älskar herti- han sig att undersöka densamma. Han
stiger ned i den gamla uttorkade brun.-

nen, från hvars botten det går en un-
derjordisk gång, som förer honom till
en jarnport.. Igenom denna upptäcker
han tre af kungens ministrar och af de-

-P ras samtal förstår han att det gnäller ko-

nungen. Med en revolver i hvar hand
öfverraskar han dem. De lsöka att fly,
men med ett valriktadt .skott istracker

ll AFDELNINGEN:

ne följer honom hem. i den mening., att
denna sak skall jag snart ordna, men
god morgon, han lVblifver den minste.
Dar hämtas ii-ere kolleger, men sviäirmor
sänder dem hurtigit hem, då sjalfva byns
samlade polisbetjänter begi-fva sig till
henne, ordnar hlon dem och förföljer

Den talande brunnen.

han den ene till marken, de andra gifva
sig och han sätter sig i besittning af de-
ras papper, af hvilka framgår att en
omfattande sammansvàrjningi mot kun -
en alwi görningen. Han öfverlamnar
ministrarna till kungen, som kastar
dessa i fängelse ooh gör J oluzac till her-
tig, hvar-efter han anbefaller honom
till hertige-n af Bealieu, hvilken .nu med
glädje gifver sin dotter åt J oinzac.

 , lEn rasande svärmor. W

dern, ty n-u först blir Ihon galen, och att
hon ar energisk i sin förföljelse synes
daraf att hon till sist står med seger-
palmen i ysin hand, och man milste be-
känna, att hon ärr en .swarmoder med
"godt gry" i. -

Huru en docka skapas.

En bild som bör ha särskildt intresse nu i juletid.

1) Massan blandas.
sättas. 6) Hufvudet formas.
sättes. VL11) Dockan påklädes.

5.

Jakob Dauric, yngre broder till mar-
kisen Dauirio, är en, verklig stråitröfva-
re. Med sitt band öfverfaller han harm-
lösa resande, plunidrande och misshand-
lande dem. De pliundrade söka ratt-
visa hos brodern, .som ar h-åmd som en
rattskaffen-s och rattrådig man, hvil-
ken lolfvar att gå. till ratta med sin bro-
der.

Jakob Dauric har emellertid endast
smadliga svar att afge på, sin bvrodens
föreställningar och måste sorgsen öf-
ver broder-ns skurkaktighet aflagsna sig.
Hans föreställningar hafva dock ej fal-
lit i ofruktsain jord, då. Casparo, so-n
till Jakob, väiokes af sin onkells varnan-
de röst och öfvergier sin faders 1bus.

På si-n färd inner han en underbart
vacker flicka, som sans-lös ligger på. vii-
gen, afkastad af sin hast.

Elf-ter mycken möda. bringar han hen-
ne åter till medvetande och förhjalper
henne till den plats hon anvisar. Ca-
sparos vet ej att det ar hans kusin
han räddat, hon ar nämligen dotter till
markisen, och erfar detta först då. den-
ne kommer ut för att tacka sin dotters
räddare. -

En tid dar-efter erhåller markis-en en
befallning från konungen att död eller
lefvande infånga Jakob Dauric och hans

7.

 

2)" Armar .och ben formas.. 3) Benen fastsättas.
7) Ogonhålorna utskäras.
12) Håret påsättes.

8) Hufvudet målas.
13) Ett lyckligt barn.

lll AFDELNINGEN:

familj och öfverlamna dem i rattvisans
hander. i . . 1- i w " i, Ä 

Med tungt hjärta bereder sig 5"in rki-
sen till att storma sin brode-ns befästa-
de tillflyktsort. Margareta, .som af fa-
dern fått kunskap om den til-lämnade
planen, darrar af ångest öfver den als-
kadles öde, hon arnamligen förälskad i
sin kusin Casparo, skyndar att varna
denne för faran. Detta lyckas henne,
och Oasparo flyr med den ungsa flickan
till hennes faders hus, där markisen,
rörd alf sin dot-ters tårar, tillåter Cas-
p-ano kvarstan-na.

Vid stormningen af röfvarnastet fin-
na soldaterna endast röfvarnes lik. för-
utom den gamle Jakob, hvilken ingen-
stades ysto-d att finna. trots det mest
intensiva sökande.

Markisen hade under tiden tillställt

konungen en nådeansökan för Casparos-

räddning, som 1konungen i nader täck-
tes bevilja. Caspiaros, som blifvit allt
mer och. mer förälskad i sin vackra ku-
sin, lider alla svartsjukans kval vid
åsynen af en ung officer, som tro-get
uppvaktar Margarete, ihivarför han. en
dag beger sig till sin faders tär-störda
hus för att där bosätta sig.

Jakob Dauric h-ar under tiden för-
stuckit sig i ett under huset befintligt

iv AFDELNINGEN;

  

4) Bålen färgas.

n 5) Armarna fast-
9) Ogonen insättas.

10) Hufvudet på-

ändringar-07659112.

:bröder som jienöer.

underjordiskt gömstalle, som han en-

 -,i  timma törs lämna.

En dagi,vd-få. hanvbegiftilritisig upp-m i
sitt gömsle, ser han genom ett fönster
huru hans broder, åtföljd azf Margareta,
jämte en afdelningr soldater, närmar sig
platsen, de are nämligen ute för att sö-
ka Oasparo och återbörda honom till
familjekretsen.

Vreden griper vid deras åsyn J akoib
och denne aflossar ett skott mot de an-
ryckande, hva-rpå han .ljudlöst försvin-
ner i sitt glömstlalle, dock glömmande
att medtaga sin hatt.

Skottet har traifatl Sår-ad sjunker
Margareta till marken, ooh vired öfver
det lömska öfverrfallet befaller lmarki-
lsen att inslå husets dörrar och fånga
skurken.

Dörrarna inslåis och in störta solda-
terna, som finna Casparo, hvilken i
samma ögonblick på. en annan vag fbe-
redt sig tillträde till huset. Då.. denne
varit på. jakt bar han sin bössa i han-
den. Skenet ar nu emot honom, och
.hvad :älr nu att göra?

Plötsligt får han syn på hatten.V Ett
nytt spår uppdagas harigenom.

Då Margaretas sår endast ar af läitt

 

art blir de alskandes lycka nu. full-stön-
dig. , I 1

Den lefvande trumman.

Beväringsskämt i flera afdelningar.

lscensatt af sprattelgubben Lehman. Men denna gång år vår Lehman inte med ty han har fått skafsår af
alla sprattlingar, men vi hoppas att publiken får likal roligt ändå ty Lehman har skrifvit detta.

Den mest surmulne måste skratta åt alla tokroligheter i derma bild.

 

 

Se och le!

.Fin-fina naturscenerier.

 

 

En resa iY Norge.

Lehman på. ätventyr.

Det hela är en framställning af alla de befängdheter och spratt, som vår Lehman

kan hitta på. Hejdlöst komiskt.

 

 

 

 

OBSJ LSöndagar kl. 2 och 3,30 e. Xm. Billighetsmatiné. Entré: 25 öre för äldre å alla
platser, 10 öre för barn å 3:dje plats; barn å öfriga platser samma pris som för äldre.
Efter kl. 6 på Sön- och Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.
BILJETTPRISER: -Söckendagan 1:a plats 50,; 2:a plats 35, 3:e plats 25 öre. Barn under 12 år:

" 1:a plats 35, 2:a plats 25, 3:e.plats 15 öre. "

Rätt till ändring af programmet förbehålles. Nytt program lwarle Måndag.
PROGRAM GRATIS.

 

 

 

 

 

 

Linköping, Östgöten boktryckeri, 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain