#5736: Continental

Biograf Continental

 

 

gifver förevisning af

i Lolroolo Bilder  

 

å

P..

0135.! 2 limmas föreställning.
  Spännande drama från Vilda Vestern,

Medan Ines, dot-ter till Major Kin-
ston., gjorde .sin mongonridt, såg. hon
hur Mexikan Bill, hvilken tillsammans
med indianer drack u.r floden., stöt-te en
af dem i floden. Håröfver uppbragt
öfverföll hon och slog obarlmhårtigt
Mexikan Bill. Nar han ville försvara
sig blef han .af hennes als-kare, von
Yorell, misshandlad och slagen. Mexi-
kan Bill vill nu håmnas med att under-
ratta hennes fader om förhållandet
dem emellan.. Då. Yorell kom till Ma-

och fick icke vidare nårma sig flickan.
Medan Yorell ledde. sin häst. till stal-
let benyttade Mexikan Bill sig af detta
ögonblick att genom ett fönster affyra
ett skott mot Major Kinstorn. Majoren,
tråffad af skottet, faller till golfvet.
M-e-xikan Bill slår .allarm och omtalar
att Yorell dödat maj-oren. En indian.,
som var -ögonvittne och Ville omtala
förhållandet blir af Mexikan Bill mlisls-
handlad och bunden samt .ne-dkastad
utför en brant, där han sedan blef furn-

 

jor Kinstofn blef han .af denne afvis-ad

2.

Den största eldsvåda i mannaminne.

Vår bild visar har en -öfverblick af
den härjande utställningen, af hiufvud-
byggnadens väldiga monumentala fa-
sad har endast några cementkolonner
blifvit stående. Jlarnbjålkar ha krökt
sig af hettan och slingrat sig om hvar-
andra bildande ett Vildt Virrvarr. Den
kollossala bro, hvilken förband Sol-

Expressnyh et!

Har genom stora

3- lvlo llorlo

 

  

r )
- .f Q
I i,
I .I - Ik
åxå
Avg-ä ååh

nen iaf Ines. De båda intyga sanningen

200 meter.

backs hufvudbyggnad och Italiens bygg--
nader, har fullständigt förstörts af el-
den; öfverallt ser man rykande ruiner
och anblicken öfver det hela Verkar
fasansfull. Af .allt Bryssel står enda-st
de stilfulla .fasaderna kvar, .allt det öf-
riga, de vackra ygafv-elhusen i fiandrilsk
renässans och. lnnaparken med dess

af indianens utsago, befriar Yorell och
sätter efter Mexikan Bill, som under
tiden försvunnit. Efter mycket letan-
de och skarpa ridter genom vilda
strömmar, öfver berg och backar, upp-
hinn-ens och fångas .slutlig-en Mexikan
Bill och föres sedan till Maj-or King-
ston. Medan de två älskande fattar
hvarandras händer och hanger sig åt
sin lycka blir Mexikan Bill på god, cow-
boys sed lynchad.

 

Bryssolulställningon i lågor.

En tur genom den brunna utställningen.

stora nöjesanlåglglningar år förstörd.
Vidare visar bilden vyer af utställning-
en som ej tagit skada. af eldsvådaln,
hvadan det borde vara af stort intres-
se att skåda. Skadan anslås till öfver
en half milliard.

Expressnyhet!

kostnader lyckats köpa ensamrätten för Sverige för

Man följer med andlös spånning då
aeroplanet .år uppe på öfver 1,000 m.
höjd och så. småningom sånker sig tills
det .slutligen från 20 m. höjd störtar
till marken och blir krossadt till spill-
ror, begradvande aviatikerlna under
sig., som ljuta en ögonblicklig död.

1. Flygplatsen vid Iss-y-les-Monli-
neaux, dar aviatikern Laffcnt och hans

lolol om Morin Paula ro Isla lll

i lssy-les-Moulineaux den 28 December 1910.

passagerare Mariot Paula på en höjd
af 20 meter nedstö-rtade och. :funneo sin
död. 2. Förberedelsen till olycksflyk-
ten. h Laffont och Mariot Paula en
minut före olyckshåndelsen. 3. Det
dödrslbringande fallet och likens fram-
dragande. 4. Efter katastrofen.
Fruktlösa bemödanden att radda. lif-
vet åt dem.

Gusta Frödings begraining.

Torquato , Tasso.

Gripande skådespel af-W. von Goethe.

Bil-.den visar oss en episod ulr den ita-
lienska diktaren och historieskrifva-
rens lif Tarquato Tasso, som föddes i
midten af 15 :de århundradet, stude-
rande både juridik, teologi och filoso-

j-r

Tarquato i .sitt arbetsrum.
Tradgårdsparti från Lustslottet
Belsiquardo.

Taquuato Tasso deklameralr en af
sina, dikter för hertig Alphons och
dens syster Leon-öre af Esta..
Leone-re af Esta. bryter en blomma
och lgifver Tasso.
Tasso bekänner
Leonore.
Spionerna upptäcka Tassos och
Le-onores möte i parken.

7. Spionerna cmtala för hertigen. artt

to

95.

sin kar-lek för

 

Scenen .år boefåstningsvallarna; Be-
douyille, som .ärr lumpsamlarlen firar
sitt .bröllop med Eulalia Be-zaldieux,
hvars pappa innebar samma. vårda yr-

7.

10.

l

-A

12.

13

14

15.

 

hahenska ingen
Ililbbesinska soldater i tält.

fi; uppfostran hos jesuiter led han
stundom .af .periodisk sjal-ssjukdom.
Han blef kär i den vackra Leolncre,
syster till hertigen Ferarra. Han. ha-
de mån-ga fiender och då han en .gång

PERSONER :

Alphons den II:dre, Hertig. af Fe-
farfar.

Leo-none af Este, Hertigens syster.

Leonore Ranvital-.e, Grefvinnan från
Scandiano.

Antonio Montecatiro, Stadssekretå-r.

Tarquato Tass-o.

Leonlore o. Tasso .älska hvarandra.

8. Komplotten.

9. Tasso i .sitt rum, blir beröfvad
Leonores nåisduk, som han erhållit
af henne. x

10. Den förrådiske handsken..

11. Tasso beger sig till h-ofvet med-
hafvalnde handsken.

12. Rikssalen.

13. .Öga mot föga. med spionen.

14. Duellen..

15. Tasso föres till fängelse.

16. Fangellset. I

ke som brudgummen och .glädjen står
högt i tak.

Sjålfva måren .på rådhuset, .som skall
förråtta vigseln, blir .smittad .af den
allmänna munter-heten och bröllops-

 

 

 

:h an

lOfSO

tog sig för att tulkta en. adelsrnan, blef
kastad i tångelsel. Efter frigif-
vandet drog han medbruten till munk-
klostret på Monto-Oliyeto dar han blef
till sin död 1695. i

17. Leoln-ore befriar Tasso nr fång-
elset.

18. Tas-sas första vansinnessympto-m.

19. Leonolre i lsitt rum medl grefvin-
nan från Scandino

20. Tasso .intrånger i Leonc-res rum.

21. Hertigen kommer tillstädes.

22. Tasso blilr sjuk och föres till sjuk-
hus.

23 Tasso bevarar .ån den blomma,
som Ihan erhållit af Le-onorle.

24 Tasso omgifven af sjukskötare.

H 25. Talslsos sista dag.

X Eumpsamlarens bröllop.

skaran beger sig .så i full :feststämning
ut till ett ntvårdshuzs, då. enl måltid,
kryddad med vin., såtter kronan på
verket. Men allt får ett snöpligt slut,
når warden kommer med räkningen.

SVäFmOY" bllIS. (Skämt)
(Pojkar och lim. (sem)
Götmjölk. (stämd
Kärlek utan like. (skämt
- En färd på Bodensjön i- schweitz.
PFlJPlSSO. (0.....1

ldaier.

k

Biograf Continental-har från föregående förorlsningor gjort sig känd såsom varande den för-

nämsta i landsorten

most populära biograf.

Alltid med största om-

sorg utvalda program. Bästansskiner,
tgdliga och klara bilder.

Hoarliör Vi rekommendera detta storslagna rekordprogram.
OBS! Bilderna äro al? vederbörande myndigheter godkända.

ENTRE:

Linköping, Östgötens boktryckeri, 1911

 

lzsto plats 50 oro. 2:dro plats 35 oro, Born 25 öre.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain