#5711: Elektro

sllmlseendeväckamle

st-  a- f

På

"Linköpings Elektro-Biogra

visas

lrnummer

 

 

 

 

 som ex

 

 

 

på Lördag och Söndag jämte det vanliga jätteprogrammet

lllverste Weslleys dotter

ellerF

- Häslsliilllen vill Nevadalallen.

Stort, vspännande amerikanskt skådespel skildrande det fasansfulla lifvet i Amerikas vildmarker
i bland fientliga indianstammar.

 

 

 

 

A.-B. KoNsTFILM. ArluaRuuthKi sENsATloNstHET.

Aldrig har väl ett drama arrangerats i vackrare omgifningar än detta. Men det är också upptaget iVYOSEMITDALEN och bättre bakgrunds-

motiv kan man näppeligen finna för en skildring som denna.

till "Nevada Falls". De binda häs- sakade att tillbringa natten i skogen.

Då dottern icke återkommer sänder

Öfverste Westley har en enda dot- tid krig mellan trupperna och india-

nerna.

ter. Vid sina långa ridturer i skogen
åtföljes hon alltid af sin barndoms-
vän Roth Adams, en ung sergeant vid
faderns regemente, deras vänskap öf-
vergår emellertid till kärlek och de
lofva hvarandra trohet. En dag un-
der deras vanliga ridturer komma de

 

.hubötping Östgöten boktryckeri, 1911.

tarna vid foten af fallet och begifva
sig till fots till "Yasarmite Valley".
Då. de återkomma återfinna de icke
sina hästar, hvilka under deras borto-
varo stulits af en indian. Under de-
ras försök att finna dem gå de emel-
lertid vilse och blifva slutligen nöd-

öfversten en skvadron på spaning ef-
ter dem, hvilken också slutligen fin-
ner dem. Vid återkomsten till lägret
blir sergeanten trots sin ålskades bö-
ner arresterad.

En månad senare utbryter emeller-

Vid en öfverrumpling äro öf-
versten och hans dotter nära att tagas
till fånga af rödskinnen. Adams får
nu tillfälle att visa sitt mod och med
fara för sitt lif lyckas han rädda
dem. Hans utnämning till löjtnant
följer och med den öfverstens löfte att
som brud få hemföra hans dotter.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain