#5707: Kinemacolor

- man. mmm- smnmmmmu .

ä
ä
5 .
ä
å
,
å
.,
5
é
å
4

 

 

l AVDELNINGEN.

i Pneeaajn. i

 

 

 

- V AVDELNINGEN.

 

Resande på floden

Denna bild framhåller de olika färgeffekterna
på dagen och aftonen a" ett landskap.

Sommarliv utmed kusten.

Motiv från Brighton, en av Englands berömdaste
badorter.

Panorama över Brighton från västra hamnpiren.

Badgäster, som roa sig.

Lustjaktens wSkylarkw passagerare stiga i land.

Glace-stånd med hängifven kundkrets.l

Flickor rida på åsna.

Ett sällskap engelska högländare.

Tumult. (Komedi.)

Ung turist, som tycker om frukt.

De yngsta badgästerna hållas och plaska utefter
stranden.

10. Badmaskiner.

11. Flickor komma ut ur badmaskinerna.

12. Sjönymfer och nKalle Kikareà.

sesswewwe

Il A VDELNINGEN.

Från kröningshögtidligheterna
i England.

Konung Georg och Drottning Mary av Englands
kröningsprocession passerande Pall Mall.

Konungen mottager staden Londons svärd vid
intåget genom Temple Bar.

Något alldeles enastående i Biografiens annaler äro
de bilder som genom Kinemacolor upptagits av det Eng-
elska Konungaparets kröningsprocession genom London
samt deras intåg i -f-.Citym varvid, enligt gammal sedvänja,
Konungen först måste emottaga stadens svärd innan han
får passera ((Citysf, gränser vid Temple Bar.

Det praktfulla skådespelet förhöjes genom den ena-
stående naturliga färgprakten av alla de olika uniformerna,
vilket låter oss se processionen sådan den i verkligheten
passerade åskådarnes ögon.

lll AVDELNINGEN.

Ett besök iLondonsZoologisknträdgàni.

Paviljongen med blomstergrupperna.
Barn rida på kamelen.

isbjörnar.

Buffelinhägnaden.

Tigrar matas.

Svandammen. (Hänförande sceneri.)
Hippopotami.

Zebror.

,, Svart björn, som vill ha semlor.
10. Leopard och jaguar.

11. Flamingo och indisk vildand.

12, Elefant med unga ryttare.

13. Två elefanter bada.

14. Giraffer med unge.

15. Mackaws.

Karneval och Blomsterkrig iNizza.

nlAvDEanvGEN.
Ett intressant skådespel.

llihetareintteinm-llnnstnäiinnan.

Spelat av framstående artister.

Omsessww

Vi få i detta skådespel bevittna en icke ovanlig hän-
delse: En dotter av folket som genom sina musikaliska
anlag när ryktets tinnar inom musikens och sångens värd.
Vårt eget lands rnusikhistoria har ju att uppvisa flera så-
dana wsvenska näktergalarv, vilka från fattigdomen nått
ära och ryktbarhet samt därmed även guld.

Vi följas in i ett trevligt arbetat-eliem. Efter dagens
mödor å fabriken njuter dottern ifamiljen tillsammans
med sin fästman av ljuva trolska toner, av musikens har-
moni. Ren och vacker om också något oskolad är den
unga kvinnans röst.

Samtidigt uppträder på en av de många teatrarna i
väi-ldsmeii-OpOlQi-i Paris en för sin härliga sång mycket
uppburen konstnärjmm, Aili är klart till aflOnGltS före-
ställning och publiken väntar under spänning på den (gu-
domligas som tjusar dem med sina toner. Men kort före
entrén blir ktmstnärinnan sjuk Och hennes uppträdande
måste inställag, Då erinrar sig direktören att han hört
talas om den fattiga iabriksflickan som lär äga en utom-
ordentligt vacker röst och han kallar henne till teatern.
Hon infinner sig för att provsjunga och består även pro-

vet. Dii-ektöi-en blir betagen i den unga kvinnans röst

och han erbjuder henne engagement. Fästmannen avråder
men det hjälper ej. Erbjudandet och guldet är för loc-
kande och vår unga sångfågel svarar ja samt wgår in vid
teatern).

Redan vid första uppträdandet tager hon publiken med
storm. Här är redan en ny primadonna som firas och
beundras. Men trots de många frestelserna vid teatern
blir sångerskan trogen sin barndoms och ungdoms kärlek
och så få vi till sist vara med om hur den firade stjärnan
några år efteråt i skötet av sin familj njuter hemfridens
och den sanna kärlekens lycka.

 

 

I II
Gard a-sj on.
De måst hänförande naturscenerier som
någonsin ögat kan skåda.

Garda-sjön, dit vi nu genom dessa bilder förflyttas,
är en av de stora bergsjöarna i Övre Italien mellan pro!
vinserna Brescia och Verona. Den norra. smalare delen
av sjön ligger, som ä bilderna synes, inträngd mellan de
höga Alperna och omgiven av vilda klippstränder. På
östra sidan reser sig det 2,218 meter höga Monte Baldo,
vid vars södra fot ligger orten Garda, som givit sjön dess
namn. Härifrån få vi se flera vackra vyer. Längre mot
söder blir det omgivande landet Iågkulligt och övergår
slutligen till slätt. Strandlandskapen äro klädda med en
sydländsk vegetation och här odlas citroner, apelsiner, mull-
bäisträd, fikon, mandlar, vin, niyrten, agave etc. l sjön
ligga flera vackra öar och här finnes även wden härligaste

bland halvöarv för att tala med den romerske skalden
Catullus.

:Djurliv på landet.

l. Frukost. 2. Får. 3, Flicka med kaniner. 4. Åsnal
äter morötter. 5. En tränad en. 6. Fox terrier. 7. Kor
och kalvar på ängen och i ladugården. 8. Stallet. 9. Maria
och det lilla lammet. 10. Papegoja. ll. Huskatten. 12.
Vit persiankatt leker med papegojan.

V1 A VDELNINGEN.

en stora flottrevgn

i samband med konungaparets av Storbrittanien kröning

visas i enastående lyckade bilder.

V11 AVDELNINGEN.

I skördetid.

1. Plöjning. 2. Slåttern (visar de olika färgeffekterna).
3. Vetet lastas på vagnar. 4. Vagnarna avlastas i ladan.
5. Tröskning. 6. Vederkvickelse efter dagsarbetet (under
kärlekens ok).

Val av tapeter.

Uppmärksamma noga dessa bilders förträffliga effekt.
Den minsta färgskiftning i tapeternas blomstermönster fram-
träder fullt tydligt. Sådant kan aldrig åstadkommas vid
kolorering för hand eller med maskin av vanliga kinema-
tografbilder, där endast ett fåtal .färger kunna upptagas.

VIII A VDELNINGEN.

Konstantinopel.

1. Konstantinopel sett från Bosporen. 2. Gatuscener.
3. Galathabron. 4. Sultanen åker till Selamik.

IX A VDELNINGEN.

Emigrantàngarens sjösättning.

år bild visar hur en av dessa havets jättar, vilka
krossa Atlanten i alla riktningar, sjösättes
från ett av de engelska varven.

Badliv i Ostende.

l den Belgiska staden Ostende råder sommartid ett
rörligt kontinentalt badortsliv. Från olika länder strömma
badgäster dit i många tusental för att i Nordsjöns vågor
söka icke blott vederkvickelse utan ock förströelse. Vår
fotograf har lyckats knäppa en mängd livliga, iutressanta
och pikanta bilder från detta badortsliv, dit vi nu i en
hast förflyttas från vårt eget mörka och kalla land.

Charmanta och pikanta bilder som alla måste se.

X AVDELNINGEN.

Batntàg met stjärnlnnetet.

Här är ett minne från de stora Hudson-Fulton-fest-
ligheterna i Amerika. 4,000 skolbarn bilda här sitt lands
flagga, det stora och stolta stjärnbaneret.

Endast med Kinemacolor kan visas en bild där dessa
hjärta färger, vari barnen äro klädda, komma så till sin rätt.

De märkligaste o. vackraste bilder som hittills visats.

Blemninrnas nppvaknande.

Vi få i denna bildserie se huru en mängd blommor
från knoppar slå ut i all sin prakt och färgrikedom. Ge-
nom en märklig konstnärlig fotografering återges här själva
livet i blommorna och detta därtill i naturens egna färger.

Lärorikt! Uppseendeväckande! Intressant!

 

 

Vid denna föreställning visas de icke overkorsade numren.

 

 

 

 

 

 

Linköping, Östgötens boktryckeri, 1911.

Information

Title:
Kinemacolor
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain