#5673: Elite

Kom närÅNi vill, ni får ändå se hela programmet

lll-lIl-C-llIOIIII

Elite-Teatern

" Säsongens smäst lkomliska bild.

vid kyrkan. 

Stadens enda, eleganta och moderna Biograf-Teater

Rikstelefon 195 (Innehavare : C.

LU. Iandersson) Rikstelefon 195

 

ä

KH

Tv

P RO G RAM

fr. o. m. Fredagen den 13 t.

o. m. Söndagen den 15 Okt.

AW

Högfjällsnatur.,v

Stämnliwngsfuila bilder

Det är 1uinldierlbfart vackra scener-Lier
.från fjlordlar och fjäll, som upprnlzlas.
Än medfölja vi den snabbt fralmrwsan-
de turistånglanen, ärn färdas vi fram på
de slingrande .lan-dsvälglarnn. än åter

från norska kusten.

sta vi wppe pä sätern bland "kossor-
nn". Över allt sol, ljlus och storslagen
natur, som endast Norden kan uppvi-
sn1 ooh villlnet ook förklarar turistens
en tnsilas tiska beundran .

En modig läioniämilzrska.

lEtt (spännande nummer Inr Närkligheten.
Förstklassig1 .dressyr och prima ögonfägnad.

Den lille sinnesslöe.

Spännande dramatisk bild.

l en by hade en mindre vetande :glos-
se funnit en tillflyktsort hos medlid-
slanmma människor. Var och en be-
kymrar sig om den lille stac-.learen ooh
tönsölker göra hans sorg-liga tillvaro så
ljnls som möjligt. Endast en nå jlond-
bnuklslanblertlare behandlar honom då-
lilg-t. En förnamn diam kommer till byn
ooh blandar sig i byilnnevåsnlamies salm-
tal. rDärvid lämnar hon sin dyrblara
välskla nr sikte. Arbetaren beglaignar
sign av tillfället och glömmer densam-
ma.. Men den stank-ars gossen har gi-

 

vit alklt plå. honom ooh avslöjar stölder).
I enlig-bet [med dennes önskan över-
lämnar men iolke tjuven [ut plolisen, n-
tan låter honom löpa. För att lräun-
nas närmar hem sig en dag den lille
och, gliver honom en asik tändsltliellnor
att leka med. Härigenom förorsakar
den lille sinnesslröe en stor brand, sein
man endast efter stora anstnälnlgninger
lyelk-as släelna. .Han vet dock att giva
besked. Mian sätter efter töfnbrytnren
ooh hälktar honom.

 

sALzBURo..

Salzburg är knonland, med titeln
monailkien med huvudstad bärande

härtigdörme , i Österniki slk-U n gwerskia

Samma, Illa-1111111 .

Vackra scenarier.

. .. .u .1 -- i v -..f-;.-.......à.,,. A-...n.-..,, ,

ÄIlona 

EXPRESSNYHETS

En hiillubmul från

Årets största attraktion i

lriunliimslm kullen,

där ItalienskaPTun-kiska lkriget pågår. - Marinlöjtnant von Brinlken loch
den lturkiska ispionen. - Spännande äventyr i flera avdelningar.

lll-tt krigsskeplp gienomkorsar de Tri-
ploliarnlska farvattnen. w En dag er-
håller kaptenen. ett telegram med un-
derrättelse från hlans regering, att
svåra törneoklingar uppstått vid klus-
ten ooh man fruktade för de vites slä-
leenhet i dessa distrikt. Löjtnant von
Brinlken, son] vid flera tillfällen nt-
mlàrkt :sig .som en hjälte i ordets bästa
bemärkelse, får blir ett tillfälle att gle
prov på. sin oförskräekthet. Kaptenen
ger honom .nämligen order att ga i
laned oevh nnderhandla med" de uppror-
iska. Men kriglsskeppet har redan
längesedan varsnlats av dem. En sam-
vetslös agent ooh irnidenhanfdlare från
en främmande makt har .från första
början .nplphetsat morerna och förmått
deni, att resa sig mot regeringen. Han
griper till det finktansvämda medlet
att undervisa araberna, hur man 4för-
tärdigar de farliga dynaniitbombenna
och sätter dem i förbindelse med ett
urvärlf, så att de explodera vid en be-
ställnld tidpunkt. Miarinlöjtnant von
Brin-ken beger sig emellertid oför-
sknäekt rakt till det palats där de uplp-

 

rlorislkias funste bodde. Llöjtn-anten ooh
hans följeslagare överfallas ooh föras
i säkert förmar i turstens plalats. En
spion. tager  sig följeslagare-ns klä-

der och försedd med len (lylnlamitbomb

beger han sig ner till kusten för att
låta sigW tagas ombord pa krig-sskeppet.
Ormbend på krilgsskeplpet bedövar spio-
nen vakten oclh placerar oförmärkt
bo-mlloen på ett lämpligt ställe. De har-
plå. följ-ande spännande scenerna visa
oss, hurusom von Brinken lyekes be-
fria sig, simmande uppnår skeppet
ooh förhindrar explosionen. En fmilk-
tansvräid tvleleainip mellan löljtnlaniten.
ooh spionen slutar i vattnet till förmån
för den iiörne. . Spionen har snart flåltt
sitt välförtjänta straff. Men den uiplp-
noriska staden ooh dess lrärslkere, som
brlalgnt slkepfplet i sådan fara skolaloclkså.
 sin velderlgällninlg.
deras fruktansvärt ooh sattes i brand.
Nfattlhimmmeln llänglas av dlet efldmölda
skenet7 och den för nägra få timmar
sedan salvadkra staden återspeglas nn
på ett :Frnlktanrsvänt sätt av havets spe-
gellblankn 

 

 

Iowowowow
Sicikcznilzn lupp.

Alla som ej missunna sig; (själva ett gott

skratt böra se "sicken en tupp".

 

Biliettpris 55 öre

Ett fåtal reserverade platser 50 öre

Barn under 12 år 15 öre, under I5 år 25 öre

Köp Eliteffeaterns kupongböcker om 25 biljetter!

 

 Program gratis

25 X rabatt

 

Föreställningar fortgd i oavbruten följd,

Vart-.lagat1 kl. 6-10 e. m.

Sön- och helgdagar kl. 5-5, (Salo e. m. i

Man gör entré niai:I som hälst samt kvarsithzr tills man sett hzla programmet

Staden bombar-

 

 

 

 

 

 

TRAnoLNoRRsKENET Luleå 1911

111213on nÄu "en .ItBep-au iloo Jeåepugw

Information

Title:
Elite
Printed year:
1911
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain