#5670: Elite

Kom när Ni vill; ni får ändå se hela programmet

 

 

   

RI kstelefon 195

 

i X-
-ir
4
än

Elite-Teatern

vid kyrkan

Stadens enda, eleganta och moderna Biograf-Teater

(Innehavare: C.

of, -

M

w. Andersson) Rikstelefon 195

i

PROG RAM

fr. o. m. Fredagen den 28 t. o. m. Söndagen
den 30 April 1911

W

Huru en docka skapas.

En bild som bör ha särskilt

l) Mossen bilnnidfzus. 2) Arm-ar och
ben formas. 3) Ben-en fast-sättas. 4)
Bil-len färgas. 5) Arrmamna fiasztsälttae.
(i) Huvudet formas. T) Ögäonliålornia.

inträsse för småttingarne.

8) Hiwuidiet målas. 9) Ö-
gonen tnisiåittafs. 10) Hulviuidieit p-ålsiät-
tes. ll) Dookan pålklädeis. 1.2) Håret
päls-ätten. 14) .Ett lycklig-t barn.

utslkiäirnis .

En begravd hemlighet

eller den första korsetten.

ITALIENSK

KONSTFILM!

Eneas och Dido.

Praktfullt skådespel, iscensatt efter

Den unge trojnnen lilnens landar på.
Afrikas knist efter :att tillsammans med
en del kann-inten- lyoklilglt hia umlslirp-
Int tr-ftn Trojas ödeläiglgelse. De to-
nas till fånge :W damlttnlng Didos al-
nlazoner. Drottning Dldo reglermle i
Kartllaygo och hade.- svjiällv utbildat dext-
tu1 sitt kvitninlign livignrde. Anrazorler-
nnlförfde fåtnfgfarnn till drottningI lll-do
för att lton skulle döma dem. Drott-
ningen förälskade sig i den unge :rn-
.töirnren oi-ll  f, emot siitt folks Viller
nlln trojaner-nia. från., Hon föraulistwlta-
de ett stort gilstabml oeli töirkl-.mmle
lflnieas sin kärlek. Han besviallialde heln-
nes kärlek och det var li. "lige dngwnr.
Tirojanerini ble-Vo dock  1 .. uttrålleade
av all dennah (warklsnmilteit. De bygg-ide
skepp för uti. vid förr-sta tillfälle vända
tillbaka, till Troja. De bölltöllo sin
wnge nnlörare om att fly från Kort-
hago, nwm. llldofs mialkt Var så. stor ö-
Ver honom att han alltld l siste ögon-
blicket uppgav sin flykt. Konung Jar-

 

 
  
 

f
:s

 

 

MUSIK

historien om Trojas Ödeläggelse.

bn :W Nuaniein sände en beskickning-
ldll l)ido för att anhållit om hennes
hand. Sändexlmden medförde stora gä-
vofr och kung; Jnlrbo Wu- en stor och
mäktig herre som folket gärna sågve
som landets Värn. Dildo golv honom
avis-lan- i så liånalilrle ordalag att sände.-
lnnlet hotade .med krig ooh länge
dröjde det ej häller förr iin .Nwmiiefrna
beliigrade Karthaigo. Med amnizonerina
.i spetsen försvarade Karthagwo-elnserna
sig lijdiltemodigt oeli. 1aivslog Numrer-
nns angrepn Enens hade emellertid
.i em dröm sett sin fader betallla1 honom,
:att tfly från Kvantlmrgo. Hans flykt
lyft-.kullen och Dido stod ensam kvar.

Folket gjorde uppror mot henne,
trängde sig in1 i hennes slott och be-
skyllde henne att ha skaffat landet

krig och förnslnlnmalt landet-s val, Utom
 :w sorg över Eneas och ingen ult-
Väg;I IFör det rasande folket låt-er hon
sticka eld på. slottet och kastar sig i
eldhavet,

 

WMIWM

IEnnnmslini

i emellan

Världsmästaren TIGER SMITH och
Negem1 sAM LAN c Fono.

Kampen .mellan de båda boxarna är
ytterst häftig.
i 4 omgångar med avgörande seger i
sista omgången, som är mycket spän-
nande, och åskådaren följer med and-

 

P

lös förväntan kampens utgång. rDen

Boxningen försiggår visas för närvarande på kontinentens

alla stora biografteatrar med långt i
förväg -utsålcla hus.

q

mlmm

NYTT!

Ej att förväxla Imedi iförut visade bilder!

Lehmans senaste tricks.

Ni måste se lLehmans urkom-iska tricks!

En skrattsucces minst sagt!

 

Biliettpris 55 öre
Ett fåtal reserverade platser 50 öre
Barn under 12 år 15 öre, under 15. år 25 öre

088. !

Köp EliteITeaterns kapongböcker om 25 biljetter!
Program gratis

 

Sön- och Helgdagar efter kl. 6 säljes inga I5-öres barnbiljelter.

088. !

25 9; rabatt

 

Föreställningar i oavbruten följd,

Vrdagar kt. 6-10 e. m.

Sön- och helgdagar kl. 54-5, 6-10 e. m.

Man gör entré när som hälst samt kvar-sitter tills man se" hela programmet

TR.A.aoLNoRRsKsN:T Luleå 1911

o

   

i

 

 

 

men?on nÄu ljaq Jrrååepaag qoo JeBepuew

Information

Title:
Elite
Printed year:
1911
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain