#5669: Elite

ll, ni. får ändå se hela programmet

lvi

 

 

 

 
 

i Kom "när N

 

sände då såsom bröllopsgàve en kjortel mellan bröderna.
av dyl-bart tyg, i vilken en våld av Bil-den  1,400 fot lån g och den för-
groft vadmal var insydd, vil-ket skulle sin1 som blivit inspelad i Sverige.

i v v- i"wa L 

i
- f"-

, lite-Teatern

vid kyrkan
Stadens enda, eleganta och modärna Biograf-Teater
Rikstclefon 195

Rikstelefon 195 (Innehavare C. LU. Andersson)

 

"I MJJ r xa-

PROG RAM

fr. o. m. dagen Månden l t. o. m. Torsdagen
den 4 Maj lQll. .

-y- -

Oväderskatastrolen i Syd-
Italien.

Skräckfulla bilder på naturkrafternas våldsamhet.

Natten till den 24 oktober drog ett
häftigt skyfall över Neapel och trakten ililnmniuel besökte omedelbart efter kn-

dàr omkring. Ofaintlign Vattenmassor åta.strofen de hemsö-klta. platserna. I

 
  

.dan blew oerhört stor. KonungI Victor

störtade ned från bergen ocli. iörstördel Sönskiiilt gripande iir filmens senare
iii-assor av liuis. Hundratals människor ilel, som viser den dystra proeelssin-nen,
i Regina och Torre de Green In. fl. då. de dödade fördes till sina sista vilo-
pliallser omkonimo. Den mnteriielln. ska- i rum.

Ruiner vart ögat blickar.

x.undantagen

Brölloppet pà i
  lllvàsa.

   
 
 
 
  
 

Svenskt historiskt skådespel inspelad av sven-ska artister. P- lsoonsatt och
kinematograferad av Aktiebolaget Svenskab Biografteaitern, Kristianstad.

(Eliter-Tenter-n1 har ensamrätt till denna bilds up-pföinmle i Luleå.

l-Iistorikb över styekets innehåll:

1Den mäktig-Helle ätten i Sverige: under syfta på. Sigrid.
1200-talet var Follkikmmgaättein, nell i lät övertàc-ka viaidtmwlsvåiden med dyr-
denna släkt ingen mäktigare än Birger bara, ädla .stenar och pärlor, så aitrt den
Jlalrl,,iviillkeu1 såsom förmyndare för sin ble-v mycket dyrbarame än det övriga
sen lenlung Valdemar ledde Swerges tyget, och sände det så tillbaka till
styrelse under många år. Han var sin sholte broder. Denna, blev då 
rättvis men h-ånd  w. =-. 1 "
fade sig därigenom många. fiender .um följe till lagma
bland de övriga stomånrien. En aN åsa, för att hindra bröllopet. Den välnn,
dessa fattade till Birger ett oförson- Sigrid giiek emellertid modigt sinxföir-
ligt hat. Denne man hade en. dotter, törnade, mäktige svålgew till mötes, 0011
 för sin dygds ooh skönlrefts skull då den-ne fiol: se hen-ne, kände han sig
blev kalle-d Sigrid den tag-rn. Bing-ers så tilltnlad av hennes färgning,- att all
broder Being-t, som var lagman i Östiefr- hans vrede fönsiviann, ooh .han utbrast:
götland, älskade henne. I trots av den "Seninerllgen om min broder haft (left-
stoltn swlälitens förbitftminig, beslöt han ta ogjort, skulle  göna. det sjalv".
att göra Sigrid till sin maka. Jaa-len Dliinefffter följder fullständig försoning

Mein lagman Bengt

e - han Hermelin..

n Beigs gårr, Ulv-

 

 

 

MUSIK

Siöar och fiäll i Nord-
I llaliizn. .

Storslagen italiensk alpnatur.

(lien-:diasjön  en av de. stora bergfsjö- Tyrolen. l övrigt tale bildean med
arne i övre Italien, mellan prov. Breis- tillhörande texter för sig själva-Först-
c-ia och Verona.. Den1 nordligaste spet- klassiga sevärdheter.
sen med kurorten Riva1 ligger inom

Q

Rebinels Nyår.

.G enomkomliskt.

Vännen Roibineit har under det gång- frambärande sina nyåirsönskningm i
na året levat sorglöst på sian medmän: form aN kvitterade räkningar. Hur
niskons förtroende. Nu är det rä-ken- ltnbinet ehuru i sorglig sak-nad av den
skepens dag. Fnån alla häll .strömma önskvärda. kovan klarar sig med sina
vän-nerna. till den staeknrs Robineit, bjzönnar, viilsia-.r denna gxenomnoliga bild.

 

Biliettpris 55 öre
Ett fåtal reserverade platser: 50 öre
Barn under I2 år 15 öre, under 15 år 25 öre
088.! i

Sön- och helgdagar efter kl. 6 säljes inga l5-öres barnbiljefter. 088.!

Köp Elite-Teaterns kupongböcker om 25 biljetter! 25 X rabatt.

-w-- Program gratis

 

Föreställningar fortgå i oavbruten följd,
Vardagar kl. 6-10 e. m. Sön- och helgdagr kl. 5-5, 6-10 e. m

Man gör znlré nä:I som hälsl samt kvarsillzr tills man sell hela programle

TR.A.soL.NoRRsKENET Luleå 1911

  

rule-13on Mu Han :IBnpaH qoo .mänpqu

Information

Title:
Elite
Printed year:
1911
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain