#5663: Elite

Kom när Ni vill, ni iår ändå se hela programmet

 

 

 

  

Rikstelefon 195

 

(Innehavare C. w. Andersson)

Stadens enda, eleganta och modärna Biograf-Teater

Rikstelefon i 95

 

få:

fr. o. m. Måndagen den
den 16 M

 

Genom T arns

Tarn kommer ifrån Lozéres bälrgl
och gräve sig igenom stora. och dju-
pa bergsklyfto-r. På .de kala klipp-
väiggarrma ha nägra tallar och furor
satt rort och giva dessa trakter liv och
färg. I synnerhet är Taru mycket in-
tressant mellan städerna S :t Enimfie

llllll lllllllillllillll lllll

Vid vån-rt besök i Paris komma vi i
tillfälle att vid sidan av det brokiga
rörliga liv den vackra världsstaclen
utvecklar, .ställe framför srbonanbade
byggnader och monument, däribland
det väldiga Eiffeltornet. Vidane fort-
säztlte-r neean utför dle mäsi; vackra och
bei-lärande stränder, slussar och vat-
tenfall tills vi slutligen äro framme
vid S :t Germain där en hur tages kring
staden.

En vläxlingxsnik skildring från den
vackraste .timistresa som visats å nå.-
gon biograf.

1. Avresa från Pont Royal.

2. Alemanldlerbron.

3. Eiffeltomlet.

 

tiva konster.

ker genom sina tricks sätta publikens
skrarttmwskler i rörelse, en lindanvsare

I de gotrhländska skogarna går ännu
på. sina ställen skogsrussen, ett slags
liten hänt, omkring i vilt tillstånd.
A.-B. Gotllands stuteri i närheten av
Slite är anlagt för rationella tillvara-
tagamle av dessa missar, och vår film
visar nägra. bilder I (lieltcill
stute-riert hörande skogsmlarklerna strö-
va de av nartunen skygfga. djuren. flock-
vis omkring, då. och då framkomman-

A. B.-KoNsTFILM:

Utomordentlig spännande skildring fr
I-lähförande vyer upprulla sig.. Rikt

- Den unge fadleimi rycloer ut Inled
sitt kompani, "Unionläsoldamema till
finntlen, tagande elt-"b ömlt av sin
hustru och .sina båda. barn. -w Nàgna
dagar efter krigets utbrott blir en plu-
iion ur "förbunds"-a.1"1nén, som är utse
för atrt anskaffa foder ät hästen-ina,
plötslith överraskad och skingrad av
en. unionsstyrka. En av soldaterna
dmives i Iikltninlg mot fadeuns hem.
Dä denne soldart kommer till brunnen
finner han unionssoklaltens (lotter sys-
selsatt med allt fira upp ett ämbar vat-
ten.. Han betr henne att skydda ho-
nom och, tnohsande sin fölrdom, göm-
mer hon honom i brunnen samt lsdäl-
lefr sig. själv ant vakta där och visa
förföljarna på. orätft väg. Förbunle
soldaiten än) djupft rörd och. vet icke
hur han skall visa ein tacksamhet.
Flickan i sin tur känner att hon gjort
sin plikt .som människa, men befaller
förbunrlssoldaten genast adsl; grå. för allt
hinna förena sig med kamraterna. 1
unionens liiwuclkviantler fär den. unge
fadern ordler om att föra en viktig de-
pesch till siflostyrrkan. Detta blir ett
mycket farligt uppdrag, alldenst-und
det är nödvändigt att passera. inom de
förbundnas bevakningslinje. Det lyc-
kas vår djärve man att smyga förbi
skiltvakten utan att observeras av
denne, men snart blir han förföjld av
en avdelning ur förbundsarmén. Ta-
gamle vägen genom en tält skog lyckas

 

Ant svämmödiar ej alltid äro änlg-
lar, måste1 betjänt Bass bekänna.. Han
har den sötaste lilla hustru, men ett
avskum till svärmor. Hon är herre i
hans hus, och hon pinar och plågar
honom alltid I dag hon rent gn-
len, och i sin nöd hiainvändeul han sig"
till en kollega. Denne följer honom
hem i den mening, att. denna sak skall
jag snart ordna; men god morgon,
han bliver den minste. Där hämtas

 

PRoöRAM

och Broqwiés.

Ett resande cirkussällskap
.En g-.yoklanegrupp visar inför en förnhför
vànrad äskadarehop i en by sina primi-spänd lina, i glan-.snnmmet och "direk-
Smä pojkar göra hals-törens" srto-lthert är den "kloka" 0
bryhande konststyclnen, Pelle Jöns sö-samtddlgd; enda hästen som älven in-

LiV IfV eller 

v

13 t. o. m. Torsdagen
ars 19ll

 e

bergsklyftor
Två.. kilometer förbi
dessa orter börjar den att flyta allt

naiskame och raskare tills den änle för-
svinner i de .djupa bärgspassen. Va.th
net mycket klart och Tail-n seglel-
bar 1en längd av 148. kilometer.

PilllS lill szl llBllllillll

Fängslande naturseneri av högt värdle.

Viadukien vid Bwtenil.
bropelamnle se vi vita streck, utI
väsande huru högt vattnet- stigit
i Selinen vid dess översvämnin-

4. (På

gar.)
5. Stranden vid Acudoln.
6. Bellevue.
7. Sad .t Cloud.
8. Slussarna vid Source-11:e.
9. Nanherre.
10. i Baugival.
11. Mamy-le-Rol.
12. Panonatma över S :t Germain.
13. Parken.
14. Slonbet vid S :t Germain.

Bild för naturvänner.

sina prestationer på en högwt
ch

hösrter rikliglt bifall.

VViolinsolo av kapellmästare ?au1 fDahlén
SK OGS -R USSAR

de till för dem uppförda skjul, där de
särskilt under den sträng-astra vintern
äro vann. finmi foder och salt utlagda.
Bilden visar även. en del intämjda ex-
emplar i ridning och körning.

De små friska, härdiga, i sko-gen

. uppväxta . V.hästarna exponbewas., 

Iman ser (lem och var .ofta nog
gående under namnet "ölämningnr".

gränsen
ån det amerikanska borgarkriget.
solbelysta och praktfullt brinnande

faeklor upplysa skogen i nattens mörker.

han dock ännu en .gång komma un-
dlan följderna. Tidigt morgonen där-
på kommer ordonnansen till .sitt .eget
hlenl. Alldeles utmlalttad av överen-
saträngninlg och de blessyrer han erhål-
lit under sin flykt. kastar han sig på
en .säng under det han sänder sin äld-
sta dotter till huvwdkvarteret med an-
hållan om hjälp. Den andra flickan
har under tiden kraftigt bamdkaderat
dörren. Förbundssoldaterna, som va-
rit hack :i häl, anstouma nu och inlsle-
ende det hopplösa i sin ställning ger
unlionssoldaten sin lilla dotter befall-
ning att hämta erbt brinnande ljus,
med vilket fadern bränner upp de pap-
per, som anför-trotts honom. Den för-
bundssoldal., vi sent vid brunnen, är
just den, som har befälet den an-
-ryckande truppen och ensam beger
han sig nu in dell: rum där den nämde
fadern ligger. Då förbundssoldaten
finner papperen förstörda han.
av raseri och hade snart avgjort den
stackars faderns öde om icke den lilla
flickan kommit emellan och hejdafc
hans hand. Finnam-de sig stående an-
sikte mot ansikte medv sin lilla räd-
darinna vaknar dock hans samvete och
påstående för .sina kamrat-er att visi-
taarhionlen är värkställd lämna alla hu-
sen. Senane anländer en avdelning
Unionssoldater och en fältskär, vilken
på det bästa sköter om fadern och för-
binder hems sår.

En rasande svärmor f

flera. kolleger, men svärmor sänder
dem hum-tigt hem, då själva byns sam-
lade polisbetjänter begiver sig till
henne, ordnar hon dem och förföljer
dem, ity nu först blir hon galen., och
att hon är energisk i sin förföljelse,
synes därav alla hon till sist står med
segerpalmlen i sin hand, och man. mä-
ste bekänna, att hon är en svärmodeu-
med "gott gry" i. I
Hejdlöst komiskt.

 

Biliettpris 55 öre

Ett fåtal reserverade platser 50 öre
Barn under I2 år I5 öre, under I5P år 25 åre

088.!
Köp Elite=Teaterns kupongböcker

 

Sön- och helgdagar efter kl. 6 säljes inga I5-öres barnbiljetter.

, Program gratis

UBS. !

om 25 biljetter! 25 x rabatt

 

; Föreställningar fortgå i oavbruten följd,

Vardagar kl. 6-10 e. m.

Sön- och helgdagar kl. 5-5, 6w10 e. m.

Man gör entré nålI somxhälsl samt kvarsillzr lills man sell hela programmet

 

Luleå. 1911.

Tryckeri-A-B

Non-.skenets tr

Elite-Teatern

vid kyrkan

I

111213on min "en JFepeH qoo-.inäepuew

Information

Title:
Elite
Printed year:
1911
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain