#5662: Elite

Kom när Ni vill, ni får ändå se hela programmet

 

 

vid kyrkan

Stadens enda, eleganta och modärna Biograf-Teater

Riksteiefon 193 (Innehavare : C.

w. Andersson) Rikstelefon 195

 

år:

PROG RAM

w

fr. o. m. Fredagen den 10 t. o. m. Söndagen-
den 12 Mars 1911.

-fäwlå-IN

La Rochelle och Bretagnska kusten

l. La Roohelleh hamn. 2. De fyraHerl-oldiemas torn. 3. Stadshuset. 4..
S :t  de Re,  Rels huvudstadHamnen. Äng-aren "La Roohelles" fan-
komst. Utskeppning av fångar, sominterneras i Citadellet tills de sam-.das

vidare. 5. Hamnen och Citarlellet.
Ön Yen. 9. Stallet.

6 . M wsselfiskonskor.

Det mäst- bedåmamde naltiuiseenemi som

7. Kust-.partier 8.

måhända någonsin tillbjudits allmän-heten.

Den irrande musikanten (Kinemawgrafi i färger-i

Bilden utvisas- ett lyckligt hem.
Mannen går på sitt arbete. Hustrun
skall gå till honom med middag, då.
hon blir överfallen av två. vagabondleir
som frànrövar henne vmatkorgsiu samt
gror henne ett par slag så. hon blir
sanslös liggande på, marken. En
grannkvinna påträffar henne samt
skyndar att omtala för mannen det
skedde. Denne bär då. henne på. sina

armar hem. Där se vi hustuun liggan-
de på dödsbädden, mannen gående av
ooh an, då .ber hon honom spela ett
stycke på. sin violin. Vid musikens
toner uppger hon sin sista suck. Se-
dan fån- vi se mannen raistlöst irra
från den ena platsen till den andra,
tills hans anhöriga ammffa honom
på. kyrkogården.

De odödliga duellanterna skramuccé.

Violinsolov av kapellmästare Paul Dahlén

Konstfilml

KATARINA AV MEDICIS

Konstfilm l

Storslaget historiskt drama från tiden a-v det stora religionskriget i Frank-
rike under 16:de århundradet

llsoeusnitt av Maller de Ferandy,

direktör för Comedie Franoaise.

HUVU DPE-RSONER :

Amiral Coligny ................. ..

Karl IX

Inledning:

 under Fri-ams II (559-60)
var uppfyllt av smidigheter emellan
de reformerta i Frankrike, som gingo
under benämningen "Hugonottew"
och det katolska pautiet, vilka på
grund av artt hem-:tågen av Guise var
diem-as överhuvud, benämst "Gula-er".
Frans II dog barnlös och efterträddes
av sin endast 10-årige birode rKarl
IX (1561-1574) under förmyndar-
sloap av dennes moder, den lidelsefulla
och hämsklystna men samtidigt mycket
vankelmodiga Katharina av Mediois.

Fruktando Guisernas övermakt be-
viljade hon år 1562 Hugonottecma
samma religionsfrihet som Guiserna,
men friden emellan de båda- trospamti-
erna, skulle ej länge vara. Emollan
1562-1572 var det oupphörliga sam-
mansötninlgar villoa först 1570 något
lade .sig i det HugienloitternaX åter fiok
sim religionsfrihet  I spetsen
för Hugienotterna står uu amiral CO-
 Denme föneföll att vara myo-
ket intim med denuungo konungen
och såigie lnaltoliikerna. detta av helt
naturliga skäl, med allt annat än.
blida ögon ooh hårt-ill kom att Katha-
rina av Medicins med växande oviljaJ
såg allt Uolignys makt tilliog i och
med hennes egen avtog över konungen
och vilket Iföfnsiknffaedo Coligny Kat-
harimas oblidllig-.a hat. Denne blev
oupphörligrt var,an av sàiina vänner,
år. vilka han ej skänkte någon upp-
märksamhet. Ej ens då. han på väg
till sitt hem träffades av tvänne för-
sàtligt avskjutna bösskott väcktes
hans nrisstroende mot hovetIA

Bildens innehåll:

Under en högtidlig- audieus motto.-
gier konungen arm-:rain Coliguiy på det
hjàvthgaste sätt vilket till den gnald
uppretarr Katharina av Medicin1 att han
tillsammans med hertigeiu av Guise
beslutar att undemröclja Coligny och
givler en man vid livgardeft order ett
då det lämpar sig skjuta amiralen.

Sedan runiralen på ett huldrikt sätt
av konungen avskedats beger denna
sig mot sitt hem. Från ett guisiskt
hus avskjutes mot honom trenne
skott, det ena krossade ena handlens
tue fingrar ooh det andra. särade den
andra armen. Några vänner skyn-
dade till, för-hjälpande Coligny till
sitt hem, underl tiden underrättades
konungen om det skedde. Konungen
lsom hyser den uppcriktigalslte hängi-
venhert för Coligny skyndar att genast
besöka honom. Ledsagad av sitt liv-
garr-(le inträder han i Coligmys våning,A
hedrar honom med ett längre besök
ooh låter som ett tecken för sin be-
vagienhet sitt eget livgarde kvarstarn-
nu som skyddsvakt under det han
sjalv beledsagad av några Hugenotter,
vänner till Coligny, återvänder till sitt
palats.

Katharina av Mediois har nu till-
sammåalns med hertig-len :arv Cuisies ut-
täinkt en infernalisk plan gåiend-e uit
på att oskadliggöra amiralen och Hu-
gienmtternla av fluiki-nn för att dessa

Lea i skolan

Lea ärr en av de o-dygdigaste flioki.)rna i skolan.

. . . . - . . . . . . . . . . . .. ,,

Hertigen av Guiso ........... ..
Baron de Pont ................. ..
Kwtarina av Mediois ........... ..

 

 

............... .. Herr Delannay
Saiuamd
Roger-Karl
............... .. ,, Dauviilliier
 ............ .. Fru Rysler

Emelleutild fruktade Katharina ett
hennes misslyckade mordanslag skulle
uppdagas och att Hugenotteirna skulle
hämmas, varför hon beslöt förekomma
något dylikt. I

Den 23 augusti höll det katolska
partiet sin .sista ràdplägning rörande
hennes plans sättande i värketällig-
het. Genom den makt hon tillvällat
sig över sin svaga son nödgado hon

. . . . . . . . . . . . . . . .. L,

denne med look Och. POQk ath 

skriva en .order om Hugenotternas
avlivlauide genom massmord.

Natten ltill den 24 augusti (till en
söndag) "Bartolomeinaltten" ägde
detta fruktansvärda blodbad, kallat
Paris Blodshö-gtid, rum. I konung-
ens namn gav härtigien av Guise 
till chefen för Paris Borg-makt, att
han skulle mot midnatt fömsamla sitt
manskap utanför stadshuset och med-
delade sedan dinl mordplanlen.

Så, snart stormklookan i S :t Geir-nul-
ne i Augeniaie lät höra sig, skyndade
hämtiigen av Guise i spetsen för 300
soldater till amiral Oolignys våning
ooh neclzsrtaok demmge. Under stomm-
klookans (lova klang skyndade rövar-
banden gienfom gatouuia för att värrk-
ställa sina hämska under. Framför
starlspouteil bildade en avldielnisnlg av
livvakten hack och dödade en var som
sökte fly. På detta sött pågick dödan-
det i flena dagar.  ett .så liet antal
katoliker blevo av lika anledningar
ävenledies bringado om livet.

Konungen och Katharina av Medi-
ois vandrade åtföljda av hovfolklet ge-
nog de av lik hopado gatorna.

Av samvetslkval ständigt plågad dog
konung Karl IX l januari 1574.

hell-t skola få dJen svag-s konungen un.-
der sitt inflytande.

Katharina överbriugar till konun-
giem en omdier för underskrift att .allla
Hugenottier med våld skola umrlamröd-
jas. Konungen nekas- på det bestäm-
daste att underskriva men. nödgas till
sisrt genom Katharinas häftiga på.-
stöftningar ge vika och överlämnar un-
der häftig gråt ordern underslmiiven.
Hertigen av Guise skyndar gemalst

åstad för att lata ordern gå. i värk-

ställighet.

Ledsagad av några soldater stormar
han in  diem sjuke Coligny vilken.
genom larmet på  blivit upp-
märksammad på att något  i gör-
ningen. Modig-t träder han mot sina
fiender blottande sitt bröst för aitt
mottaga. dödsstöten. Ej nog där-Inled
utan kasta .de ut amiralens döda kropp
genom fönstret på gatan där decu med-
trampas av den fmamstormande mäm-
niskohopen.

Här-på. följer den förfärliga Banne-
lomleusnaitens fasor.

Dagen därefter ses Katharina i säll-
skap med hertigen arv Guises framför
palatset beskådande sitt-l ohyggliga
värk.

Konung Karl IX dör två år seniame,
andligt nedbruten av samvetskval ö-
vfer den, om ock påivingade delaktig-
heten, han tagit i detta skändliga dåd,
vars motstycke hittills saknas i världs-
historien] .

Hejdllöst munterL I
Överallt ar hon fram-

nie ooh1 gör odygid, men ordspråkeit säger: "den illa gör han illa far" vilket
går i uppfyllelse vad lilla Lea beträffar, men vi vilja intet avslöja.

 

TR.A.BoL..NoRRsKENET Luleå. 1911

 

Elite-Teatern  

 

 

1112.13on nKu "en .133231943 qoo .InBepuew

Information

Title:
Elite
Printed year:
1911
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain