#5620: Olympia

.n

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

föreskrifter och dymedelst rädda det käraste han äger på. jorden.v

6. q Den tankspridde herrn.

 

BIOGRAF i OLYMPIA

i Nordeuropas största ambulerande . -

-sloesAFgrEAri-se f J

C

gifver föreställningar -

i ååöfvareäulans livcli

iinlauen lenll lVla" kl. 5-10 e. m. 

Enastående storslaget

EEPROGRAMEEK=
1. Schweitzer livgarde.

Intressant bild.

 

 

b

 

 

 

n

 

Denna intressanta bild visar oss Pävens berömda Schweitzergarde i sin tjänste-v I -
utövning. V1 fä se ett godt stycke af det kyrkliga Rom, den stora Peterskyrkan
och mycket annat intressant.

 

 

 

2. En tur på Luzern-sjön. I" .

Vacker naturbildserie.

5. En ovanlig enlevering. i

Ko mis kt.

Dagen efter.

Min käre Denis. Kom hit i morgon och begär min hand af mina föräldrar.
Om de vägra, sätta vi vår plan i värket. Margerite. .

Rakt mot sina föräldrars vilja men till författarnas synnerliga belätenhet rym- t
ma vara älskande sin väg i automobil. Förföljda af de vredgade föräldrarna och I
efter en massa äfventyr äro de pä vippen att bli upphunna. Men dä passar den
unge mannen pä att kasta sin trolovade upp i luften . . . . hocus pokus. Och dä
den. häpne fadern befaller honom att gifva tillbaka dottern, pekar han pä henne där
hon far i en vid båge i luften. Efter näga sekunder faller den unga flickan äter
ned för deras fötter och fadern som blir bevekt af de trolofvades så. bestämda vilja .
ger dem sin välsignelse. Sä skola säkert framtidens enleveringar te sig, när det
blir pä modet att enlevera i flygniaskin.

Skånsk marknad. i
från SJÖBO. 9

För arna; räddning;

Gripande drama i 30 afd.

 

5.

Storslaget Aartistiskt kolorerad. ,

 

Gif barnet god föda, bergsluft och förströelser. I -
i Doktor Armand.

En stackars vaktmästare på en bank, som ej har andra medel att tillgå än sin

 

knappt tillmätta lön, mäste med sorg i hjärtat se hur hans lilla dotter dag för dag .

I tynar bort allt mer i en bröstsjukdom. Doktorn har sagt att enda räddningsmedlet "
för den lilla är fjälluft och förströelser, men hvarifrän skall han få pänningar att
uppfylla dessa föreskrifter.

Han ser ej någon annan utväg än att antingen låta barnet dö af brist på. allt i .i
spm kunde gifva det hälsan äter, eller och söka att på. något vis uppfylla doktorns

Fadersplikterna ta öfverhand. - Han sätter sig i skuld för 5,000 frc. lämnar
sin enda förvärfskälla och reser utan ett enda ögonblicks betänketid med sin lilla ..
älskling till de trakter där barnet skall ätervina sin hälsa. Och allt gär honom väl
i händerna; tack vare dessa pänningar kan han snart skapa sig en förmögenhet.
Och hans dotter växer upp till en Vacker ung flicka. -

.Tio är efteråt.

Återkomsten till Frankrike.
Herr Bankdirektör . .
Jag är äterkommen till Frankrike. Efter tio års Väntan önskar jag härmed
återbetala min skuld med ränta. Tag dessa 10,000 frc. och-förlåt att jag ej förr ,"
ätergäldat min skuld.

Eder forne vaktmästare.
De ungas återseende.

M. Ch. Poignet. f

B ankdirektör.

Min herre! Å
Dä jag finner att Ni icke kanglömma hvad jag varit och att jag stär ivägen
för min dotters lycka offrar jag mitt lif för henne. Var barmhärtig mot de unga.

Eder N. N.

 

 

 

 

 

Välsignelse l

 

 

Mycket komiskt.

Herr Distrait har en dag mycket bråttom till ett kontor, dä han blir uppehållen .
ett ögonblick af en rökare, som ber att fä läna eld. När han gär vidare har han
glömt sin cigarr. Plötsligt märker han sin förlust och vänder sig nu för att söka
reda pä den förlorade skatten, fär syn pä en annan rökare och tager utan vidare
cigarren ur munnen pä honom i den tro, att det är-hans egen. Till tack erhåller i
han tvä kraftiga örfilar, sä att hatten trillar till marken, och som i detsamma en .
koriditoripojke kommer förbi med sin korg pä hufvudet, rycker hrr Distrait till sig
en af hans kastruller, som han förväxlar med sin förlorade hatt, han trycker ned
den pä hufvudet och försvinner i ett moln af strösocker.

Slutligen kommer hrr Distrait efter otaliga äfventyr till sitt kontor, där just
springpojken är i färd med att sopa golfvet Och rifver upp skyar med damm. Den
ifrige ynglingen söker förgäfves rycka hrr Distrait bort frän arbetet ett ögonblick
för att fullborda sin städning och då ingenting annat lyckas tar han i förtviflan en
almanack och slär den i hufvudet pä den motsträfvige f söndagen den förste janu- i
ari. "Det var dä för märkvärdigtH mumlar den handfallne hrr Distrait, men i sam- I
ma ögonblick fylles rummet af hans förföljare och vi draga en slöja öfver sakernas
vidare utveckling. i

 

o.

 

     
  

 

     

 

 

 

 

 

 

."5?i"1fäitf-tä?f"1?ä ef vrf va;
Oas: anwa-:Cec "Uf-"dt "2- i
s 4 .AX-(ä 4 .AX-C; s Bas-AEG -.)-..4Ål?llu

SKURUP 1910. LlDBERGS TRYCKERI. 1831.

lamm.) 2.4" .. . . V

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain