#5619: Olympia

I I u

e. einer 

 

  
 

ä OLYMPIA
Nordauropas största ambulerande

Blossa-remsa

gifver föreställningar

i åöfvareäulans .liveli

Söndagen lan 17 Juli llll.

(samtidigt med Löberöds Skyttebasar).

PROGRAM N:o 2.

l. Hur Marseljäsen kom-
ponerades.

Sammankomst. Man önskar en melodi som kan elda folkets sinne.
Rouge de IlSle får en idé. l
Nattlig sammankomst. Rouge .de PSle vid pianot.

Marseljasen ar fardig. Dess toner elda för första gången.
Fraterrité, Liberté et Egalité.

 

 

 2. Barnsköterskornas
kapplöpning.

Kemiskt.

I En soldat har gått förbi . . . . och i hans spar följer en hop barnsköterskor,
llksom Idragna af en magnet. lDen olycklige soldaten flyr flörskrackt för denna för-
skräckliga mängd och hetsar regementets hund på de förföljande. Rädde sig den
som kan!

   

 
 

man .Vf-.4.

(funn-

MycketI intressant bild.

Burma är en provins i Brittiskal Indien öster om Bengaliskat viken. Vaxtvärl-
den är detindiska monsunområdets; skogame utgöres till störstat delen af arter af
Dipterocarpas samt teaktrad7 Ticus elastica och olika magngliaarteir. Bland kultur-
vaxter märkes ris. bomullstrad, banan och brödfruktstrad. A bilderna visas ossyp-
perliga prof på vaxtligheten. Befolkningen utgöres hufvudsakligenr af Burmianer, de
resligaste bland indokineserna.

4. Direkt förbindelse
mellan planeterna.

Stort charmant fantasistyeke med dyrbar iscensattning,

mer... .t 1. .

 . 2.4... det...

I dessa uppfinningarnes tidehvarf förvånar sagt ingenting. Föreliggande ster-
artade afventyrs och fantasispel som i" fantasirikedom betydligt öfverträffar till och
Jules Wernes djarfvaste idéer torcle dock vara. agnadt att väcka ett benättigadt upp-

, seende7 särskildt som bilden ar konstnärligt kolorerad.

Den store astronomen Sir Malax Kingston är för närvarande sysselsatt med sina
Mars-observationer uti världens största jattetelleoskop och har för en hapnande sam-
tid omtalat nàgra af sina iakttagelser, hvilka. de gode amerikanarne passat på att
tillgodogöra. sig. l

Bildernas ordning äro:

1. Professor-n demostrerar sin plan för astronomerna. 2. Luftsleeppstekniken
i sin fullandning - en underbar projektil..  Afresa - projektillen utslungas.
4. I Varldsrymden. lö. På främmande planet- (i. J attesvampar och oroliga dröm-
mar. 7. I kamp med innebyggarne. 8. Inför furstens tron. 9. Enlevering och
flykt. lO. På återväg genom rymden. ll. Hemkomsten. 12. Resenärernas hög-
tidliga mottagande.

Den film ar iscensatt efter-idéer af vara storman Kingston7 Edison, Flamma-

lnkräktarne.

Häjdlöst komiskt.

Min kare Bouniat. Jag och min Katarina med vara sina älsklingar tänka till-
bring en fjorton dagar hos Er och hoppas att det skall göra Er ett nöje. 77Patembois".

Den käre Bouniat meddelar helt glad. nyheten ät sin hustru: ech de göra upp.
planer hur de skola kunna härbärgera hela den talrika familjen.

Emellertid ha Patembois tillika med talrika reseffekter och korgar trots sina
medpassagerares och betjaningens protester packat in sig i en tredje klass vagn.

Familjen Patembois stiger efter ankomsten till. Paris upp på taket till en om- I
nibus. Vid första stöt ramlar det högt uppstaplade resbagaget i hufvudet pa de
som passera förbi och ett häftigt gräl uppstår. Slutligen ankomma Patembois med
sin familj utan vidare missöden till vannens hus. Efter de första, nödvändiga hals-
ningarna göra Patembois7 sig hemmastadda.

Madrasserna läggas på golvet och familjen lägger sig att sofva. Men barnen
komma under sina lekar att stöta tva säckar med kol ned för trappan på sina för-
aldrars sang. Dessa väckas strax efter de somnat af detta skydrag och hoppa ur
sin säng och skrika vildt i sin förskräckelse.

De sina Patembois ramla helt uppskojade ner för trappan och störta rakt ner
på. sina föräldrar. Uppretade öfver den stora förödelsen jaga Bouniats Patembois7
på. dörren, och dessa fly förfarade under vardfolkets förebraelser.

"g-

Egen elektrisk belysning.

 

Skurup 1910. Lidbergs tryckeri. 1916.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain