#5612: Olympia

i
i

 

 

  

  

 

 

 

wl

 

Mm., ,, , 

.l
r .l

 

Nordauropas största ambulerande

eloesnlsgrenrss I

gifver föreställningar 

i åööeröö, i läli på forget j f b

Söndagen an 24 luril kl. , .7, l nal a. m.

Enastående storslaget l

IDROGRÅIVIEE l
En. Bulgarisk hjältinna.

Spännande storslagen krigsepisod.
Från gränsfejderna mellan Bulgarien och Turkiet.

Handlingen föregär i Serbien under stridigheterna i Österrike, man ser vaktposterna i deras måle-
riska nationaldräkter bevaka gränsen. Scenen skiftar, en gammal bonde har just tagit afsked med sin
son, som tillsamman med många andra serber är utkommenderad som gränsvakt. Den gamle mannen
reser sig för att gä bort till fönstret, men faller plötsligt till marken, träffad af hjärtslag och bäres
döende till. sin dotter.

Fadern har blott en önskan: att fä välsigna sin son, och han är förtviiiad öfver att denne ej är
hemma. Dottern begifver sig dä ut på den farliga vandringen att finna brodern, och detta lyckas henne
också efter många faror och ansträngningar. Brodern blir förtviflad vid underrättelsen, men vägar icke
lämna sin post, ty detta skulle straffas med döden.

Dä säger hans syster: 4fJag vill öfver-taga din tjänstgöring", och utan betänkande spänner hon am-
munitionsbältet om lifvct, tager geväret i. handen och lugnar brodern sä godt hon kan innan denne be-
gif-ver sig af mot hemmet.

Plötsligt bryta fientliga trupper öfver gränsen, man ser en moder med sitt barn häftigt förföljda af
fienden. Den unga fiir-kan bringar dä med det största dödsförakt bada i säkerhet och ställer sig till sist ,f
helt ensam och fyrar pä fienden. Den kommer närmare, redan synes hennes öde vara beseglatl l
Dä kommer som genom en lycklig slump undsättning, en blodig. kamp uppstår och fienden jagas pä fiyk-
ten - men den unga flickan har blifvit särad, träffad af en kula bäres hon bort.

Hon föres fram till högste liiefälhafvaren som redan i förväg låtit hämta brodern.. Denne har dömts
till döden för det han lämnat sin post men dä generalen erfarit sakens sammanhang frikänner han under
domarnas och de öfriga närvarandes bifall den unge mannen och. berömmer systerns hjältemod.

2. Utställningen i Stockholm 1909.

 

l.

i
f

Entrén. Stora garden. Stora trappan. Nedre garden.. Fontänen. Strömkarlen. Pä musikestraden. I.
Stora gården (generalrevvi). Oentralbuffén. Automaten. En trädgärdsvrä. Tea-room. En loggia. Stora 
fontänen. Kaskaden. Egnaliemsvillan. Lotterivillan. Rutschtorn. I gondol. Vattenrutschbanan. Ga- ,.
lären. Utställningen frän sjösirlan. j

l
i

En utmärkt vällyckad bild.

l Koleratider. 

Hvad koierafruktan kan l 

Saisonens roligaste bild.

Rädsla är en dålig rädgifvare, äfven i koleratider, därpä lämnar denna sanna historia ett lysande , l
bevis. i i
Polisen inottager den fruktansvärda. underrätelsen, att koleraepidemien hällit sitt intåg i landet.
Darrande af skräck meddelar polischefen sina under-lydande denna underrättelse och befaller dem att ,, ,
visa den yttersta noggrannhet vid undersökning af misstänkta sjukdomsfall. i j

Bäfvande af fruktan genomströfva poliskonstaplarna gatorna och i sin ängslan se de en kolerasjuk
patienten och släpa honom till sjukhuset.
- delirium.
MOdSFn Cl reSSyr.
en gunga och röra sig af och an i takt under det en annan svänger rundt i en hvirflande dans.
en animerad fest vidtager. En liten vovvov förevisar en samling andra smä vovvar, kissar och smäfäglar
I I I I
5. SI lfverkusten I stormvader.
Gripande Verklighetsbild.
skapet och som ett barn blir följden af denna kärlekshistoria, mäste han nu underhålla tvenne hem.
hvilken han i fä ord berättar sitt felsteg och som han nu bönfaller om öfverseende för barnets skull.
och fadern i sin famn.
Hejdlöst komiskt skrattretande.
hjälper henne. Hon har fätt fribiljett till. Mänskensvarietén och gär troget dit hvarje kväll. Ifrigt stu-
Ridän gär upp och en subrett med chic dansar bons-bons -mée Dansen behagar madam Muller sä
springer äter upp och börjar dansa pä nytt. Publiken kastar henne slutligen på dörren ut pä gatan Och
är ju min födelsedag och dä vill jag göra mina gäster en särskild öfverraskning, tänk hvad skola Möllers,
bons-bonsmée-olanserska. De närvarande gästerna hjälpa till med ett dragspel, grytlock m. m., Under
nere. De rifva nästan ner portklockan, men där uppe försöker sig nu hvar och en pä bons-bons mée.

i hvarje tillfälligt passerande. Se där! På en bänk ligger en mänsklig varelse. Denna gäng är det 
säkert en sjuk. Efter en läng och ängslig tvekan gripa de tvä poliskonstaplarne den förmodade kolera- . . " l

Patienten underkastas en grundlig desinfektion och blir därpå till sin egen stora förvåning värdad 5 i j
och förplägad pä bästa Slutligen ställer läkaren sin diagnos. Mannen har icke kolera utan j

I ll
Vacker bild.

Herr Jean skall utföra första numret och herr August de öfriga. Två kakuduer sitta uppflugna i

En mycket grann papegoja. återvänder hem i ekipage. Snart bryter en eldsväda lös, men brand-
soldaterna skynda till och tack vare deras raskhet och skicklighet är all fara snart öfverständen, hvarpä
i. broderlig sämja - till största. glädje för småttingarna som titta pä - och äfven för deras pappor1 och
mammor.

Oerhördt storslagen vacker naturbild.
. I I-

6 I Dell lIlOClerlOSa

I ." I

. Storslagen, fint handkolorerad.

En man, som lefver mycket lyc-kligt med sin hustru råkar dock knyta en förbindelse utom äkten-
Men sä en dag dör hans älskarinna helt plötsligt. Hvad skall det nu blifva af hennes stackars barn,
som stär alldeles ensamt i världen? Fadern tager det i sina armar och här hem det till sin hustru, för

Den stackars hustrun känner slaget förfärligt, men när den första smärtan lagt sig vaknar i hennes
hjärta alla de modersinstinkter, som länge nog slumrat och hon sluter med en häftig rörelse bade barnet

. a OnS- OTIS GS OC SSS

inver an pa por va ar ru n.

Madam Möller svärmar mycket för teatern, ty hon har konstnärsblod i sina ädror, och hon använder
hvarje ledig stund till att pä teatern. Hon har en mycket ansträngande plats, men hennes man
derar hon programmet och läser "Bons-Bons Mée, den nya franska dansenu. Ah katten! Det är mitt
nummer, att sig en sväng-det är roligt.
mycket att hon plötsligt midt bland publiken själf börjar att dansa. Hon tvingas att blifva sittande,
men hennes konstnärsblod har redan smittats af denna lockande nyhet och sätter henne i rörelse. Hon
 fortsätter hon att dansa. Tvä poliskonstaplar se henne och blifva själfva hänrykta af den nya ,
dansen, att de dansa med. Hon kommer hem och berättar för sin man hvad hon upplefvat. I morgon"
Schulzes och Kulickes sägaföi Soarésällskapet är samladt och man mår väl. Så försvinner plötsligt
madam Muller. Hon har ställt om en kostym ät sig och uppträder nu till gästernas öfverraskning som
tiden nattväktaren redan stängt husporten och det värda sällskapet fortfar att väsnas, sä att de all-
deles icke höra de häftiga ringningarna af en del innevånare i huset, som komma hem och få. vänta där
Slutligen lyckas man komma in i huset och öfverraska det värda sällskapet, som snart upplöses ät alla
väderstreok.

  

 

Skurup 1910. Lidbergs trvckeri. 1805.

 

Biograf Olympia

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain