#5609: Olympia

Nerdenrepas största ambulerande.

eloens-.Hrsnres

I LÖBERÖDS HOTELL
Söndagen den 13 Februari 1910 id. 6 eeh 8 e. ni.

Obs! 2 timmars föreställningar. Obs!
Enastående storslaget

JÄTT fPROGRAlVl

M PROGRAM. W
1. I Zambeze. Södra Afrika.

Utomordentligt fin naturbild.

2. Äfventyr i vilda Västern

eller

ofvarfan pa and af de första nybyggame i Kanada.

intressant äfventyrsskildring i 24 afd.

1. Emigrantängare. 12. Förföljda.
2. Den förskjutne friaren. 18. Pä berget.
3. Ombord pä emigrantängaren. i 14. Undan för de susande kulorna.
4. I vilda västern. 15. Bland klippiga bergen.
5. Indianerna i skurkens tjänst. 16. Striden.
6. Deligensen öfverfalles. 17. Indianerna i skurkens spar.
7. Utvandrarens dotter bortröfvas. 18. Boven lämnar sitt byte.
8. Ridten och fiykten med det sköna 19. Hjälplöst förlorad.
bytet. 20. Flykten.
9. Utvandrarna som fångar i indianer- 21. Skottet.
nas läger. 22. Ett fall nedför klippan.
10. Indiankvinnan befriar utvandrarne. I 23. Indianlägret.
11. Indianerna vakna och se att fän- 24.. Lyckan vunnen i Vilda Västern.

 

garna flytt.

3. Mannen som inte kunde stå på sina ben.
Häjdlöst komiskt. j.

4. Slussmästarens dotter.

Dramatiskt.

5. V En bandit bland guldsökarna.

Spännande drama.

Guldgräfvaren Ascibald har alltid haft onda anslag mot förmän och kamrater.
En afton då alla guldgräfvarne äro församlade, erhålla de ett meddelande om att
en af dem skall resa till närmaste stad för att fä en större summa guld, blott han
framvisar medsända papper. En af guldgräfvarne sändes till staden, dit han ger
sig af på en häst. Ascibald har emellertid gifvit sig af före sinlkamrat och lurar
på honom i en skogsdunge, där han öfverfaller den intet ondt anande samt röfvar
frän honom hans papper. Han begifver sig sedan ästad för att hämta guldet

När han anländt till staden införes han till mister Thom och här framvisar han
pappern och erhåller strax en större summa guld. Han iiyr nu, och nägra är efterät
se vi honom gift och han är nu en mycket ansedd man bland societeten. Han
beger sig en dag ut pä promenad med sin hustru och deras lilla 10-åriga dotter.
Pä vägen möter han sin f. d. kamrat, frän hvilken han tagit papperet och som han
trodde vara död. Dä han ser honom, slår honom hans samvete. Han flyrhem
och inkommen i sitt rum, tar han fram revolvern och det papper, som han genom
ett brott kommit i besittning af och som förhjälpte honom till hans rikedom. Han
faller omkull, blir förtviiiad och sä godt som vansinnig. Pä en bal i sitt eget hem
blir hans brott emellertid upptäckt och mannen öfverantvardad i rättvisans häender.

6. Karlsborg-Sköfde, Varnhem-Axvall.

Intressant bildserie.

Bildens innehåll: Rödesunds kanalstation. e Skarpskjutning med kanoner
vid Karlsborg. - Sköfde: Stationen; vyer frän staden; en marknadsdag. - Järn-

vägsresa öfver Billingen. - Varnhems igamfla klosterkyrka. - Axvall: Stationen;
vyer; beväringen rycker in. .i 1 

7. Den besvärlig-a  paraplyen.

Sensationellt nytt!

e. Krakadnjakt.

En storslagen. bildserie tagen ur verkligheten, vis-ande oss infödingarnas strid
med dessa fruktansvärda glupska djur. Ej mindre vän 8 krokodiler, stora, präktiga
exemplar, blifva de orädda jägarnas byte.

9. Dagrar och skuggor.

Utmärkt vacker bild.

En sällsynt vacker fotografisk bild frän Medelhafvet framställande solned-
gången och de olika skedena af mänens uppgång.

Bilden är utomordentligt väl tagen och innehåller: .

I(Den sjunkande dagen.LL -- "Solnedgångenfi - "De sista dagrarne.LL - uDe
första skuggorna?y - LLSkyrnningsstunden.u -, "I månens silfverljuis.u I

10. I Romersk idyll.

Storslagen, konstnärligt kolorerad bild.

A

Saphora, den sköna och stolta patriciskan, som tillhörn en af Roms äldsta
och förnämsta familjer, har förälskat sig i plebejen Marcus Patvus, pä grund af
hans stolta, manliga och kraftiga väsen. Men hon lyckas aldrig, hur hon än an-4
stränger sig, ädraga sig hans uppmärksamhet, ty alla Marcus tankar gä blott till
Lydia, liksom han af borgerlig härkomst. Med föräldrarnes samtycke tänker han
gifta sig med henne. Men Saphora fär reda pä denna kärlekshistoria och när
Lydia med vattenkrukan på axeln, gär för att hämta vatten i brunnen, pä cam-
pagnans stolta ruiner, bevakar hon henne, följer hennes spär och läter sina slaf-
Var gripa henne.

Patriciskan, grym och obarmhärtig, låter kasta sin rivali ett mörkt och
underjordiskt fängelse, där den olyckliga Lydia, nu lefvande begrafven, försmäktar.
Af medlidande räddas hon af en slaf frän denna grymma död. Han varskor Mar-
cus, som i tid anländer och befriar sin trolofvade. Han dömer den grymma
Saphora till samma straff, som hon hade bestämt ät sitt offer, och spärrar in
henne lefvande i det hemska fängelset.

11 Den tankspridde herrn.

Mycket komiskt.

 

 

 

 

Egen elefaktriskx belysning. w

 

 

 

 

 

Skule 1910. Lidbergs tryckeri, 1710.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain