#5607: Olympia

Nendennepas största ambulerande

BlOGRAFEfTEATER

gifver föreställningar

 i HNDERSLÖF
, kr fält vid F torget. W-
Lördagen elen 2 April ll. 6, ll eeh 8 enl.

 Enastående storslaget
i-- PROGRAM E

1. Sonen af underjorden.

Äskädaren föres förstiner i underjorden, hvarest man får se Sonen af underjor-
den makligt sittande i en länstol. Han har rysligt träkigt. En af underjordens
kloke män hämtas, och denna råder Menstofeles att sända sonen på en liten lusttur
till jordytan för att förlusta sig bland människorna, Sonen" gar in pä detta förslag
och får den kloke med som ledsagare. Resan försiggàr pr automobil. och man följer
denna pä dess egendomliga väg genom nnderjordens otaliga, gapa-nde eldsvalg upp
till jordens yta. Slutligen hamna de resande i Paris, hvarest de med fulla händer
strö guld omkring sig. Dä sonen af underjorden pä en restaurang blifver tillräckligt
berusad, stjäl en kvinna alla hans pängar. så att han, då. räkningen presenteras icke
kan betala. ,

   

 

 

Denna bild, som framställes i kolorerad färgton,
i består af öfver i

16,000 fotografier.

Längden är fyrahundra meter.

 

 

 

 

 

 

Hans ledsagare komma honom dock till hjälp, genom den nyuppfunna trådlösa
telegrafen på hvilken rekvireras pängar som med detsamma komma.

Sonen af underjorden har fortfarande tråkigt. En hel mängd sköna kvinnor
ställas fram för honom, och af dessa blir han betagen i en ungbondflioka. Genom
svek och bedrägeri uppnår han flickans gunst men då. han i kyrkan skall vigas vid
henne, mäste han fly tillbaka till sin underjordiska boning. Den unga flickan har
i sorgen öfver sin förlorade fästman tagit in gift, och hennes väg går 1också till
underjorden, där de båda räkas. Det hela slutar med en glänsande fesr därvid so-
nen af underjorden firar sitt bröllop med den unga flickan.

Konstfilm ll

2. I  Slutna pr.

. . v t
.ak-.a f IH -

 

En familj gör sig i ordning för en spatsertur. Men den gamle lame och döfve
morfadern måste stanna hemma, ty de andra skola företagsJ en båtfärd i samband
med promenaden. De anförtro omsorgen om den gamle ät en tjenare, men denne
är falsk och listig, sä att han bara tar vård om honom medan de andra äro hemma.

öfver honom för att han förorsakar honom  mycket arbete. Den gamle mannen
gräter. Modern skickar sin lilla dotter tillbaka för att hämta en knapp. Barnet ser
tårar i morfaderns ögon och frågar tjänaren därom, men denne bara rycker på. axlarna.

. Endunkel aning kommer nu öfver den lilla flickan. Betänksamt aiiägsnar hon sig.
När hon kommer tillbaka till föräldrarna vill hon ej följa med, ty hon kan ej läta
bli att tänka pä morfaderns tårar. Man skickar henne hem. Hon märker huru två-
människor med sluskigt utseende tala ifrigt med tjänaren. I Skrattande skjuter tjä-
naren den gamle bort i ett hörn.

Flickan gömmer sig bakom ett träd och iakttager därifrån huru tjänaren visar
de båda främmande huru de skola intränga i huset och röfva.

Sedan dela de tre skur-kärna rofvet.

Men för att gifva det sken af öfverfall låter tjänareu binda sig och de bäda
andra försvinna. Flickan träder nn fram från sitt gömställe och slår allarm. När
föräldrarna komma tillbaka och se den fångne vilja de befria honom, men flickan
berättar dä huru allt har gått till. 4 I

5. Väldresserade polishästar.

Komlskt. -

Denna bild visar oss en djärf ridt, som häller åskådarne ispänning frän början
till slut. Två ridande gendarmer hafva fastbundit sina hästar utanför ett värdshus
i skogen, medan de själfva stärka sig där inne. Under det att de sitta där inne
komma tvay skojar-e, dessa sätta sig upp pä hästarna och rida bort. Gendarmerna
springa upp på en torgvagn och ila efter igalopp. Den vilda jakten går öfver stock
och sten och slutar först dä hästarna, öfver hvilka skojarna förlorat all makt, själfva
spela poliser och hära skojarna direkt till jn-ilisstationen, varest det ej väntar dem
nägot angenämt emottagande.

4. En båtfärd i månsken.I

Bild från Mikado.

5. .Den svarta häxan.

Pa. ett ställe i en främmande världsdel har ett ungt par af nyfikenhet tillkallat
en kvinna sein befattar sig med trollkonster. Häxan kastar ett pulfver på elden
och dä visar där sig många märkliga fenomen som öfvergàr alla deras aningar och
föreställningar.

6.

      
 
  
 

    

HL O I, ÖSB?.n;4Q-i!""åä?.- 5G .it-.1033). 56.3" [IL-BP! Sell-.1323).- 511 O lf. "S "af-J." SiS-SSOLläT-J. ll:-1
. 4

Elak och juf adrömjmar.1

Storslaget fint koloreradt.

 

am i  ,, . H,
7. En kamelridt genom ParisI
gator.

Kemiskt;
wEntré Sittplats 50 öre.
Stàplats 35 öre.
Barn 25-öre.l .

m

Egen elektrisk belysning.

E-Gli-.IOÄSBTÅ-läåf .PJQLOET-l-EQ .bl-03.434! :11015019 23,.

 

Obs.l

Skurup lFllO. Iliidbergs tryckeri. 1765.

BIOGRAF OLYMPIA

 

i Då. han I blir ensam med den gamle knuffar han honom och låter sin vrede gå- utV

 

...i

 

mannens

.5"
i

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Anderslöv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain