#5605: Olympia

Nerdeuropas största ambulerande gifver föreställningar à

 

 LÖBERÖDS HOTELL w w.
j Söndagen den 20 Februari 1910 kl. 6 och 8 e. m. w j

 1 Obs! 2 timmars föreställningar. Obs!
i I Enastående .storslaget
l

JÄTTEPRoGRA l

nn- PROGRAM. än 

j= Sensationsnummer.

 1 " i Enastående stor .

.l
i I . - .
j 16 kilometer Steeple Chase l
 :PARIS = g 
. Denna för kort tid sedan hallna kapplöpning visar oss på. hvilken höjdpunkt
l
l
l

denna sport drives7 saint de ovanligt höga hindren som däriI tages7 livari flera kull- l
ridningar gores7 som Visar huru ryttares och djurs lif sättas på spel. j
l
l
r

Säsongens största skrattnummerl

l
l
2 F K ft "tt i " " 6 fl 
.i - ruy f ra Sa er Sll1 SVaFSOn Pa Pro .1. 
j l :
l 1- Hlla måste se och skratta! i,
l .Nu för tiden7 då. kvinnorna lika mycket som mannen studera politik och Vilja i i
j ha sittI ord medi i laget7 förvånar det nog ingen, att en bekymrad mor7 försiktigt - -
W nogT vid valet at svars-on? först vill  hvilka egenskaper som god husfader denne

I Fru Kraft vill garna gifta .bort sin dotter; hon annonserar därför en dag i tid-
M ningarne om  få. en svarson på prof. "En ung man inställer sig och vi få se hur
jj denne tar genomgå allehanda svåra prof i hvad som angår hemmets skötsel. Fru
Il kraft blir stor-mförtjust öfver sin tillkommande svärsons alla goda egenskaper. Han

besitter. 
ll
l
l

5 1 --V n Y i
har best-att protvet och nu skall bröllopet sta med dottern. Dagen efter bröllopet l Ij
1I ar det- emellertid herr svar-son som tar kommandot i huset, och nu låter han sin j i

kara trn svärmor dansa efter samma piska som han sjalf en gång fått göra. tj l

5. Vackra naturscenerier i IVärmland. I
4. i "fOndt krut förgår ej så lätt.
l

I Komiskt.
d 1Herr Liebevoll kan inte talaV4 sin fru mera och försöker därför Åatt blifva af
me. .renne i . i , " i H . i -- ..   1
Han köper sig en automobil i den förhopjniingen1 att pa en utflykt i denna lll
kunna raka ut för en olycka, hvarvid frun skullel omkornma.1 Vi Se den kärleksfulle f
maken fara med sin fru i automobilen genom gatorna med rasande fart2 frun tycks 
vara mycket road öfver makens satt att styra automobilen. " l

 

i
l
l
Vid en häftig svängning kastas frun ur automobilen, Glädje-strålande reser hon j
sig upp och bestiger ånyo automolgiilen. i ll
Den modarne riddar Blaskagg blir rasande öfver att hans plan icke lyckats l
och styr rakt på. ett trad, hvarvid automobilen faller ihop som en dragharmonika.
s Båda flyga ur autornobilen7 ooh mannen kan inte resa sig. Fruns kärleksfulla
hjärta slår högt för maken och lion lyfter honom uppooch lägger honom pa den
ramponerade automobilen och griper själf styret. men maskinen fungerar inte utan
hon maste skjuta. den.
l
l
l
l
l
l
l
l
l

5. Italienska fasader loch valrenfan.

Brandsoldatens 

6. Kärlek och plikt. 

Gripande drama i 21 afdelningar.

 7. Teaterbesök för billigt pris.

tj l 1 Häjdlöst komiskt.
j.
l

 

Hos mig far man allt för ingenting.
Fru Tapinois har hittat pa ett satt att kunna  mycket bra. ooh billigt på te-
 aterii. Hon hyr rätt och slatt en vindskupa pa en af Paris stonra teatrar och får
llÅ som golf det genomskinliga glastaket öfver scenen.
j Om hon nu varit nöjd och belåten skulle ju allt varit bra och hon skulle i
1 lugn och ro kunna njuta af konsten i Thalias tempel och sin egen uppfinningsför-
 maga. Men hon blir naturligtvis högmodig och höginod gar för fall . . . . . . hon
. inbjuder slakt och vänner att taga del af staten och den makalösa bostaden och i
l sin entusiasm öfver den lyckad-e tillstallningen rakar hon trampa något härdt på det
l ömtaliga golfvet. Glaset ger vika och som en bomb kommer var hjältinna nerdan-
Xsande på see-nen7 där dramat far ett ganska oväntat slut. . . .. . , .

l -. i i
 8. ,C.irefvinnan och den fattige
  I korgmakaren.

Utmärkt vacker kandkolorerad bild..

 

i p Verklighetsdrama i flera afdelningarr..
ll . .
 9. En vlsltdag.
i Skrattretande.

Nar herrskapet ar borta passar Johanna på att taga mot sin Kalle7 infanterist
och relservist. . j
Han later sig husets läckerheter Värl smaka Och   in. i salongen. för att i 
lugn och ro njuta. af en kopp kaffe då . . .. plingelingeling. Det ringer på. tambur- ll
klockan och i förskräckelsen tappar han koppen. Johanna skyndar utom sig af l
förskräckelse att låsa in honom i badrummet och gar att öppna. i
Johanna tycker mycket om infanteriet men försmår fördenskull alldeles ej ka-
valleriet i den nye besökande ar dragonen Kask. Snart har Johanna alldeles glömt
bort sin infanterist och Kask "ar nu den som spelar herre i huset men då7 o öde,
j ringer det igen. i .

Nu aro goda rad dyra. Men det ar ej lang tid att tanka efter, utan Kask får
göra sin företrädare såtllskapi badrummet dar denne under sin fångenskap roat sig
med att undersöka den för honom helt nya och underliga inredningen samt passat
på att taga sig ett litet bad. Han söker nu förgafves att stänga kranarna7 när dra-
gonen kommer insättande och bagge rulla om hvaraiidra på det något fuktiga golf-
vet, dar herrn och frun, som blifvit ditlor-kade af lnillret7 helt förvånade finna .de
bada bålda krigsmannen inbegripna i en vild batalj.

 

Egen elektrisk belysning.

 

 

 

 

fr phi. n:;j-fli.f  .T,.m i i i V V n fr i

 

 

 

 

.slam-rf; V111111. Lidberg; E-Ädl-rHTTfiz

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain