#5601: Olympia

j
j.
l.
l.
1 l
.l
l
l.
l
l
i
l,
l;
"l
-l

2.
i 5.

 

  

1..,...3 I H.. I.. ... .

 

 

  

av; f irwkff :11.A "

Nerdennepas största ambulerande

BlOGRAF-TEATER

gifver föreställningar à

LÖBERÖDS HOTELL
Söndagen den 6 Mans. 1910 kl. 6 eeh 8 e. ln. v

Obs! 2 timmars föreställningar. Olas!Å
Enastående storslaget

JÄTTEPROGRAM

nr PROGRAM. "in
Grefvinnan von Hofbergs list.

Drama i 28 afdelningar.

l.

1. Ministerns dotters förlofning. 2. Ministerns dotter omtalar för fadren sin
förbindelse. 3. Ministern lämnar de förlofvade. 4. Den nervöse Ministern i sitt ar-
betsrum. ö. Svärsonen öfverlämnar det hemliga papperet. 6. Komplotten. 7. Gref-
vinnan von Hofbergs älskare lockar ministerns svärson in på Café Royal. 8. Det
farliga stället. 9. Grefvinnan von prberg tjusar med sin skönhet ministerns lätt-
ledde svärson. 10. Uppbrottet. 11. Ofvertalet att följa mediautomobil till Grrefvin-
nens bostad. 12. Grefvinnans boudoar. 13. Den förföriska Champagnen. 14. Sömn-
pulfret hälles i ministersvarsonens glas. 15. Sömnpulfrets verkningar. 16. Det hem-
liga papperet i Grefvinnans hand. 17. Grefvinnans älskare begär papperet af henne.
18. Grefvinnan inlåser papperet, och fordrar af sin älskare en större summa pengar.
19. Ministersvarsonen uppvaknar. 20. Saknar sitt viktiga papper. 21. Isin förtviflan

, rusar han hem till sin fästmö och omtalar den snara som han blifvit lockad uti.

22. Fastmön laser i tidningen följande annons: En kammarjungfru önskasiaf Gref-
vinnan von Hofberg. Adress 13 Lindengatan. 23. Ministerdottern söker platsen för
att ntspionera. 24. Blir antagen i platsen. 25. Grefvinnans valskare infinner sig med
de begärda pengarne för det hemliga papperet. 26. Den nya tjänstepigan. 27. Mi-
nisterdottern springer in och griper papperet samt ilar öfverlycklig hem till sin för-
tviflade fästman. 28. Räddad.

Hvad man gör af kärlek.

Iiäjdlöst komiskt.

Tolforsen i Gästrikland.

Vacker naturbild.

HLHDDIH.

n Sagospel i 45 afdelningar..
Har visats öfverlOO gånger på Kgl. Teatern ochl KasinoV

4. f .

i Köpenhamn.. "

    

Aladdins hem. Aladdin önskar-:blifva hennes ämake.

1. .
.. 2., Aladdins faders. död. I, , , . j Ä.23. Han går att u psöka henne.
i 3. -Aladdin begiflveuw igl till en-trellkarl.- i 2"!ÄffmAl-"lafddin åtfölj 1 af hela: sitt hof.
4. Trollkarlens hydda. Å I 25. Ankomsten till konungen. .Y
5. Satan framkommer och begär att i 7- 26. Aladdin erhåller prinsessans hand.
få. lampan. , 27. Aftågande,,till-en moské.
6. Aladdins ankomst. - 28. Prinsessans boudoir. X
7. Aladdin går. med trollkarleni- att 29. Aladdin anförtror lampan åt sin i
söka lampan. V I Å 1 unga fru. 11
8. Lampan befinner sig i. en under- 30. Trollkarlens framkomst.
jordisk trädgård. i i " 81. Trollkarlen utbyter lampan mot en
9. Aladdin begifver sig "din I annan. "
10. Trädgården. iv , 32. Aladdin vill döda sig då. han erfar
11. Aladdin tager lampan? i " -. att lampan är borta.
12. Aladdin återkommer tillltrollkarlen, l83. Féen uppenbar-ar sig samt förhind-
som försöker röfva lampan från - rar detta. Å
honom. "4 Y 34. De begifviaI sig att uppsöka lampan.
13. Detta lyckas icke; hvarför trdllkar- "351v Marmorpalatset. i
.len stänger-in honom E-i trädgår- 36.P Trollkarlen har gömt lampan.
den. i i 1. 37. Aladdin och féen anropa genierna
14. Aladdin märker en ilaek på.. Iam-l" " om hjälp. "f .i q
pant efcfr viddgnida bort densam- -.38. Geniema finna lampan och lämna
. I ma. I den åt Aladdin. " I
 15. Därvid visar sig Yendel-féisom fört-- 39. Balett. , . I
å vandlar Aladdin till enung prins. Trollkarlen- kommer för att hämta
. 16. Lampans genier visa sig. 1 V lampan. i v
l 17. Balett? 41.14 Trollkarl-lens!öfverraskning."
j l 18. Genierna bygga ett palats åt Alad- 42. Vi De onda. anidarnes framkomst.
I i in. 43. Trollkarlen vstört-.as af dessa i en
. 19. Det yttre afpalatset. .glödande kittel.
20. Palatsets inre. i 44. Aladdins triumf.
21. Prinsessan visar sig, men försvinner 45. lv Apothéose.y .i
n

åter.

5. Hvad de två kineserna upplefde

i Paris. [i I e
Komiskt.

Kit-Wang och Sing-lo hafva kommit till Paris. Nar de sitta på. en bank på.
-boulevarden passar en gatpojke på och binder samman deras hårpiskor. Nu uppstår
en vild jakt för de två. himlens söner. Med sina sammanbundna hårpiskor välta. de
allt som kommer i deras väg: lyktpådar7 kiosker, skorstenar etc. Till slut blifva de
upphissade med en kran, och i skalperat tillstånd måste de vända tillbaka till
Peking.

Expressnyhet. Sensationelt.

6. Den trådlösa telegrafens triumf.

Storslagen iscensättning. Utan motsvarighet.

Häjdlöst komiskt.

. När Eans for i Luftballong.

Zigenerskan.

Storslagen fin hanqdkolorerad bild.

. Ba, ha, hatschi!

Mycket komiskt.

 

 

 

 

 
 
 

t Lgh-4.3.;

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain