#5599: Olympia

n

BioenAF OLYMPIA

Nondeuropas största ambulerande .

llQGRAFHTEAT-FER I

gifver föreställningar

I nnDERsLÖFi

 ns- i tält vid torget. aa w
l Söndagen den 13 Mars 1910 från 4-10 e. In. w l

Enastående storslaget

JÄTTEPROGRAM

 

 

   

. W Expressnyhet. få Sensationelt.
 l. Den trådlösa telegrafens triumf. I i
. Storslagen iscensättning. Utan motsvarighet.  

.l i i l
.W l.. Jack Binns, skötare af den Wllrådlösatl ombord ä ängaren Republik, nerei l
e 1 sin kajuta. Angaren är pä väg till New-York. l " l
fl l . Skymning och dimma inträder. i l 
i l Officerare pä LLlillordibdau, pä väg från New-York.
Ombyte af vakten.
Skeppen mötas, och sammanstöta.  1
A Republik uppstår en våldsam oreda; Barn och kvinnor först till bätarne. 1
uFlorida" har blifvit mycket illa ramponerad. l
W I . Jack Binns skyndar i mörkret och fär tag i telegrafen. I förskräckelsen
47 .. j telegraferar han ucodLL lystningssignalen Vid hufvudstationen i Liaoonset.
 W 9. Svaret därifrån är: uVar äro Ni..pm
Y 10. Telegram till "Baltic" som ligger i-Whamn sä lydande: "Republik" sam-

, W 4. manstött med LLFlorida" 26 mil S. W. Fara. Ogonblicklig hjälp.
  l; 11. Kaptenen pä LLBaltica later genast ängaren skynda till "Republiksnl hjälp.
i bl. Jack Binns, kaptenen och manskapet stannar kvar pä sina poster ä aRe-

pu 1 f. ,

13. Jack Binns ger order att undersöka LLFloridasLL läge.
14. Kaptenen kommenderar att upptaga i räddningsbätar de förolyckade.
W 15. Alla passagerare äro räddade, LLRepublikLL sjunker och går till botten.
Kaptenen och officerarne förblir pä sin post tills de brusande vågorna tar dem.

2- - Hvad man gör af kärek. M

i näidlösa iwmisne.f .

wsasaww

5. Grefvinnan von Hofbergs list.

Drama i 28 atdelningar.

l

nans hand. d

17. Grefvinnans älskare begär papperet 
l

1. Ministerns dotters förlofning. 18. Grefvinnan inläser papperet, och
2. Ministerns dotter omtalar för fadren fordrar af sin älskare en större
. i sin förbindelse. summa pengar.
lf , 3. Ministern lämnar de förlofvade. 19. Ministersvärsonen uppvaknar.
 I I 4. Den nervöse Minister-n i sitt arbets- 20. Saknar sitt Viktiga papper. 1
rum. . 1 2.1. lsin-.föntnifylan.rnäaLheQihàås .
5. SVärsonen öfvcrlämnar det hemliga sin fästmö och omtalar den sna-
papperet. ra som han blifvit lockad uti.
, 6. Komplotten. 22. Fästmön läser i tidningen följande
W. 1, 7 Grefvinnan von Hofbergs älskare annons:
j 1, lockar ministerns svärson in pa En kammarjungfru önskas af
j i Cafe Royal. Von Hofberg. IAdress 13 Lin-
.  8. Det farliga stället. dengatan.
i 9. Grefvinnan von Hofberg tjusar med  Ministerdottern söker platsen för W
l sin skönhet ministerns lättledde att utspionera. l
f svarson. i 211. Blir antagen i platsen.
, "- 10. Uppbrottet. 25. Grrefvinnans älskare infinner sig
j j 11. Ofvertalet att följa med i automo- med de begärda pengarne för
j . l bil. till Grefvinnans bostad. det hemliga papperet.
j "  12. Grefvinnans bondoair. 26. Den nya tjänstepigan.
I 13. Den förföriska Ghampagnen. 27. Ministerdottern springer in och gri-
j lll. Sömnpulvret hälles i ministersvär- per papperet samt ilar öfver-
1 sonens glas. lycklig hem till. sin förtvifvlade
l 151 Sömnpulvrets verkningar. fästman.
j 16. Det hemliga papperet i Grefvin- 28. Räddad.
l
l

af henne.

4. .Tolforsen i Gästrikland.
5

. Zigenerskan.

Storslagen fin handkolorerad bild.
j 1. Mot rikedom.
2. Sex månader senare.

i 3. Zigenarblod.

l Den stolta och Vackra zigenerskan lämnar en dag de sinas läger och flyr med

sin älskare. e- Hon är nu älskad, rik och lycklig, men känner trots allt emellanåt

l . en Vild längtan till sitt forna fria och ystra lif.
j. f , En gäng fär hon höra ljudet af en kringvandrande spelmans dragspel och ryc-
i 1 ker till - hon igenkänner sin fader och moder F som äldrade i sorg efter sin för-
l lorade dotter, nu draga land och rike kring för att söka upp henne. A

Hennes älskare häller henne emellertid tillbaka, när hon Vill rusa ut till för-
äldrarna, och jagar bort de gamla. Dä vakna de Vilda instinkterna äter till lif hos
steppernas dotter, hon rycker till sig en knif och stöter ned den, som Vill. hindra
henne frän att återvinna de Väldiga Viddernas jublande frihet.

l 6. I Ha, ha, hatschi!
Mycket komiskt.

Herr R. har förkylt sig och fätt en mycket svär snufva, som har de rysligaste
följder. Till sin stora sorg fär han inbjudan till en stor soaré, han häller pä att
kläda sig i sitt rum och hans tjänare hjälper honom, då. han nyser sä att tjänaren
förskräkt springer upp och stirrar på. honom, Herrn nyser ännu en gäng sä häftigt
att tvättfatet faller tillsammans af den häftiga stöten. Slutligen blir" han färdig och
beger sig pä Väg. Pa gatan möter han en polis, men han nyser sä kollosalt så att
denne ramlar omkull på. gatan.

Han kommer in i sällskapet, där han efterlängtad blir mottagen af värdinnan
och presenterad för de öfvriga gästerna. Dä kommer nysningen äter så. häftigt, sä
att. frun ramlar omkull pä mattan och alla blifva mycket förskräokta många andra
komiska syner fä vi se. Slutligen går han äter hem. Då. han kommer in nyser
han så. att taflorna ramlar ner från väggen och hans bädd, pä hvilken han kastar
längtansfulla blickar faller tillsammans. Han Vänder sig mot spegeln. O fasa nys-
ningarne fortsätta, äfven denna gär i kras af det häftiga trycket.

Obs.! Entré Sgittplats 50 öre.
Ståplats 35 öre.

Barn W 25 öre.
w

Egen elektrisk belysning.

 

Skurup 1910. Lidbergs tryckeri, 1733.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Anderslöv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain