#5598: Skurups Biografteater

RAM
I Skurupsl W

Vgiver föreställningar enligt följande

M PROGRAM -
län alla den] lllars l lll

ösa-6,30, ösa-7,30, Zac-8,30, 830-930 e. m.

 

 

 

1. åranspan drama à" ver 
Jlaliensåa :Zivieran i

Man kallar Rivieran ständigt för Europas pärla. Denl härliga naturell
gör på människans lynne ett djupt intryck, ty med slösande prakt har hon
här skapat ett af sina skönaste verk. Vi se det från Frankrike kommande
expresståget, som öfverskrider gränsen, en"sådan där dammig. men likväl
trethg italiensk landsväg. När vi stå vid gränsen, kunna vi se det rörliga 7 I
llfvet vid tullen. En omnibus förmedlar samfärdseln. Vi se ett härligt I

vågspel vid Medelhafvet och det är blott med. tungt hjärta vi taga afsked
af denna bild. - i

2. I Janieläsaren.

Mycket originell.

.På livem tänker min kärestaP. Innan Ni företager något,  rådfråga
doktor Klarsynt, Moskwagatan 62. Han besöker klienterna i hemmet. é
Vad tänker min fästmö? Var god och besök herr Buttner. Fröken Buttner
Vrvillmrådfråga Er angående Vsittgifternråfl.V PA:Biittneràbfdåorde-arktzr-rlirrv-H , lb" i i
pump. - Den öfvergifna. - Ovädret urladdar sig. i

   

OBSl Utom det vanliga stora programmet .
6. åter (ål-rolleriafdelninfkjY 

därvid Iuppträder vid hvarje föreställning c

Herr Albert Appelgren

(elev af kejserl. hoftrollkonstnären Max Hofzinser)
i finfina ocE Iiöysl förvånandeq trics.
Jula Göra se ocli förvånas!

Utdrag af Simrishamnstidningen:

t-Tomelilla biografteater kunde i söndags glädja sig åt fulla hus.
Herr Appelgrens uppträdande som trollkonstnär var den egentliga drag-
ningskraften. Till Herr A. öfverlämnades en större blomsterbukett från
den tacksamma publiken". i I

4. cWigan till lyckan. -

Storslagen dramatisk bild. Konstnärligt kolorerad.

Målarens armod. - Bättre dagar. - Otrogen. -- Brytningen. -
Bedragen i sin tur. w Förtviflan. - Förlätelsen. - Sex månader senare,
gifta. , I i
I en fattig atelier håller en ung kvinna på att ordna buketter af
konstgjorda blommor, under det att målaren, modlös vid anblicken af
sina tomma färgtuber, kastar sina penslar och lägger sig på soffan. Hon
klär sig, tar yur skåpet sin vackraste klädning M- sin söndagsklädning -
och går med den till pantlånaren. För pängarna köper hon bröd och
några färgtuber samt återvänder med detta till den unge mannen. Denne
blir förtjust och börjar ifrigt arbeta. Försäljningen af några taflor kom-
mer nöden att försvinna. Artisten, hvars porträtt ha erhållit utmärkelse
på salongen", börjar komma på modet. En elegant och förtjusande ung
dam anhåller om gunsten att få sitt porträtt måladt af honom. Förtro-
ligheten mellan målaren och modellen tilltar med hvarje sittning och en
dag finner hans förra älskarinna dem i hvarandras armar. Hon lämnar
då sin älskare och återvänder till sitt arbete. Mälaren, som blifvit full-
ständigt gripen af sin nya passion, glömmer Psnart sin förra väninna. Men
det dröjer ej länge förr än han i sin tur blir bedragen och den unga
kvinnanP får en dag i sin tidning läsa följande notis: uEn olycka hotar
att träffa den franska konsten, i det att den unge målaren George Dupin,
som erhållit första pris i salongen, blifvit sårad af .ett revolver-skott.
Hans tillstånd inger stora farhågor. Hon skyndar till hans sjukbädd, ty
hon har aldrig upphört att älska honom och hon ägnar honom alla sina
omsorger och hela sin ömhet. Dä den unge målaren tillfrisknat, har han
ändrat sina tankar och gifter sig med sin följeslagerska från de onda
tiderna. i

5.- ån skollofsäoloni

I i ålar-is. .
Intressant vacker och tilitalande bild, visa-nde flere tusen småttingars
besök i den stora världsstaden vid Seine.

Y 6. att öesvärliquanitöyle.

Kolossalt rolig.

i

Skurup 1910. Lidbergs tryckeri. 1732.

Information

Title:
Skurups Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Skurup
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain