#5593: Centralbiografen

CENT L-lOGRAF EN

3 Bryggaregatan 3

 

 

 

 

Föreställningar:

Hvardagar från kl. 6 till 10,30 e. m.
Lördagar från kl. 5 till 111 e. m.
ISön- och helgdagar från kl. 1,30 till 6 samt 7 till 11 e. m.

 

 

Första afdelningen.

Lärorik.
En resa till Yosemite v dalen.

En av de mest praktfulla naturbilder från Nord Amerika.

Yosemite dalen ligger i Sierra Nevada fjällen i Californien, ungefär 150 mil från San
Fanzisko. . Dalen blev sedd första gången av en vit man om vintern 1849-50, mannen var
Dr. Bunnel, men han besökta den först i mars 1851.

Den har en oregelbunden form. l ena enden är den tillspetsat och namnet Yosemite
härleder sig just från dess Y liknande form. Vad storleken beträffar, så är dess längd ungefär
7 mil och dess bredd mellan 1]2 och 11]4 mil. Floden Merced flyter genom dalen och förenar
sig i dalens övre del med Tenayaviken.

Till Yosemite kan man nu resa med huvudlinien sv Southern Pacific järnvägen till
Merced, Yosemite dal vägen går längs Merced floden ungefär 15 mil till dalens centrum.

Från maj till september är dalen mest förtjusande, men vattenfallen äro vackrareien
tidigare årstid. Järnvägen gör Yosemite tillgänlig nu under alla årstider.

Av vattenfallen i dalen kan nämnas: Bridal Veil (Brudslöjan). Det största av de
fallen strax vid ingången. Yosemite Fall. Består av tre delar med en totalhöjd av 2600 fot
och flera andra. I 1-

Av bergstopparna kunna nämnas: El Capitan, 3300 fot hög. Eifel tornet i Paris ä
end-ast 984 fot hög. Three Brothers med en höjd av 3800 fot. Cathedral Rock, skall likna
domen i Florence i Italien.

Annu kunna nämnas Mirror Lake (Spegelsjön), Liberty Cap (Frihetenskap) och
Washington Column (Washingtons Pelare.)

Storslagen. Intressant.

Damernas gunstling.

Skratt-succe.

 

Andra afdelningen.

  

   
   
  
   
  
  
  
  
     
  
    
  
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
   
  
  
  
  
  
  
  
    
   
   
  
  

ä Konstfilms. a;

Den okända.

Av Alexander Blsson.

 Konstfilms.

Den okända gafs våren 1910 på Svenska Teatern i Stockholm,
och gjorde succe. Vår bild är inspelad af framstående
Danska artister och återgifver troget dramats innehåll.

Handlingen (ir i korthet följande:

jacquline Fleuriot glad och lefnadslysten, är icke lycklig i sitt äkten-
skap, med den mycket äldre och allvarsamme juristen Fleuriot. Den till-
bedjan och ömhet, den eld och glöd, som hon icke filmer i sitt äktenskap
söker hon då utanför och upptäckes. Fleurios rättkänsla, hans ägenderätt,
hans heligaste känslor äro kränkta och brutalt jagar han den otrogna hustrun,
bort från hemmet, bort från deras lilla son, som hon älskar överallt.

I 2 år har gått. Den lilla Raymond Fleuriot har varit farligt sjuk, men
är nu utom all fara. Läkaren möter en dag jaquline och talar då om att
hennes gosse varit så sjuk. All den gamla längtan och käleken till barnet
flammar nu upp, hon måste se honom, hon måste sköta honom nu när han
är sjuk. Hennes älskare är nu längensedan död. Dä Fleuriot står ansikte
mot ansikte med henne och ser hennes djuppa sorg och uppriktiga ånger,
vacklar han ett ögonblick, men nej, han är kränt, han är sårad, bort med
dig, ut. Du har inte mer här att göra. Allt ramlar nu sammans för jaqu-
line, här i staden, där hon dagligen är utsatt för att möta sin gosse, som
nu skall vara främmande för henne, är det omjligt att stanna kvar. Hon
reser därför till Amerika.

l ett vildt liv söker hon här att glömma sin sorg och längtan efter
sin son, och sjunker allt djupare.

Ffter 20 årsr förlopp träffa vi henne som ett vrak af sig själv, hennes
wvänw Laroque en otrevlig förbrytartyp, har råkat i konflikt med polisen och
måste fly till Europa, till hälften af medlidande och till hälften af spekula-
tion tager han henne med sig. l Bordeaux ser hon ien tidning, att hennes
son som är nybliven advokat, skall gifta sig med Riittspresidentens dotter.
Omtöcknad som hon är på grund af begagnande af eter, samt som man
lätt kan förtå modersstolthet omtalar hon att det är hennes son och livem
hon är. Laroque märker genast att här måste det vara en affår att tjäna
på och vill försöka en penningutpressning. Då vaknar i jacqulines slöa
hjärna den fasansfulla tanken på vad hon gjort det måste förhindras, hen-
nes gosse skall aldrig få veta hviken eländig mor han har och då Laroque
icke vill afstå från sitt förehafvande, skjuter hon ned honom. Hon arresteras.
men nekar envist att tala, ingen må få veta vem hon är.

Odet vill att hennes son just nu skall få sitt första mål att sköta om,
och att det just är hennes försvarsadvokat han skall blifva. Hon erfar icke
detta förrän i rättsalen, nu mera än någonsin skall hon tiga.

En oförklarlig sympati lägger sonen de rätta orden på tungan. Han
anar att det är en man, som är rätta orsaken till det skedda. l-lon frikän-

nes, Under sonens tal har den äldre Fleuriot, i den anklagade, igenkänt
sin hustru. Han anklagar sig nu själf för att vara vållande till hennes
olycka. Men hur kunna godtgöra detta? Han omtalar för sonen vem

jacqulines sjuka hjärta brister, hon dör
Ekot af

denne försvarat men för sent.
lycklig, hennes son hennes allt kallar henne vid-modersnamnet.
detta heliga ord följer henne i grafven och förskönar döden.

Tredje .afdelningen

stf--Zg
e Nytt!

S? [aj N ytt! gå
gem-:rm
ä Qié

Illustrerad sång.

C

Z
l

II---- =

Å-

Min gamla moder.

För henne är jag som en kung
För min moder.
Ej börda fins, som är för tung
För min moder. I
Sak samma hvad jag företar
Hon endast kärlek för mig har
l livet jag ej gälda kan
Min gamla moder.

Kör:
O, min moder, ej på jord
Bland mänskor alla jag ej din like finna kan.
Ej offer fins nog stort för dig
Ej möda som du spar.

Hvem är min bästa vån så kär?
Jo. min moder.

Hvem ber för mig, varhelst jag är?
Jo, min moder.

Hon gammal är och gränad nu,

En ängel dock ej finner du

l himlen, god och öm som hon,
Liksom min moder.

Kör:
O, min moder, ej på jord
Bland miniskor alla jag ej din like finna kan.
Ej offer fins nog stort för dig
Ej möda som du spar.
O, för dig mitt lif jag offra kan, O, för dig mitt lif jag offra kan,
Min Moder. Min Moder.

Sången utföres af en känd sångerska, och illustreras med fint utförda och
konstnärligt fäqlagda Skroptdeonbzlder. XXÅ
n Wh-

Venetianskt blod.

Venedigs överlämnande föranledde uppror af borgarne. Ledaren för de upproriska an-
sättes hårt af soldaterna nedgjorda af dessa tager folkmassan till fiykten. Ledaren tager sm
tillflykt till sitt hem men upptäckes av förföljarna samt tages till fånga.

Den fångnes hustru söker att hos en gammal lärd söka något sätt att befria sin make.
Den lärde blandar ett gift hvilketför tillfället bedöfvar. De lägga giftet i ett bröd hvilket
genom en fängelsevakt öfverlämnas till den fågne. Denne tager giftet samt finnes av fång-
knektarne ntsträkt på cellgolvet. l tro att fången tagit sig av daga, begrafves han. I

Hustrun hvilken afvaktat begrafningen skyndar nu att uppgräfva mannen samt gifva
honom motgift. g, gyn-MN? jag. du Vw i .man V

Vi se nu honom återförenad med sin hustru och sin son.

 

 

 

 

 

 

 

Fjärde afdelningen.. Skämtafdelning.

Lyckan kommer medan man sofver.

En afton under öfversvämningarna insomnar en stackars ung man med tom börs och
tom mage, det är åtminstone skönt att ha råd att sofva.

Under tiden stiger vattnet långsamt och når vår sofvares rum samt lyfter sakta upp
hans säng och för den mot obekanta öden. Slutligen seglar den genom fönstret in i en ung
arftagerskas rum, och småningom sjunker vattnet åter. Om morgonen, när vår hjälte slår upp
ögonen, märker han med häpnad, hvilken förvandling hans rum undergått medan han sof, 1hans
blickar stanna vid ett större kassaskåp och efter någon tvekan öppnar han detsamma. Nerhukad
på bottnen reser sig plötsligt en ung kvinna, det är arvtagerskan, som i den tro att det är
främlingen som räddat hennes lif, skänker honom sitt hjärta och sin förmögenhet.

Lehman som chaufför.

Denna bild är af den kända Lehman -serien överträffar alla

förutvarande.

Lehman har blivit chaufför. Vi träffa honom midt på en stor, lifligt trafikerad gata när
han med sin principals stora automobil råkat ut för ett missöde. Han är fult upptagen med
att förklara hur det gått till.

Först måste vatten anskaffas, för att af-kyla motorn. Med en trasig hink, som han fått
tag i, skyndar han åstad, men nästan hälften af innehållet har runnit ut, när han med den
vänder till olycksplatsen. Nu är det Petrcl som fattas. l rasande hast ger han sig i våg att köpa den.
Två poliser kastas omkull, och det är svårt att få komma igenom den församlade folksamlingen.
Med Petrolen händer det nu samma historia som med vattnet, den går också förlorad. När
han nu vänder om för att skaffa nytt, vräker han hos köpmannen nästan hela uppställningen
i boden omkull, tills hans ändtigen får det önskade.

På ätervägen möter han en gammal vän, en sockerbagare. Denne håller honom för drucken
men Lehman berättar för honom något riktigt tokigt och skyndar skrattande sin väg"

När han nu anländar till automobilen, finner han den i ljusan lågor, och efter en stund
år det endast en hög rykande hjul och bråte. l största förtviflan står vår vän Lehman nu där
betraktande förödelsen.

 

Rätt att ändra programmet förbehålles.
Hvarje fredag nytt program.

Program 10 öre.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  

Cathedral Spires med en höjd av 2678 fot strax vid rBruclsöljant.v

 

 

 

 

Sthlm. 1910 J. E. Behrens Boktryckeri.

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain