#5592: Centralbiografen

31 Bryggaregatan l3

Föreställningar:
Hvardagar från kl. 6 till 10,30 e. m:
Lördagar från kl. 5 till 11 e. m.
Sön- och helgdagar från kl. 1,30 till 6 samt 7 till 11 e. m.
i OBSJ Föreställningama pågå oafbrutet med PA timmes program.

 

 

1

Första afdelningen.

 

På mångas begäran

gives även denna vecka

Baron Godergronls flygning i Stockholm

O -.-.-.

Badlivwvid Molle

som extranummer en gång varje föreställning.

 

 

 

 

 af a e 11 .

Bilden visar oss denna dals Yvildromantiska skönhet, dess märkvärdiga bergsformationer,
bäckar obh forsar. En intressant och sevärd bild. - I

 1l. l f..

 
 

.-,, 
-

 

Fredrikssons bröllop 4.
Du skall.

 

I eller

I Jag vill och

en Varklig glad bit.

 

Kofoten

l som under ledning af sin populöre direktör Musie KOfOtinO med
sprudlande humor och gladl skämt spelar sina glada och mantra
folkmolodier, omväxlande med konstnärligt utförd konsortmusik.

 

,1; t

 

 " Andra afdelningen.

" 11 frilzlfrtl 1" iii-.n i T1 b:i l-

 , www;

 

 

 

l Hiawatha. y

En af legendens mystisk och sagans skimrande-trådar väfd dikt.
Mästerligt iceénsatt och spelad af framstående artister. Dess
innehåll beskrifves af nedanstående öfversättning af. den
amerikanske diktaren Longfellows berömda dikt

"Hiawatha" l

 

 

 

 

 

MOWWOO-

 

 

. A P A . i A v I g
u Det populära luffarekapellet

MQ

0le En nynorrol- stockholm. onsl

Före återgifvandet af bilden, sjunges Longfellows I

 

 

dikt "Hiawatha" af Musikdirektör M. Kofotino.

  

Ha, ha, jag känner dig Hiawatha,
Fly till den gamla Nakomis,

eller kom dli, jag skall dig döda, ,
som jag din fader dödat.

Snabb som vinden var Hiawatha.
pil han sköt från hågen

och så snabbt han sedan sprang l
att, pilen först efter honom kom.

Gif mig-lill hustru-

Minnehaha, wSkrattande Vattnetp)
bland Dakotas indianskor vackrast,
ja! om Minnehaha så vill,l

tala från ditt hjärta Minnehaha.

En gång blott: han i språnget stannade,
en gång stod han still och vilade.

Då för att köpa pilspetsar

af den gamle pilsliparn

uti Dakotas land,

hvarest Minnehallas fallet

mellan ekar, solbegjutet, skimrande,
ned idalen lekfullt glittrande.

 

 

 

 

Så lämna oss dottern
som vi älska, som oss älskar.

I För främlingen lämnar hon nu allt
och hon följer hvart han går.

åtgärd.

Modern till den lilla Nakomis,

sade till Hiawatha så:

Där uti skogen vid megissovon

bor, den store höfding Pärlfjädern,

han slog en gång din fader

med elak bakslughet och list,

Tag, därför bågen IHiawatha

hämnas du din faders död.
Hiawathas lefnadshistoria. ,- Håmnande af hans döde fader. -
Hiawathas kärlek1 till Minnehaha. f Allt är i bilden enastående

väl spelat och troget efter dikten återgifvet.

 

 

 

 

Tredje afdelningen

Vän eller fiende?!I
Krigsdrama. i

Nuccia, den älskliga bondflickan, tager avsked av sin barndomsvän och fästman, vilken
måste ut att värna hembygden mot den påträngande fienden. Nuccias fader. som icke hyllar
hennes val, begagnar sig av tillfället att för Nuccia presentera en friare efter sin smak. Då

Nuccia vagrar, blir hon av fadern instängd på sitt rum, tills, som han säger, hon har betänkt

vännen icke är långt borta, skyndar hon till lägret. Ovetande som hon" är om ordet wVer dalv
aktar hon ej på det av vaktposten utropade ordet, utan skyndar vidare. Då ljuder ett skott,
och träffad av en kula, segnar hon till marken. Den som avlossat skottetevar - hennes barn-
domsvän och fästman.

På lasarettet ligger lNuccia i sin bädd, vid hennes sida ligger den olycklige skytten;
fadern med sin friare är där ock. Nuccia förlåter sin fästman, han viste ju icke vem hon var.
Så icke fadern, som har fått dubbel anledning att neka sitt samtycke. Då händer något märk-
ligt, I Den försmåde friaren beder fadern att genom sitt samtycke förena de älskade med var-
andras: Nuccias fader ser sig plösligt försatt i en märklig belägenhet och måste giva efter för

den samfällda bön som alla riktar till honom.

l

 

En hjärtekrossare med. otur.

Bildens sens moral är: Lek icke med kvinnor, ty det 1 i
kan sluta illa. Skrattsucces. - i

 

 

 , Enär föreställningarna pågår i en följd utan uppehåll, gives, för
" att bereda pianistenlnàgon hvila, alltid ett nummer utan musik.

obs! Elegant lokal. obs!-

Obs.l Hvarje föreställning varar 11I2 timme.y Obs.!
Rätt att Iändra programmet förbehålles.
Hvarje fredag nytt program.

Program 10 öre.

 

 

CENTRAL-BIOGRÅFEN

--....-...;.--...

sig. Nuccia lyckas dock att flykta ur sin stränge faders hem, och då hon vet att barndoms- "

 

 

i-

 

Sthlm. 1910 J. E. Behrens Boktryckeri.

 

 

 .wa-"g

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain