#5591: Centralbiografen

i 1 "in i ett-...tunnel ocltv i .fjärranse vienth-t

 

 

 

l

lllNTllll-lllolllillrll

3 Bryggaregatan 3 i

 

 

 

 

 

. Föreställningar:
ll-lvardagar från kl. 6 till 10,30 e. m.
Lördagar från kl. 5 till 11 e. m. .
Sön- och helgdagar från kl. 1,30 till 6 samt 7 till 11 e. m.

OBS.! Föreställningarna pågå oafbrutet med 172 timmes program.

 

 

i Första afdelningen.

Klyftorna vid Aude iSödra
Frankrike.

Vackert kolorerad films.

Aude är en flod i Södra Frankrike, som upprinner norr om passet Col de la Perche i
Pyreneerna och faller ut i Medelhafvet. Den 208 kilometer långa floden flyter fram mellan
söndervittrade, vilda klippstränder, soln stupa brant ned mot den forsande strömmen. Längs
floden har byggts en järnväg som passerar otaliga tunnlar och schakt. i

Den som en gäng färdats genom dessa trakter skall aldrig glömma det mäktiga intryck
sinnet erfarit vid genomfarandet af dalen, för ögat lltbreder sig i det oändliga växlande vyer.
Belyst af solens gyllene skimmer utbreder sig dalen i en alldrig allad färgprakt. Tåget löper

I, 

valdigande intryck är att vi befinna oss i ett sagoland i stället ör Vi!!ramaVileirklli en i
Den med klarhet och skärpa vutförda fotograferingen åskådliggör på ett så naturligt sätt
dalens skönhet att denna film måste betraktas såsom en verklig naturkonstfilm.

 
 
   
  

    

    

vi ymedV ens befinnatfoss "ufo-mfl tunneln,

l

PETER ÅR LEvNADsTRöTT.

Peter är trött på lifvet, ty han lider af olycklig kärlek. Horn-hans drömmars ideal, har
afvisat honom och jagat bort honom som en hund. Vad har lifvet ml för värde för honom,
alltså bort ur denna jämlnerdal. Han slår sig ned på en undangömdx plats, och skjuter lsig i

. munnen med en pistol och tror nu, att han är död. Men nej, han spottar blott ut de kulor,
soln han .jagat in i mun. Bilden visar nu hur hanvförsöker taga lifvet af sig på många sätt,
men det vill icke lyckas. Han .lägger sig på vägen för att bilfva öfverkörd, men hästarna
stanna förskräkt vid Ihans åsyn. Sedan försöker Peter hänga sig i ett tåg, men detta brister
och han måste draga vidare med oförrättadt ärende. Han går nu till bangårdenfför att låta
köra öfver sig af tåget. l-Ian lägger sig på skenan och väntar på det framilande tåget, men
nej, just framför honom, far tåget in på en annan vexel.r Uppfyld af vrede vill han kasta sig
i vattnet. Nu har han afkylt sin vrede, oclfl,han vill åter lefva. Han går hem och sofver
kärleksruset af sig.

Q

 

" Det populära luffarekapellet ,

Kofoten . W

som under ledning af sin populäre direleför Musie Kofotino medP
sprudlande humor voch gladt skämt spelar sina glada Yoch mantra
folkmelodier, omväxlande med konstnärligt utförd konsertmusile. i i

,- I FN I,

Andra afdelningen.

Å Le film diArt. . .
Efter Bal-zac dramatiska skådespel. Framställt av franska skådespelare

Skådespelare:Y Herr Claude Garry i FerragusI roll (Fadern).
i ,, Laroche i Desmares roll.

Frkn Licenet i Clemences roll.

1. Mannen störde fästen. - 2. Duellen. - 3. Eter 15 år .- Då barnet i
blivit kvinna får hon af sin döende moder veta hemligheten av sin börd. -
5. Medaljongen. - 6. Ett giftermål av kärlek 1830. - 7. -lnbjudningen - 8.
På bröllopsdagen tror sig Clemence igenkänna sin fader bland mängden. -
9. Den dödes hemlighet måste bevaras. - 10. En olycksdiger förtegenhet. -
11. Brevgallret. - 12. En olycksbringande glömska. - 13,.På villospår. -- 14.-
Portvakterskan. - 15. En ofrivillig medbrottsling i förestående tragedi. h 16.
Mötet. - 17. Den lförmente ålskaren. - 18. Ett olycksskott. f- 19. Vad har
du gjort? jag är hennes fader och hon min dotter.

I

 

 

i W

BLOMM R.

Vår" bild .skickar oss en doftande hällsning från södern i en
å koleration, så naturlig, att den måste väcka vår djupaste beundran

 

v 4-rw

och förvåning. Denna bild är ett mästerverk inom kinematografien.

 

l

 

 

 

Den vackra mjölnerskan.

En ung sprätt, som är ute och promonerar på landsbygden möter en ung
och vacker mjölnarhustru och flammar genast upp af kärlek för den okända-
skönheten. Han gör henne sin kärleksförklaring och följer med henne ända
till kvarnen, Vmen af fruktan för att blifva öfverraskad af sin svartsjuke äkta
man gömmer den unga kvinnan sin beundrare i Ven mjölsäck. Olyckligtvis år
emellertid denna säck just ämnad att aflevereras och vår stackars Don Juan
får först vara med om en uppskakande färd innan han äntligen blir i tillfälle
att taga till benen och rymma. Men ackh han kanju ej se, hvart han tar
lvälgen och råkar trilla rakt i en damm. Afventyrets vidare utveckling bör

e st ses; "

 

Tredje afdelningen

 

 

 

., " IINDO-KINÅ.

En buddistisk prästvigning.

n w . V.Den.an1iftemelelans2 1glÅ Ä- 1
sin familj. Där söka musikanter, föreställande onda andar, at
skrämma honom. Efter detta prof öfverlämnar öfversteprästen åt
honom hans heliga dräkt. Därefter måste den nya prästen, hvars
lif nu år1 bundet vid fattigdom och ödmjukhet hvarje förmiddag Å
tigga sitt risförråd för den dagen. i , i 1

 

 

 

 

 

En knepigt överfall. W-

Komedi av Max Linder.

.För den biografbesökande allmänhetenbehöfs nog icke
annan rekommendation för bilden än namnet Max Linder.

 
   

 

 

 I Enär föreställningarna pågår iIen följd utan uppehåll, gives, för
4 " att bereda pianisten någon hvila, alltid ett nummer utan musik.

obs! :Elegant lokal. obs!

Obs.! Hvarje föreställning varar lllg timme. Obs.!
Rätt att ändra programmet förbehålles. 4
yiHVarje fredag nytt program.
Program 10 öre.

a.

 

 

 

 

 

l

Sthlm. 1910 J. E, Beltens Boktryckeri.

 

Kinematografi i färger1 af j qutlté .Eré - i i:

 

 

 

  
 

är

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain