#5590: Centralbiografen

cENinL-uotnni

i 3I Bryggareg-atan 3

 

 

 

 

- . Föreställningar:
l-lvardagarfrån kl. 6 till 10,30 e. m.
Lördagar från kl.I 5 till ll e. m.
Sön- och helgdagar från kl. 1,30 till 6 samt 7 till 111 e. m.
085.! Föreställningarna pågåoafbrutet med 172 timmes program.

 

 

l f 1.IFörsta-"afdelningerr-

 

 

 

 Ett undangömt cafe stänges. af polismyndigheterna: Det var år 1843. Re-1 ,
i xxvolutionens stormar rasadeisolens land i det land, där organen evigt blqmmar likt t
en orkan som. har förströelse ochödeläggelse med sig. -

. lett cafe å Bologna hade en solig majdag nämndaiär nägra vänner samlat
sig omkring greve av Zanesit, begärligt lyssnande till hans ord.l Också hans dot-
ter, den sköna Margareta böjer sig lyssnande ned mot sin fader och följer med strålande
ögon varje hans rörelse, vilka förläna ett större eftertryck ät hans tal. l Då inträder
i cafeet en afdelning gendarmer, under anförande af deras officer och den senare
överlämnar till värden en proklamation från generalguvernören, enligt vilken hans
lokal mäste stängas för offentligheten, emedan den tjänat som samlingslokal för
de revolutionära. Befallningen åtlyddes genast af de närvarande och de lämnade
genast lokalen. Vid anblicken av den sköna Margareta, som följt sin fader, för
officeren ofrivilligt handen "till hjärtat. Med en djup bugning träderl han åt sidan.
Sällsamma känslor välla genom hans bröst, och hans hårda tjänst, som nu mer

-. än annarstager hans tid i anspråk, har dock ännu sinnet för densamma skönheten
dött inom .honomzyflflapt " i " " i s " "
käreksgudens pil. Och."för- honom1 star.Yu I
dottern till en af.de sammansvurne. . 1" i . i i -1 v- , 1 -

Nästa morgon, då ännu knappt den unga dagens gryning segrande fördrivit f
nattens skräck och fasor, beger sig AMargareta tillsammans med sin fader till
morgonmässan. Ur ett av husen-s skuggor kommer en vän emot Zanetti med
meddelandet att de förbundna gärna på e. m. vilja samlas i hans hem.

 

 fri"

 
 

 

.var w. 

   

 

De revolutionära församla sig. Det har blivit afton. De förenade har
samlat sig för att mottaga vapen och instruktioner, då ljuder från gatanrsteg av
en annalkandel patrull." Ett kommandorop och de göra halt utanför huset. l4
största Åhast rådslår man om var man skall gömma vapnen. Då får en syn på
denIpräktiga flygeln, och medan Margareta 1.hållerrlocket upplyft, gömma männen.
pistoler och svärd i dess inre. 1 i

Införd av tjänaren räcker officeren greven Zanetti enskrivelse:
Hos hvar och en, som man upptäcker vapen skall skjutas.
Bologne den 13 -Maj 1843.5

Oeneralguvernöreu. å

Medan1 männen genomse huset återvänder officeren till salongen, där hans
älskade befinner sig. Han går fram till flygeln och ser igenom noterna och pekan- i
de på säger han till Margareta: l min tidigaste ungdom sjöng min moder denna sång.
Ni skulle göra mig mycket lycklig om ni ville spela och sjunga den. Men det
undgick hans blick att Margaretas kinder blevo blekare, och han upprepade sin
begäran och för att uppfylla hans önskan .sätter hon sig vid flygeln.1 Den unge
mannen går missmodig till sinnes fram till den stumma Iflygeln och lyfter upp
locket. Med innerliga böner och i dödsångest besvär hon honom att tiga och
icke prisgiva hennes fader och hans vänner. Denna rena skönhetxoch anblicken z
av denna så högt älskade varelsen avväpnar honom, stämmer honom mild till 6
sinnes, kommer honom att .glömma sin pligt, så att-han befaller de utan resultat
återvändande soldaterna att lämna huset. i

Men därefter kastar sig Margareta inför sin fader besvärande att avstå från
sitt statsfientligaförehavande och-striderna, och omtalar för honom iofficerens" ädel-
modiga beteende, men hennes böner gånohörda förbi.

 

 

 

 

å g Det stumma pianot. , .
t
t

 

 

 

 

II
j .

 i = i I i v uA
. - .En sann konstnar.
En lyckad humor-esk, som visar v hur en stackars poet, för sin kärlek till sin
konst, blir utsatt för en hel del obehag..Y A i

     

 

I

.H populära luffareålgalpellet

f 0 lotenÅ

. somV under ledning af sin populäre direktör M usie Kofofino med
sprudlandeV humor oclz glddt skämt spelar sina glada och muntra v
folkmelodier,l omväxlande med .konstnärligt utförd konsertmusik.

  
    
    
  
   
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
    
 
  
 
     
   
   
   
  
    
   
   
  
   
     
 
   
  
   
 
    
   
  
   
 

 
 

i Andra" afdelningen.

Den nya modern. -r
i Gripande bild ur livet. " .

Var finnes väl den, som i ungdommens lättsinne ej gjort något som hälst
snedsprång? Mario är åtminstone ej någon dylik mönstermänniska. Väl har
ett flertal år förgått sedan han försyndat sig, men ett förtjusande litet barn
sörjer för att förseelsen ej skattar åt glömskan. Han har varit gift i 3 år men har
aldrig förrätt det allra minsta om äventyret för frun, ja, man vet ju överhuvud
ej vad giftafruar haI för tankar om sådana affärer, och försiktighet skadar al-
Vdrig. Han phade anförtrott sin dotter åt en bondhustru, som skötte henne
mycket väl. x . , I
En dag får Mario ett telegram från johanna, bondhustrun, däri hon ber
honom komma och se till sitt barn. Han. får brått att ge sig i väg och glöm-
mer i ivern att stoppa på sig telegrammet. Det kommer i händerna på frun,
som läser det. Hon fattar misstankar att mannen gått att möta en älskarinna
och smyger sig obemärkt efter honom. I en bondstuga träffar Mario på sin
lilla dotter .och gläder sig åt att återse henne vid bästa hälsa, allt under det
frun håller på att försmåkta av svartsjuka. Så snart Mario vänt om, skyndar
frun in il stugan för att nämnas sin förmenta rival, men överraskas av att ej
finna någon annan än barnet. Bondhustrun kommer in och på fruns enträgna
bön berättar hon om hela sammanhanget. Mot all förväntan kysser hon bar-
net ömt och tar löfte av Johanna, att denna skall förtiga hennes upptäcktg. Hon
besöker den lilla dagligen och bevisar henne sin tillgivenhet på allehanda sått.

Då Mario ser sin fru avlägsna sig så oftalhemifrån, börjar han ana oråd.
En afton kommer hon ovanligt sent hem till följd av ett missöde med auto- -
mobilen. Så överraskar han henne då hon i ett brev stämmer -möte med nå-
gon. Han tror henne vara otrogen men behärskar sig. Då hon påföljande
.dag beger sig tillmöte, följer han efter. Hon skyndar till ett världshus, där
johanna väntar med barnet. I "

De stänga in sig i ett rum. Mannen ställer sig på lur. Inifrån låter
höra sig ett kyssande och smekande, som kommer hans blod att stelna. Med
laddad revolver rusar han in. . Men raserit förvandlas tilliblygsel, då han får
se sin fruinlåten i förtroligt l.samtal med hans lilla dotter. Han vill närma
sig frun, men honrvisar honom ifrån sig. Han sjunker ångerfull ned på en
stol. Rörd förlåter honom hans fru och räcker fram barnet till honom med
orden: "Det här skall bli vår gemensamma egendom, jag vill bli en omsorgs-
full moder för den lilla". i "

 

 = I  

f

7GL n i 0. r - T . 0 i" . .I
vars :genom enersza. .
Teneriffa, som är den största af Kanarieöarna, är berömd på grund af sitt härliga klimat. .-
l Sedan långt tillbaks kallades dessa öar för de lyckliga öarna. En. rik gloria smyckar ön, som -
i är full af slocknade vulkaner. Hufvudstaden Santa Cruz år en mycket eftersökt hamn för
skepp, som fara till Afrika, ty det finns stora koldepoter där. I ;

Vi göra Yen kort promenad genom staden hvarvid vi inspektera hamnen Place de la
Constilation, Renlejo Baja och står sedan och beundrar Pic Teneriffa, som ligger 707 meter
öfver hafsytan. Piken som är en slocknad vulkan, gjorde sig åter bemärkt genom ett utbrott
för året. Vår vandring för oss sedan till ett ställe, där vi hafva en härlig utsigt öfver Jood.
Slutigen. se vi1 ett lurgammalt drakträd, som af Vilhelm Gumbolp uppskattades till 3000 år.
Hvilka stormar hafva icke rasat lgenom dess krona, och alltjämt lika grönt frambringar den-
hvarje år nya blad och skott. Dess höjd är 13,60 meter och dess omkrets vid foten är L4,45
meter. Framför trädet står just på vår bild en gammal bondkvinna. Hvilken överenstämmelse -
mellan människans ålder och trådets. När skall dess sista kraftislockna. i v

n

 

Slutet gottallting gott.. "
Skämtnuynirner avvföirsta rang. Av Max Linder.

Max älskar i hemlighet sin vackra granne, Alice, men vet ej hur han skall lyckas bli
bekant med henne.. f Då hittar han på att övertala en stackars tiggare att simulera ett överfall
på den sköna, och i rätta ögonblicket uppträder Max som den räddande ängeln, som rycker
offret ur banditens händer, varpå han med en hjältes gloria kring sinipanna följer sin Alice
hem. Hon besvarar hans böjelse och snart är en liten kärlekshandel igång. En dag, när de
unga genom fönstret kasta? slängkyssar till hvarandra, bli de upptäckta af hennes -moder och
hans fader, vilka från sina fönster försöka utspioncra föremålen för deras resp. barns känslor.
När de få syn på varandra. börjar ovetiet hagla från ömse håll och våra unga förälskade begagna
sig av denna ordstrid för att tillsammans fly. Då går ett ljus upp för de gemla, som vid
äsynen av dennaA kärleksidyll skänker de unga sin" välsignelse och förlåtelse.v Ä

Når slutet är gott, är allting gott...

 

 

 v Enär föreställningarna pågår i en följd utan uppehåll, gives,för
", att bereda pianisten någon hvila, alltid ett nummer utan musik.

t
; Obs.! Elegant lokal. Obs.!
Obs! Hvarje föreställning varar 112 timme. Obs.!

Rätt att ändra programmet förbehålles. , , i
Hvar-je fredag nytt program. . I,

i Program 10 öre.

 

 

 

 

 

1 Sthlm. 1910 J. E. Behrens Boktryckeri.

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain