#5589: Centralbiografen

CENTRAL-BIOGRÅF EN

3 Bryggaregatan 3

 

 

 

 

 

 

Föreställningar: -
Hvardagar från kl. Ö till 10,30 e. m.
Lördagar från kl. 5 till ll e. m. I
I I Sön; och helgdagar från kl,1,30 till 6 samt 7 till 11 e. m.
.OBSJ Föreställningarna pågå oaibrutet med 172 timmes program.

 

 

Första afdelningen.

i BafCelOna

O
En verklig praktstad, full med härliga parker och byggnader1 är Barcelo-
na. Vår bild låter oss företaga en vandring genom dess mest .berömda och-
härligaste platser. Vi får se de härliga fontäner, skulpturvärk och byggnader

som finnes i dessa parker, sarnti Barcelonas Zoologiska trädgård, dess värst-
berömda rovdjurssamling m. m.

 1,st smfims-:Ww  kass... I: e w b A . . Å   V. -..  .si-1- .-1.-. 

Firman Klemm & Lange.

Vi leva i uppfinningarnas tidevarv. Var och en som har, om än aldrig så
lite förstånd har alltid uppfunnit något och gjort sig om möjlgt därigenom odödlig,
eller också blamerat sig. Det senare är väl detÅ mest förekommande. Två
mattematikhuvuden, Klemm-ochlange, hava "slaget sig tillsammans och bildat
ett A.-B. Uppfinningen bestod i ett luftskepp, vid vilket en jättestor-magnet"
var fäst. Med detta-skepp flyga de omkring i luften och draga upp med mag-
neten allt vad som finnes av järn i staden. IEn velocipedåkare förlora sin ve-
lociped. En avdelning solldater sina hjälmar. Sängar, kokapparater flyga genom
luften, men denna storartade firmas leverantörer äro just inte så förtjusta i in-
köpeth medels magnet. Man söker sätta sig i förbindelse med firman Klemm
och Lange, men plötsligt höres ett dån, det är kanonkulorna, som vina om
deras huvuden. Des-båda firmainnehavarna söka fly, men de skuta säkert där-
nere. Snart har ballongen flera hål, genom vilken gasen strömmar ut. Ballong-
en sjunker alltmer, nu dunstar den i marken. Allt går i spillror och ur dessa
krypa Klemm och Lange fram och erhålla sin lön i ett duktigt kok stryk.

 

Det populära luffarekapellet

i Kofoten

som under ledningw af sin populäre direktör Music KOfOfirIO med i
sprudlande humor och gladt skämt spelar Sina glada och mantra
folkmelodier, omväxlande med konstnärligt utförd konsertmusik.

 

 

i " Fädernas syndr.

Amerikansk Konst- (6 Saccefilms.

Efter slutade studier erhåller Dove-Warreton plats som lärare

i vilda vestern. Eleverna i vesterns skolor voro, då för tiden, icke
barn, utan vuxna ynglingar och flickor ifåldern 15 till 20 år. War-
reton mest okynniga och svåra elev är Jim Thurston, en grovväxt yng-
ling vars andliga utveckling icke hunnit hålla jämna steg med hans
kroppsliga. Dove vill inte gärna, till följd av sin kärlek till Jims
syster Andrey, komma på en alltför förtrolig fot med honom. Jim
är en dag så storordig, att läraren ser sig tvungen tillsäga honom
lämna rummet. Jim lyder, men utanför blir det slagsmål, och Jim
får erfara att lärdom och styrka kan höra i hop. Jim "blir av skol-y
läraren besegrad och i-raseri ldrag-er han kniv, vilken dock Dove
tager ifrån honom, och Jim ger sig i väg tänkande hpå hämnd.
Andrey stannar kvar efter skoltimmen, och det blir en öm scen, i
vilken hon ber Dove att hoppas på att vinna henne. Jim alltjämt sökande
revansch, får veta, att Dove är son till den man, som var orsaken
till faderns blindhet. Juristerna lofvade honom hjälp i denna hans
strid, och Andrey är förtviflad. DoveV kommer till hennes hem,
men gömmes i ett litet rum, då Jim helt oväntadt uppträder. Hen-
nes stora ifver att gömma sin älskade har gjort att Andrey i sin
i behäftighet röjer Doves gömställef- Jim tvingarihenne nu att läm-
na rummet. Med spänd revolver öppnar han sedan dörren, men
återigen år Dove honom för kvick. Han afväpnar Jim och skakar
honom nästan till medvetslöshet. Dove flyr, men hans fiender
Åföljer hans spår, tills genom Andreys fyndighet de visas in "i orätt
riktning. Han tackar-henne för hennes hjälp och fortsätter sin färd.
Då han vänder sig om, för att vinka ett .sista farväl, ser han hen-
ne ligga på knä lutad mot ett träd och där gråta ut sin förtviflan
och sorg, då förstår han, att han icke kan gå ensam. Skyndande
sig tillbaka tar hanI henne i sina armar och nu har han fullt ochk
odelat vunnit den .vackra vildmarksflickan. Nu glömmes allt gam-
malt hat och kif emellan familjerna och dessa unga följas åt för
att på en annan plats bygga sitt hem och sin lycka.

Hela denna bildserie är spelad med verklig
konstnärlig känsla och smak. i

r.

 

 

 

Tredje afdelningen.

 

f På. ié"bindning

i  I"

Denna scen, som så innerligt afspeglar det japanskaI lifvet, är ett lefvande sammandrag
ur Pierre Lotis österländska skildring ifru Krysantemumw. Vår lilla japanska har nyss emottagit
en inbjudan från sin väninna, fröken Oyama, osh håller på att göra toilett, i det hon tar på
sig en förtjusande klädning. Under tiden gör sig vårdinnan redo att emottaga sin gäst och
fäster på sitt. hufvud ett strålande vackert diadem, hvarpå hon ägnar sin omsorg åt ett af de
små ydvärgträd, som hvarje österrikets dotter har i sin ägo. Slutligen kommer den lilla vänin-
nan och efter ett ömt möte företaga de bägge unga damerna en spasertur i den blomsterströd-
da trädgården, hvarpå de slå sig ned vid tébordet, till hvilket serveras syltade frukter som de
behändigt föra tillvfmunnen med tillhjälp af små pinnar. Och så dukar man af, idyllen är slut.

 

K

En duell med kanOnef.

Lehman har haft en obehaglig ordväxling med en herre, som har till följd en
duell. Hans motståndare sänder redan nästa morgon sina sekundanter, däribland en förfärligt
lång karl, som redan med sin ovanliga storlek och sin ännu större stormhatt väcker allmän
munterhet. i

Vår vän Lehman inväntar de bägge herrarna med största lugn. Han säger dem, att för
honom en duell med blanka vapen eller pistoler ingenting betydde, det måste hvara skarpare
vapen; han yrkar på att duellera med kanoner. x n I ,

Förskräkta af den f"rfärliga kanonduellen, störta sekundanterna ur huset. Antligen är den
stora dageniinne. Då någon försoning visar sig omöjlig bli kanonerna uppstälida så nära
hvarandra som möjligt och på gifven signaladundra de första skotten. Sekundanterna ha gömt
sig i en sandgrop, men de båda motstandarna bli all-t mera rasande och vilja rycka allt kraf-
tigare och kraftigare på hvarandra, förgätande helt och hållet det farliga i situationen. I staden,
pa gatorna, på torgen, öfverallt- är man rädd för de farliga skotten. En trupp soldater måste fly,
ja slutligen råkar t. o. m. en kasern i brand.

Till sist besinna de båda motståndarna sig ändå och för att undgå att bli stenade, måste
de fly ur staden. Kanonsalvorna aflöses nu af skrattsalvorna och nöjda med det vunna resul-
tatet, omfamna de båda motståndarna hvarandra som vänner.

 

 i Eiiäf iöfestäiiningafnn Pågår ilen följd utan uppehåll, gives, för
r u att bereda Pianisten någon hvila,v alltid ett nummer utan musik.

Obs.! Elegant lokal. Obs.!V

Obs.! Hvarje föreställning varar lllz timme. Obs.!
Rätt att ändra programmet förbehålles.
Hvarje fredag nytt program.

Program 10 -öre.

 

 

 

 

. 1.-, ...1 .

Sthlm. 1910 JwE. Behrens BCItchkei-i.

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain