#5588: Centralbiografen

3 Bryggaregatan 3

 

 

 

Föreställningar:
Hvardagar från kl. Ö till 10,30 e. m.
Lördagar från kl. 5 till ll e. m.
Sön- och helgdagar från kl. 1,30 till. 6 samt "l till ll e. m.

 

Hvarjc föreställning utföres musiken af det

     

 

f populära kapellet u
I K O F O TE N I t-
I i   d;   f i
I I i i

 

 

 

I PROGRAM

 

I v Första afdelningen.
I = i, Naturbilder.

 Seder och bru-k i Åbesslinien.

En vacker och intressant bild.

1. Boskapsmarknad. i 6. Hos hårfrisörskan. I
2.1 En karavan. 7. Bybarberaren, som använder glas-
3. Aftonbön. . bitar för rakning af håret.

4. Vatteiitransport. 8. Abessinisk Tam-Tam dans.

5.

Brödbakning.

Cintra. e

Hänförande vackra bilder från en af Portugals vackraste städer.

. Andra afdelningen.
 Dramatiska bilder.

Amerikansk
konstfilm.

Du skall icke dräpa

En mans ed.

Historiskt drama, iscensatt och inspeladt af den bekanta
Amerikanska firman A.B.:s, välkända och
omtyckta artister.

Före franska revolutionen utöfvade adeln en despotisk makt öfver bön-
deina, hvilkatblelfvo tundeàkastade ett dföraktligt slafveri. De icke blott ledo v f
pe umära.. ör ryc , uan a elndnkräktaMaritime; q. -. .rättens teh se. .vara ,
besudladc dcrri med sina nioblaflastbarlieteii.yf i "åsi- p." till 

Henry, en parfymör, får besök af sin godsägare i och för några par-
fymer. Under detta besök blir adelsmannen betagen i I-Ienrys hustru. Hennes
skönhet bcdårar honom så, att han under hennes mans frånvaro, begagnar sig
af sina antagna rättigheter, och inbjuder eller rättare sagt befaller henne att
förestå en fest hos honom. Här ger han henne fina kläder och lofvar att
göra en fin dam af henne, så att när hennes man, som fått reda på hennes
vistelseort, tränger in i slottet, vill hon ej kännas vid honom -- w - Den
tillintetgjorde parfymören är först betänkt att återvända till palatset och till
häind mörda både sin hustru och adelsmannen, men den gamle prästen hejdar
honom, visande honom på krucifixet, symbolen för Kristi barmhärtighet, och
får honom att svärja att aldrig döda dem, sågaiide honom, att hämnden till-
kommer Gud, den högsta domaren. "

En tid senare gör bönderna uppror med parfymören i spetsen. Revo-
lutionärerna intränga i adelsmanneiis palats, hvars innevånare fly under panik.
Adelsmannen själf och parfymörens hustru fly,till hennes förra hem, som hon
tror vara öde. Men då inträder parfymören, och nu ser han ett tillfälle till
hämnd. Han skall just störta sig öfver dem, då den gamle prästen kommer
fram och visar honom på krucifixet, sålunda påminnaiide honom om hans cd.
Dä vinkar parfyinören hopen, som icke sett adelsmannen, tillbaka med för-
klaringen: ))Detta är min hustrun och hopen aflägsnarsig, hvarpå han för de
båda till ett annat rum, där de iklädas bonddräkter. På så sätt kunna de
lämna huset och undkomma de vilda revolutionärerna. v

En sådan bitter lärdom parfymörens hustru fått. Hennes-lystenhlet har
endast bringat henne skam, fasa, fattigdom och isolering. .

i

Amerikansk konst.me

från den välkända filmsfirman

I The Vitagraph Company, Amerika.

Dramatiska lustspelet

(En bjudning hos Mrs Barrington.)

Två unga människor ha i all hemlighet låtit viga sig af en präst emot
föräldrarnas vilja och vetskap. i

Det är ingen som anar deras hemliga förbindelse, icke en gång deras
gamla väninna, fru Barrington, som sänder dem en inbjudan till en festi
hennes hem. Det unga äkta parets ställning är således ganska vansklig. En
af fru Barringtons gäster, som öfverraskat det äkta paret med att omfamna
hvarandra på terrassen, skyndar förfärad att meddela det för fru Barrington,
som är nära att sjunka till marken af förfäran och harm öfver det unga parets
lättfärdighet. i

En fälla lägges ut för det unga paret och på så sätt kommer sanningen
i dagen. Fru Barrington är i högsta grad uppbrakt. Men ungdommen och
skönheten segra som vanligt och det unga paret får sin gamla väninnas förlä-
telsc och mottaga strålande af lycka, hennes och alla hennes gästers hjärtliga
lyckönskningar.

 

 
Skämtafdelning.

LEHMAN vet aim Kan aim Gör aim

Skrattsuccé!

 

i i Å

Vägguret har kommit i olag.

Herr Kleman som firar bröllop, håller just på att intaga den läckra
bröllopsmåltidcn, då genom en olycklig händelse en af lkyparna stöter till
väggklockan. Klockan stannar ett ögonblick, men då börja-visarna ga med
en förfärlig hastighet, och nu sker något märkvärdigt. Til-lika med visarnas
hastighet börjar äfven tiden försvinna lika hastigt. Nu forekomma en hel
mängd underliga och roliga händelser.. Tiden flyr. ren försvinna. Snart
äro herr Kleman och fru 100 år gamla. Urmakaren kan ej heller afhjalpa
felet i klockan. Men allting har sitt slut, så och med klockan. En fjeder
går sönder,l klockan ramlar ner och den förfärliga tidsjagande kraften ar
slut.

En god lärdom för alla som tycker tiden blir för lång. .
s

&WW

 

Sön- och [helgdagar4 efter kl. 7 e. m. äro alla
0.! biljetter numrerade. Biljetter till dessa föreställ-

ningar kunna lalltså med fördel köpas under
eftermiddagen i god tid före föreställningens början. Allm.
Tel. 41 46. i

 

 

Rätt att ändra programmet förbehålles. q 9
Hvarje-Fredag nytt program.

Program 10 öre.

j. E. Barnens rr., sthlm 1910.

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain