#5587: Nordstjärnan

Biografen Nordstjàrnan

 

 

 

 

PROGRAM

 

 

Första afdelningen.

Engardinerbergen

Utmärkt vacker naturbild.

Nalle roar Sig.

Kemisk.

 

Reklandti-äraren.

En ovanligt lyckad skämtbild.

Andra afdelningen.

Diana.

Efter A. .Dumas bro-önsz drama.

Denna film tillhör den serie af Cincs historiska konstfilms
af hvilka bland annnat :Don CarlosLL och l-De tre musketörenm
ännu iiro i lifliagste minne. Också denna bild utmärker sig ge-
nom den mästerliga framställningen och uppsättning, genom kos-
styinernas [ii-akt och hela utrustningen, som är strängt historisk
troget och öfvertriiftar alla vara föregånende produktioner, sa att
denna film i sanning kan kallas att kinematografiens mästerverk.

Handlingen följer noga Dumas världsberömda roman och
det mI-i vara tillräckligt, om vi här blott återge öfverskrifterna på
de olika scenerna ur detta drama om kärlek och hämnd.

 

l. llertigens af Anjou hal Hertigen och grefven af Monereau
förfilska sig i Diana von AerinntiirI 2. lsloftet Monsercau. lier-
ligen cnleverar Diana. I3. För-iidarcns handske. Monsereau lofvar
med list föra Diana tillbaka till hennes fader.

4. Älskade fortro dig fullständigt ät greve hflrmsereau, min
vän som skall radda dig fran den fara som hotar dig. Följ hans
anvisningar, som vore det mina betallninar.

Din fader.

 l-iertigens djärfhet afvisas. Monsreau triumterar genom
sin list. 0. Damen Bdhugé. Hertigen tror på dianas död. 7.
Monsercau gömmer Diana i Paris. 8. Herr von Buary försvarar
sig mot röfvare. 9. En häftig lidelse vaknar. 10. Monsereau
tvingar Diana att gifta sig med honom. ll. Hertigen återfinner
Diana som han trott vara död. 13. Hemliga anklagelser.. 13
lin älskare har sinugit Sig in till hans hustru. En vän till Mon-
sercau. 14. Kåirleksnattcn. Ett blodigt uppträdande, 15, Mordet.
UJag vill lefva för att hanunis dng lt), Sex år senare, Den
hemlighetsfulla gästen, lT. Mellan blomma och kalk. Hämndens
timme. 18, tieitigens död.

Tredje afdelningen..

Heidelberg.

l. Totalvy. - 2. Rniner av slottet vi lfleidelberg, Ödelagt av
åskan 1704A - 3. Neckar vid mänsken.
i

a

Jakten efter apan.

Bland alla kinematognrafbilder intriger denna bild främsta
rummet, pa grund af den ohejdade skrattlust som bemäktigar
sig ztskädaren.

Hela salongen storgrinar åt tokeriet.

 

 

I

ENTRE: Äldre 35, Barn 15 öre.

J. E. Behrens Tryckeri,
Stockholm 1910.

Information

Title:
Nordstjärnan
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain