#5583: Centralbiografen

Föreställningar:

Hvardagar från kl. 6 till 10,30 e. m.
Lördagar från kl. 5 till 11 e. rn.
Sön- och helgdagar från kl. 1,30 till 6 samt 7 till 11 e. m.

 

 

 

Hvarje föreställning utföres musiken af det

populära kapellet

KOFOTEN

Under ledning af.direktör Symföni Kofotini

 

 

PROGRAM

Första afdelningen.
Naturbilder.

Messina återuppbygges.
Har rest sig ur ruinerna 18 månader efter katastrofen.

Messina företer ej längre den förödelsens styggelse, som våra för halftannatår sedan
visade bilder företedde. Staden har ånyo rest sig ur ruinerna, och lifvet i hamn ooch. pa
kajer, på gator och promenader pulserar åter med friskt lif. Nya lins ha tipps-tattni de
gamlas ställe, en del visserligen provisoriska träbyggnader, men dock fyllande sitt anda-
mål - att bereda bostäder och affärslokaler åt befolkningen. Särskildt karaktäriskt är den
s. k. trästaden, bestående af enkla skjulliknaiide byggnader. I

Men stora stadsdelar ligga ännu i ruiner. Nydaningsarbetet pågår emellertid med
ifver, och vi få bevittna huru stora, ohjålpligt ramponerade steiipalats sprängas med dyna-
mit, så att de på ett ögönblick jämnas med jorden.

u Nantes och dess omgifningar.

En sälsynt vacker, stereoskopisk bildserie.
Denna förtjusande franska stad äger många intressanta partier. En är en slags häng-
bro öfver hvilken människorna bäras i en bur. o
Lämnande staden med de vackra välbyggda husen taga vi en tripp med ångbat längs
floden. där vi träffa på många vackra partier, mycket vackert fotograferade, och sedan be-
söka vi en ståtlig medeltida byggnad, slotttet Clisson.

i

Andra lafdelningen.
Dramatiska bilder.

1:sta delen."

KoNsTFiLMi   KoNsTFiLMi

Dendödasy hämnd.

Drama af Herr Mouezy-Bon.

QPPTRÄDANDE:

Herr Paul Cappelani .......... .. Den äkta mannen.
Frkn Bérangere ................... .. Hustrun.
Frkn Andrée Mery............... 1Väninnan.

En ung, illa sjuk fru har till sjuksköterska en väninna, som fått i upp-
drag att för hvarje timme ingifva den sjuka en dosis läkemedel, vid äfventyr
att döden eljes oåterkalleligen afgår med seger öfver lifvet. Men väninnan
älskar den dödssjukas, make. Hon vet, att dennes lif ligger i hennes hand,
Och så kommer hon på den brottsliga tanken att uppoffra sin rival.V Hon I
" kämpar- en stund i emot"frestelsénfinredd-endalesttarkäretätti"tsåriifvietetsrröät, l"
och brottet fullbordas. .
Den brottsliga väninnan intager i änklingens hjärta den dödas plats.
i Men sainvetskvalen, hallucinationerna och det ständigt uppdykaiide minnet af
hennes brott drifva henne slutligen att taga sitt eget lif.

Gripande och mästerligt framställd.

:kära delen.

A Mohawkfs Way.

Praktfullt indianskådesel. -

indianerna äro alltid tacksamma för hvarje liten vänlighet som visas
dem. Men i motsats härtill är deras hat outsläckligt om de förnärmas af nå-
gon. Dessa två karaktärsegenskaper framträda tydligt på vår bild.

Dzr van Brunt, den hvite läkaren, har ej den minsta medkänsla för sina
medmänniskor.

En liten indianflicka
blir svårt sjuk. Indianlä-
karen söker förgäfves att
bota henne och iförtviflan
vända sig då föräldrarne
till den hvite doktorn med
bön om hjälp; men hanaf-
visar dem. Han vill ej för-
spilla sin tid på enindian-
ättling, och då fadern fort-
for att tigga doktor om
Ihjälp,-.1;slår denne honom
till marken Doktorns hus-
tru, som hörti indianens
bön, tager en flaska medi-
cin och går till tältet, där
den lilla sjuka flickan ligger.
Här öfverlämnar hon flas-
kan till modern, som där-
jämte Iunderrättas om hur medicinen skall tagas. Den lilla kryar snart till sig,
och vidskepliga, som dessa ociviliserade naturfolk äro, tillskrifver hon flaskan
ofvernaturliga krafter och hela stammen ser till flaskan, som om den voro en
hellgedom. Hon binder den vid sitt halsband och bär den alltid vid sitt bröst.

En dag, då indian-
kvinnan kommer gående
nere vid stranden, blir hon
förolänipad af doktor van
Brum. Hon tager då upp.
den lilla flaskan som om
den kunde skydda henne.
ljan hänskrattar mot henne.
Ofverväldigad af raseri gri-
per hon då tag i en lång
knif för att sticka den i
bröstet på doktorn. Denne
som är en feg person, ta-
gar hastigt till flykten.

Hela stammen får reda

på tilldragelsen, och anti-

patien mot doktorn gifver

sig utryck i att hela stam-

men griper till vapen. Dok-

torn och hans] fru måste fly, men indianerna infånge dem. Processen mot

doktorn blir kort, och han får sitt välförtjänta straff. Hans fru föres till lägret

för Datt lida samma straff, men här träder indianeii och hans hustru fram och

anhalla att hon måste frigifvas. Detta beviljas också, hvarpå hon eskorteras

ned till floden, där hon placeras i en gammal pråm, hvilken hon får göra fär-
den öfver till andra flodstranden. där hon är i säkerhet.

-

lika

 

 

Tredje afdelningenå
Skämtafdelning. .

Kärlek förmår allt.

Herr Struggles försökte förgäfves befria sin bostad från ett par förtretliga skor i

inga människohänder förpassade skorna tillbaka tillp hans bostad, och det var just hvad
som förarjade herr Struggles allra mest, de återervände af sig själft. Deras energiska sulor.
voro lifliglieten upp i dagen. De jagade sin ägare långs smutsiga landsvägar i ilande fart.
Han bar iväg dem långt, långt bort, men de hvilade sig bekvämt i hans salong, då han
själf kom tillbaka, andfådd och triumferande.

Utom sig af vrede hotar han betjänten med att afskeda honom om han ej kunde
göra honom kvitt skorna. Denne skulle ingalunda ha lyckats om han ej råkat kasta skorna
nära intill ett par högklackade koketta saloiigstofflor.jDessa senare voro feminina naturligt-
vis, och de blinkade så älskligt med ögonen åt de tunga skorna, att dessa glömde sitt hem
glömde allt förutom tofflorlornas tjusning och stannade kvar för att fria. Herr Struggles
och hans angenäma hem glömdes helt och hållet bort,

o
Billy i har goda ben i
0
l denna bild få vi göra bekantskap med en ny komisk biografartist, som han säkert

i en snar framtid blir lika populär som MaX och Lehman.

àvwwwwwww

, Sön- och Helgdagar efter kl. 7 e. m. äro alla
O" biljetter numrerade. Biljetter till dessa föreställ-

ningar kunna alltså med fördel köpas under
eftermiddagen i god tid före föreställningens början. Allm.
Tel. 41 46.

OWMWW
Rätt att ändra programmet förbehålles.
Hvarje- Fredag nytt program.

.Program 10 öre.

 

j. E. Belireiis Tr.,

 

Sthlm 1910.

 

.; May.,

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain