#5582: Centralbiografen

annu-B oanEN

3I Bryggaregatan 3

 

 

 

 

 

Föreställningar:

Hvardagar från kl. Ö till 10,30 e. rn.
Lördagar från kl. 5 till 11 e. m.
Sön- och helgdagar från kl. 1,30 till 6 samt 7 till 11 e. m.

 

 

 

Hvalje föreställning nzföres musiken af det

populära kapellet

KOFOTEN",

Under ledning af direktör SYMFONI K OFOTINI.

i ...-

PROGRAM

 

   

 

 

 

 

 

Första afdelningen.

Turin.

Turin är en af Italiens Större städer. Denna stad är typisk för Italien, med sina hvita
villa-liknande byggnader. Torg med springbrunnar och massor af monument.

 

Panorama från Jämtland.

- Svensk foto. - - Svenska motiv -

Af Sveriges landskap är 1jämtland beskrifvit oss Som varande det vackraste med små
höga berg och vackra dalar.

Andra afdelningen.

 

 

 

20;::i92
få Sj åli-
x o 1

uppoffring.

H. Poulsol, enlgågammal blind herre, förlofvar sin son jaques med sin
myndling Marguerite. Denna samtycker, af tillgifvenhet för sin onkel, till
denna föreningsom hon i sitt innersta ogillar, då jaques är en passionerad
spelare. Lämnande sin fästmö och sin gamla fader, går han till klubben,
hvarest han förlorar och därefter lämnar en större summa af sin motspelare.
Denna fodrar i ett hotarde bref sina pengar tillbaka. jaques är utom sig
och försöker på aftonen att bryta sig in i sin faders arbetsrum, men en af
hans vänner, som uppdagat hemligheten, följer efter honom. Då jaques
uppnått sin faders arbetsrum vänder han sig om och får syn på vännen,
som på det häftigaste förebrår honom. Då jaques rör vid kassaskåpet,
ljuder en ringning genom hela huset. 1De två männen blifvasom lamslagna
och störta mot dörren, men den a stånges hastigt igen framför dem. De
äro fångna. Genom en mekanism blir fadern underrättad om att det är
tjufvar vid hans kassaskåp. Han kommer till arbetsrummet på samma gång
som Marguerite, den senare med en upplyftad revolvar i handen. Men 
förfärad låter hon den sjunka. då hon varseblef sin fästman och den hon i
hemlighet älska. Därpå för hon hastigt den gamle mannen tillbaka till hans
rum och säger honom, att det hela var en inbillning. Hon skyndar därefter
åter ned I1 arbetsrummet och fodrar en förklaring af de båda. Vännen, som
älskar henne, vill icke bereda henne sorg genom att anklaga hennes trolof-
vade som tjuf. Har anklagar sig själf. Margurite vänder sig bedröfvad
bort från den hon förut sett upp till Nästa dag måste sonen bedja fadern
om pengar att betala spelskulden med. Han får dem men blir på samma
gång bortvisad från hemmet. Nu då han icke har något mer att mista, be-
rättar han hela sammanhanget, och slutligen skänker Margurite vännen sin
hand och sitt hjärta.

xav M- .o
en  - ..-..uo

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Amerikansk konstfilm.

Kärleksäfventyr I
i Vilda Västern.

Komedi.

Georg Smidt har tur. Hans onkel, om hvilkens död han blir under-
rättad, testamenterar honom enligt notariens meddelande 100,000 M. Men
då han vänder brefvet, förminskas hans. stora glädje betydligt ty testamentet
ställer som villkor, att han gifter sig med sin onkels brorsdotter, fröken
Fritzi Loeser, för honom alldeles obekant. -

Likadant går y.det Fritzi Loeser. Först är hon alldeles öfverförtjust,
men sedan blir hon också afkyld, då hon erfar, att hon måste gifta sig med
herr Georg Schmidt, hvilken hon icke har den äran att känna.

Båda blifva ombedda att komma upp till notarien för att afgifva sina
förklaringar. Båda ntstyra sig så mycket som möjligt för att inte falla den
andra i smaken utan förmå den ene att afståjför att själf få hela summan
100,000 M. Men ingen vill afsåtå. Slutligen förklarar sig Schmidt villig att
ingå äktenskapet, för att åtminstone rädda pengarna. Man kommer sedan
öfverens om att efter vigseln var och en skall gå sin väg och erhålla 50000
M. Sagt och gjort. Vigseln går af stapeln och sedan gå de båda åt var i
sitt håll. Utan att höra någonting af hvarandra, resa de båda till Vilda
Västern. En vacker ung man och en förtjusande ung amerikanska lär kän-
na hvarandra på ett hotell, där båda vistas. Naturligtvis vilja de gifta sig
med hvarandra men båda åro gifta förut.,och för att komma ur denna di-
lemma, besluta de sig för att begära skilsmässa. I I

De bägge älskande sitta.jjust i tänkbarast bästaX lynneiett av hotellets
förmak, då skiljepapperen anlända. Var notariens förvåning, stor, så är de
båda ungas större, -då de erfara att dey redan äro gifta med-åhvarandra, och
nu skola skiljas för att snart ingå äktenskap.

Under ömsesidig munterhet berättade sina tidigare lefnadsöden, och
en mångfald kyssar besegla deras nya förbund.

 

Fjärde afdelningen.

 

Lehman som frivillig i Röda korset.

Allas vår vån Lehman får genom att vara alltför nyfiken sota därför Imed att han får
något i sitt öga. Till all lycka är han just utanför Röda korsets hufvudkvarter, hvarför snar
hjälp äfven gifves honom.

- Lehman uttrycker sin stora förnöjelse och tackar sina helbrägdagörare iflödande väl-
talighet. X.la han till och med blir så betagen att han beslutar sig för att blifva medlem.

Som medlem erhåller han bindel och medicinlåda och förbandsarticklar..

Att Lehmans nit och stora skicklighet visar oss bilden. i

Nog af Lehman gör rätt för den stora uppmärksamhet som visas af Italienska .armén
representerad af tvenne officerare. -

, Petter "reser som prins. "I

Petter skall göra en sjöresa med sin husbonde, en prins. Men då den senare icke
kommer med, ger Petter sig själf ut för honom. .
Stor uppmärksamhet visas honom då det blir känt, att han är en riktig prins och han drar
mycken nytta däräf. - l-lan promenerar omkring, blir familjär med kaptenen och drifver
mycket skämt med damerna, hvilka blifva mycket förvånade där-öfver, men det värsta är, när
han gifver sjömånnen lektioner i deras arbete. Allt går väl till slutet af resan. då två po-
liser småleende eskorterc honom till polisstationen.

QWMÅ

 

WWWOO-WQO-HWQMO

Sön- och Helgdagar efter kl. 7 e. m. äro alla
OBS", biljetter-numrerade. Biljetter till dessa föreställ-

ningar kunna alltså med fördel köpas under
eftermiddagen i god tid före föreställningens början. Allm.
Tel. 41 46.

WWWWMWHWMWO

 

Rätt att ändra programmet förbehålles.
Hvarje Fredag nytt program.

Program  vöre.

 

 Gli-7 ark-"1 l T- .v- . .att m.-

          

j. E. Behrens Tr., Sthlm 1910.

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain