#5581: Centralbiografen

CENTRAL-BIOGRAFEN

3 Bryggaregatan 3

 

 

 

 

Föreställningar:

Hvardagar från kl. 6 till 10,30 e. m.
Lördagar från kl. 5 till ll e. m.
Sön- och helgdagar från kl. 1,30 till 6 samt 7 till 11 e m.

 

 

Första afdelningen.

Ajaccio, Napoleons fädernestad.

Det finnes namn, hvilka blott behöfva bli uttalade, för att genast upprulla en stor tids-
rymd af världshistorien. Ett sådant namn är Ajaccio, där Napoleons vagga har stått.

Ajaccio är en mycket treflig, liflig hamnstad på Corsicas västkust. Den är icke endast
byggd vackert utan den är också försedd med de härligaste anläggningar och promenader, ett
minne af Napoleon, som har offrat millioner för sin fädernestads förskönande. Ajaccio är be-
fästad. Den svårt tillgängliga hamnen gör den lätt att försvara. Huset där Napoleon föddes,
hvilket vi se på den första bilden bär inskriptioii iDen stora nationens egendomar En särskild
anställd tjänsteman sörjer för dess underhåll. Vår film visar oss följande bilder: ,

l. Det lius i hvilket Napoleon föddes. Q 2. Napoleons och hans fyra brödersminnes-
stoder. l- 3. Ett ställe där Napoleon gärna tyckte om att uppehålla sig och där han drömde
sina stollta franitidsdrömmar. ä 4. Hamnen i Ajaccio. - 5. Redden, där en fransk eskader
ligger förankrad. - ö. En, ännu från romerska tiden härstammande Via Appia, vid hvilkens
sida gamla grafsteiiar stå. f

 

 

 

En överraskning. I
Fransk liistsjoel.Ä ,

Över-dridigt fint och lijligt spelat of artister jirdn Odéon Teatern i Paris.

En hustrus önskan är för mannen städse en befallning. Det är den 27
aug., fru Miillers födelsedag. Hennes gemål grubblar mycket över vad han
skall giva henne, Hon har en hjärteönskaii, som hon gärna skulle vilja ha
uppfylld. Hon skulle så rysligt gärna vilja ha en likadan hund, som hennes
väninna har.

Herr Miiller tänker efter om han inte skulle kunna köpa hennen en sådan.
På kärlekens vingar ilar han till en hundhandlare, och erhåller där ett präktigt
djur. Sedan skyndar han hem och överlämnar den lilla hunden till sina svär-
föräldrar, som skall taga hand om den till aftonen, då han skall giva den åt
sin lilla linstrii. .

Under tiden promenerar de gamle i trädgården, och den unga frun
kommer just då modern håller på att kyssa och smeka hunden. tMainnia vems
hund är det?i frågade den unga frun nyfiken. rija, barn det kanjaginte säga
digg) säger modern undvikande. Dottern märker dock att modern har något
att hemlighålla. ri;l.illa. lilla nior, säg mig då för vem den lilla hunden är.
Modern kan till slut icke motstå hennes böner utan viskar hemligheten i dot-
terns öra. Herr Miiller som ännu år i sin tjänst, anar icke sin svärmors för-
räderi. De bägge fruarna smeka nu det lilla djuret, tills maken kommer från
sitt arbete. i .

Den unga frun låtsar som om hon ingenting visste. Hon ber oavbrutet
sin manI att han skall köpa henne en hund. Men hennes .man svarar iNej
niin älskning, jag köper dig inte någon hund.

Men naär en hustru har en önskan, är hon också energisk att genom-
driva den. iA min lilla gubbe, köp mig en hundli) iTycker du inte att vi skola
äta tidigare i dag-.t Denne går in därpå. Soppan bäres in, och den unga frun
lyfter av locket på soppskålen och ser där i stället för soppan den önskada
lilla hunden, som hon så väl känner igen, men vilket hon icke låtsas om.
Stormförtjust, överräcker hon hunden till sin man. Därefter kysser och klappar
hon sin man och denna tänker, IithI hurudana äro icka frnarnan) n

 

 

 

 

 

 

 

-tei

 

KOFOTEN

ziizder ledning af sin nya direktör
Symféni Kofotini

har nu återkommit till Central-Biografen och gifver fr. o. m. Fred-
den 14:.de ånyo Sina omtyckta .konserter därstädes. I.  n .w

Kofotens gamle lomtyckta direktör har anhållit om, att fåinedanståfende
infört i detta program:

Då jag nu öfverlämnar min plats till min son Symfoni önskar jag att till
den ärade publiken på Central-Biografen få framföra mitt tack för all den ynnest
och välvilja som kommit mig till del under den tid jag haft nöjet att leda mitt
kära kapell Kofoten på Central-Biografen

J.
z
:P
"U
m
I".
1- .
[TJ
"d
Ti

.:. .a

Med största högaktning
Musie Kofotino.

 

 

 

   

få?

 

 

 

Andra afdelningen.

Procentaren. :r-

Ett socialt drama från det ((friaa Amerika.

(Samla eder icke rikedomar på jorden, där iost och mal förstöra demn)
Huru få äro icke de, som uppskatta denna sanning, i vår, av en oupphörlig sträfvan
efter guld och rikedom, uppfyllda tid. Härmed ha vi icke sagt att meniskornas
sträfvan efter en god ekonomisk ställning är fördömlig, nej tvärt om, detta är
hvarjeV mäniskas plikt, då detta sker på en rättfärdig väg. Men orätt och veder-
styggligt är, att med de medel som äro ockrarens och penningprejarens, skaffa
sig rikedomar. Denne göder sig på sina medmäniskors olyckor, anse att gälde-
närerna äro hans usla slafvar, och likt den gamle kungen begär han betalning för

 

sin tjänares skuld. - Men då han icke kunde betala, befallde han att hans hustru
ogh barciti och allt vad han hade skulle säljas. - Detta är prosentarens tillväga-
gangssa . I 4

Vi finna hufvudpersoiieii i denna bild, då han skall lämna sitt kontor, gif-
vande sina inkasserare order att underrätta de skyldiga gäldenärerna att, om de
inte betala dagen därpå skola deras tillhörigheter säljas. Sedan går han för att
tillbringa sin kväll i ett niuntert och fint sällskap. En sådan kontrast. Å ena
sidan de stackars olyckliga, som blir underrättade om sitt oundvikliga öde och å
andra sidan prosentaren och hans vänner drickande vin och frossande på allehanda
dyrbara .och goda rätter, betalda med, af de nödställdas tårar fuktade,
penningar

Nästa dag se vi procentarens ombud utföra sina order, och bönen rHav
tålamod med mig så skall jag betala dig alltp bryr han sig icke om. - Likväl
skall vedergällningens timma slå äfven för honom. i

Sängen tages bort från den stackars äiikans sjuka barn. Och änklingens
husefekter tagas ifrån honom och säljas, m. fl. obarmhärtiga gärningar.

Den stackars mannen, hvars egodelar togos ifrån honom, slutar iförtviflan
sin outhärdliga tillvaro, och hans blod ropar på vedergällning. - Änkan går ånyo
till procentaren för att be om förbarmande, men när hon kommer till kontoret
är procentaren i sin skattkammare och tar icke emot henne. Den stackars kvinnan
svimmar af utmattning och faller mot skattkammarens dörr, hvilken står på glänt,
men nu slår igen. Här är nu prosentaren instängd i sin egen skattkammare.
Huru han än kämpar och ropar är hans belägenhet hopplös. Till hvad nytta
äro nu hans rikedomar? Kunna de hjälpa honom ut? Nej!

Vedergällningens timma har slagit.

Nästa morgon finna hans anhöriga honom död i skattkainniaren.

 

 

 

 

 

Illustrerad sång.
När åren fly.

Ser du ej, här du ej, kan du ej förstå,

När jag håller din hand, hvad jag tänker pd
0, mitt, lif, o, mitt allt, niir vi ses igen

Här vid trädgårdshäcken den gröna

Skull dufullt förstå.. k

Chorus.

Om än åren fly ut i tiden bort,
Alltid lika ny är min kärlek dock.

Gif mig nu blott en kyss och jàrriin vi skiljas
Lat mig säga dig nu, o, min älskling lyss,
Att min längtan ren trår att dig" återse

Här vid trädgårdshäeken den gröna
Svmmin. ämm bred,  . . .

Chorus.
Om än åren fly ut i tiden bort,
Alltid lika ny iir min kärlek dock.
l mitt bröst alltjämt bor den eld, du tändt l mitt bröst alltjämt bor den eld, du tiindt
Oeh jag älskar, älskar dig, om dn åren fly bort. Och jag älskar, älskar dig, om än åren fly bort.

OBSJ Sången utföres af Symfoni Kofotini och illustreras med fint
utförda och kolorerude Skioptikonbilder. I

 

Tredje afdelningen

Pagoden Rangoon.

(Österländsk naturbild i färger af Pathé Freres.)

Rangoons norra kantoneringskvarter oinsluta den ryktbara ((Stora Pagoden som enligt
sägnen uppfördes år 585 före vår tidräkniiig och som i 18.: de århundradet restaurerades af
Alompra. Den är helgad åt filisternas mäktiga gud Dagon Inne i temlet anropa birmanska
kvinnor, som i sina händer hålla en symbolisk blomma, helgedoniens avgudabilder med sina
gröna nephritögon, och tiggarna därinne i afguclahuset föra våra tankar till en Levy Dhurmers
otamdt realistiska tavlor " I

 

Den mysteriösa tändsticksasken.

I En tricksbild som lär var och en, en hel del roande konststycken med tändstickor somi
vinter vid aftonlampan kan vara bra och roligt att kunna.

En sådan oxe.

K omisk.

 

m

 

mwmiwäbwåk

4
r Sön- och Helgdagar efter kl. 7 e. m. äro alla bil-
O.I jetter numrerade. Biljetter till dessa föreställningar
kunna alltså med fördel köpas under eftermidda-
gen i god tid före föreställningens början. Allm. Tel. 41 46.

-QW

 

WW-OWMHWOOMO
Rätt att ändra programmetförbehàlles.
H Varje fredag nytt program.

Program 10 öre.

 

j. E. Behrens tr. Stockholm 1910

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain