#5580: Centralbiografen

i" e

 
 

 

 

 

 

    l

3 Bryggaregatan 3

 

 

 

Föreställningar:
Hvardagar från kl. 6 till 10,30 e. m.
Lördagar från kl. 5 till 11 e. m.
Sön- och helgdagar från kl. 1,30 till 6 samt 7 till ll e. m.

 

 

Onkel Toms
Stuga.

Under den förutsättningen att-ni aldrig kan få förmycket af det
goda har Onkel Toms stuga gjorts till ett 1-timmas drama, så att hvarje
person blir så förtrogen med berättelsen, att den lefver med i allting.

Det är den välkända Amerikanska filmsfirman Vithagraphs Com-
pany, som, i rör-liga bilder, ger ett dramatiskt återgifvande a-f den kända-
berättelsen, som är skrifven af MPS Harriet Becher SEOVG.

i lzsta delen.

flufvudperson i detta drama är Onkel Tom, slaf hos Mr Shelby i Kentucky. Tom är
en egendomlig, ovanlig karaktär, som äger alla dygder, men ingen af det dåliga hos sin ras.

För Shelby är han en ovärdelig skatt, på grund af sin rättskaffenhet och pålitlighet.
Men Mr Shelby, ehuru ägare till stora områden, blir försatt i skulder, och en slafhandlare
vid nanm l-laley, hilken Shelby är skyldig mycket, gör upp med honom, att han skall köpa
Onkel Tom och. Harry, sön till en kvarteron, Eliza, .Mr Shelbys tjänsteflicka...

Eliza, som  närvarande vid handeln, och VUsom älskar :sin "äfnffelätfsfttfdltiärtaÅ-ltresgv--f

slutar att fly med honom till andra sidan af Ohiofloden. Hon flyr under natten till Onkel
Toms stuga ock omtalar för honom och hans hustru om sina bekymmer och berättar äfven
att Onkel tom har blifvit såld och råder honom att fly medan tid är. Men Tom, som känner
att det är hans plikt att stanna vägrar men välsignar Eliza.

När Haley upptäcker Elizas flyckt blir han rasande och tagande med sig några af
Shelbys slafvar och blodhundar, ger han sig i väg att förfölja henne. Eliza har med barnet
tryckt till sitt bröst uppnått stranden af Ohio och stormen för ljudedt af liundarnas skall till hen-
nes öra. Men färjkarlarna tordas icke föra henne öfver i denna storm och riskera sitt eget lif.

Sporrad af moderskärlek hoppar då Eliza ned från stranden på ett stort isstycke och
hoppar sedanfrån det ena isstycket till det andra, till hon nått andra stranden.

Sålunda lyckades Haley och negrerna icke att hinna upp den flyende. Haley är ra-
sande, negrerna förtjusta, och medan Haley går till en krog för att stilla sin vrede visa de
svarta sin glädje genom högljudda skrattsalfvor.

Dagen därpå kommer Haley tillbaka för att hämta Tom, och sedan denne tagit ett
sista farväl af sin hustru och Georg Shelby. Mr Shelbys son, hvilken lofvar att en gång

 

 

 

befria Tom, far han bort med den grymma Heley.

 

 

 

Onkel Torns stuga.
2:dra delen.

l-laley går tillsammans med Tom och de andra slafvarna ombord på en ångare och
så fara de ned för Missisippi till Lousiana. Ombord på båten är äfven Mr. August S:t Clare
och hans lilla dotter Eva, en förtjusande flicka samt dennas barnjungfru miss Ophelie. På
resan hjälper Tom alla och har ett vänligt ord till en var.

Närhelst han har någon tid öfver.. läser han sin bibel, hvilken gifver honom stor tröst.
Eva blir synnerligen dragen till honom, ty han har jämt gamla leksaker och mycket annat
som roar den lilla. En dag faller hon öfverbord. Tom hoppar då genast i och räddar henne.

Detta stadfäster hennes tillgifvenhet för honom och hon ber sin fader att köpa Tom
åt henne, och fadern som icke vill neka sin dotter något gör upp med Haley och sålunda
blir Tom såld till lilla Eva. J

S:t Clares återkommer nu till sitt hem i New-Orleans, och Tom blir medlem af hu-
set och till både nytta och glädje för alla, isynnerhet för lilla Eva. Denna ådrager sig
.snart en svår förkylning, som lägger sig på hennes lungor, och familjen flyttarådärför till
sitt landtgods för att hon skall blifva frisk.

Det är här vi råka lilla Topsy, en liten negress som är köpt åt miss Ophelia, och
som blir af stor betydelse i denna berättelse.

l två år lefver Tom hos Szt Clares som i en oafbruten dröm. Evas sjukdom har nu
blifvit af en svår beskaffenhet, och hon liknar mer en död än en lefvande. Hon talar ofta
med Tom om himmelen, och med ett sådant förstånd att Torn däraf sluter sig till att hon
icke har länge kvar att lefva. Och det dröjer icke heller länge förrän hon ligger på sin
dödsbädd omgifven af sina föräldrar, Tom, miss Ophelia och de andra tjänarna. I-lon sä-

 

ger dem alla farväl och gifver varboclh en ett minne och så far lhon upp till-hinnnelen.   

 

Onkel Toms stuga.
3:je delen.

Lång tid har ej förflutit förrän äfven mr. Szt Clare har slutat sitt jordelif. Han blir
nämligen ihjälstucken, då han försöker skilja två stridande män. Mr. Clare har lofvat att
Tom skall blifva fri, men detta går om intet, genom hans plötsliga död, då alla tjänarna
säljas till andra herrar.

Tom blir såld till Legree, som icke behandlar honom bättre än en hund. Legree har
tagit en quadronslavinna till 1husfru, och behandlar henne så grymt han vågar, ty hon har
en stor makt öfver honom och föraktar honom djupt hvilket hon icke kan dölja. En dag
träffar denna tillsammans med Tom och Tom gör ett starkt intryck på henne genom sin
högsinthet och sin orubbliga tro till Gud.

Vid samma tid som Legree har köpt Tom blir Legree betagen i en ung mulattkvinna
Emmeline. hvilken han inför i sitt hushåll, sålunda undantränga Cassie. Emmeline, liksom
Cassie afskyr Legree, och håller sig så mycket, som möjligt på afständ från honom. Tom
behandlas som sagt mycket grymt. En gång då han vägrar att prygla en stackars slafvinna:
blir han själf pryglad af sin herre och två andra slafvar.

Cassie finner lifvetlios Legree odrägligt och hon och Emmeline göra upp en plan
till flykt. De be äfven onkel Tom följa med, men han vägrar. Cassie bygger nu på Legrees
fruktan, ty i själfva verket är han en pultron och säger att dett finnes andar på vinden i
hans hus. Och då de båda kvinnorna fly och han förföljer dem med blodhundar, lyckas
de båda återvända till vinden, där de stanna i tre dagar, och lyckas sedan att fly då Legree
tror att de äro långt på väg. i

Legree, uppfylld af raseri, anklagar Tom att veta något om flyckten. Tom säger att
han ingen del har däri, men det hjälper honom intet. Legree utöser sin vrede öfver honom
Och slår honom till marken.

Unge Shelby, som lofvat att befria Tom, kommer nu till Legree för att köpa honom
tillbaka. Men det är för sent. Tom ligger för döden och går snart till en bätte befrielse.

Orkestermusik till

Onkel Toms stuga,
utföres af kapellet KOFOTEN.

Från dröm till verklighet. I

 .ut gaia-.14.-  -
En ung bondflicka lägger-"sig attihvila 1i en liövollftfifinderfsömnen-drömmer hon att 1
hon lär ute på bröllopsresa. Resan går genom ett underbart vackert landskap omvexlande
pr järnväg och ångbåt, vi blifva i tillfälle att se vackra vyer från Laga Maggiore, Stresa, ön
Pescatori, Bavena, Pallonza m. fl. platser. En hänförande vacker bild.

Zigenarlif i Balkanstaterna.

, lntresant verklighetsskildring.

Zigenarna, vandringsfolket utan fådernesland, ha i alla tider varit föremål för vårt in-
tresse. Bilden visar oss en hel del verklighetstrogna interiörer från ett zigenarläger och
vi få se bl. a. hur en flitig korgmakare oförtrutetjarbetar med sin konstmässiga flätning och vi-
dare hur kvinnorna utöfva sin sedan urminnes tider berömda spådomskonst, hvilken trots
allt, alltid gjort zigenarna i viss mån populära, hvar helst de dragitrfram. .

Skämtafdelning.

Tullimans frieri.

 

Det elektriska huset.

En professor har uppfnnnit en hel serie elektriska anordningar för att skydda sig
mot tjufvar. Vi får i bilden se en inbrottstjuf göra ett besökri professorns våning och huru
han där får ett mycket oberäknat och ovälkommet mottagande.

Skämtsuccé.
W-HWWWMWWVWWWO

biljetter numrerade. Biljetter till dessa föreställ-
ningar kunna alltså med fördel .köpas under
l god tid före föreställningens början. Allm.

O B S r Sön- och Helgdagar efter kl. 7 e. m. äro alla
OO

eftermiddagen 1
Tel. -41 46.

 

40-404 O-OÖW

 

WWW
Rätt att ändra programmet förbehålles.
Hvarje Fredag .nytt program.

Program 10 öre.

   

  
 

j. E. Behrens Tr., Sthlm 1910.

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain