#5579: Centralbiografen

CENTRAL-BIOGRAF EN

.b 3 Bryggaregatan 3

 

 

 

 

Föreställningar:
Hvardagar från kl. Ö till 10,30 e. m.
Lördagar från kl. 5 till 11 e. m. -
t Sön- och helgdagar från kl. 1,30 till 6 samt 7 till 11 e. m.

 

 

Första afdelningen.

En färd på
Bienzersjön i Schweitz.

Utomordentligt vackra naturscenerier.

 

 

 

Det bortrifna bladet

eller Leander och Gisildas kärlekssaga.

n Denna ytterst Vackra bild skildrar en medeltida
karleksaga på ett orginelt och tilldragande sätt.

Leander och lCiisilda älska hvarandra. -- Och de väfva med gyllene hoppets trådar
framtidens idyll, men ödet skiljer dem. - Och Leander blir för alltid bortvisad
från slottet. I l
Från fängelsets gallerfönster ger Gisilda sin slöja till Leander. -- Och med
brustet hjärta gick Leander att finna döden.
Två månader senare får Gisildas fader Kung Carlos bref.
u tjunker Leander var hjälten uti slaget, och han bär mitt vapen och mina
färger.) I i , Kung Carlos.
Gisllda får glädjebudet. -- Leander och Gisilda bl" 0 r "
.. med en.kärlekskysstanX-sagamslnhwwswm- "4 Vi . k

 

    

 

Oi

 

 

 

 

 

Det lönar sig att reklamera.

Söndag. . .

Harry får ej fria ty söndag skall vara hvilodag.P
Måndag. I i

En idé! Här skall reklameras.

u Breret.
Alskade Mabel Mabel du skall på alla veckans dagar få se att jag älskar
dig, på lördag kommer jag. -
Tisdag. u I -
Konfekten med stämpeln: w-Alskade Mabel vill- du gifta dig med mig)
Onsdag. i Harry"
Mera reklam.

Torsdag.
Åter reklam.

.I Fredag.
Ofverallt reklam.

Lördag-
Besök och svar.

ja, .älskade Harry.
Mabel.

 

Musik af det omtyckta lkapellet

KOFOT EN

Under anförande af Dir. S. Kofotini

jStorartat historiskt drama.

Den vackra Renata har många beundrare af dessa har den
unge ädlingen Guiscardas Vunnit hennes genkärlek.

Den grymme och hänsynslöse Hertigen af Arles sträfvar efter
Renatas kärlek och när han ser att rivalen Guiscardis har företräde
hos den af honom tillbedda Renata, beslutar han att röja sin rival
ur vågen. Han lejer ett par drabanter att utföra detta dåd.

Hertigen inbjuder Renata till middag men först har han plase-
rat Guiscardes till bords. Renata anländer och upptäcker det hem-
ska. dådet och i förtviflan säger hon till hertigen. Han skall icke
ensam dö jag skall hämnas, ingen af oss båda skall komma lefvan-
de ur detta rum. Hon fattar därpå ljuset och antänder därmed
gardinerna och på ett ögonblick är rummet fylt af eld och rök,
Med sin älskades värja hindrar hon hertigen från att komma ut.

 
 

Konstfilrn. -l i -

Extranummer.

Baron Cederströms aeroplan

Bil-BOIS

q hafveri vid Kristiania den- 23 dennes.

Vi ha lyckats att med garanterad ensamrätt lör Stockholm
förskaffa oss denna utmärkta bild öfver olyckan vid Kristiania da
Bil-Bo] gjorde hafveri.

" FotografenP har haft sin kamera plaserad omedelbart invid
olycksplatsen och har därför erhållit mycket tydliga och bra bilder.

Musik af- kapellet K ofoten.

Tredje afdelningen

   = f

Prag, den gamla Böhmiska staden med sina gamla ärevördiga sevärdheter;v har varit de
böhmiska konungarnas hufvudstad. Ett flera århundraden gammalt vittne af hänsynslösa poli-
tiska och religiösa strider.

Vår bild visar oss: Rådhuset. - Synagogan. - Altneu-skolan (14 århundradet.) - Szt
Savaldor kyrkan. é Franzensbrunn. - Karlsbron (14 århundradet.) I I

.Nu göra vi en utflykt till saxiska Schweitz, som årligen besökes af tusentals turister
å1 grund af sin pittoreska skönhet. Hufvudpunkten är Schandau, hvarifrän man kan göra
ärliga utflyter. Som särskild sevärdhet måste framhållas Prebischporten, en ytterst in-
tresant klippformation. Vidare för vår väg oss till Edmundsklamm, en klyfta med lodräta väg-
gar, som mcd sin vilda natur verkar mycketstorslaget.

   

Internationella dansen. .

Här se vi den smidiga spanjorskan svänga sig med sin stiliga kavaljer dansande sin na.-
tionaldans, samt wBraziladansenn) Därefer se vi en itallenska svänga om och dansa deras na-
tionaldans rTarantuom

lntresant för gammal och ung.

Lehman har fått en fotboll.

Lehman uppträder här som en sjömansklädd skolgosse, som har fått till present en fot-
boll, till föräldrarnas stora missnöje, hvilka frukta att husfriden är slut. Modern tager därför
bollen från gossen och lägger den på en hylla, som hon tror utom räckhåll för sonen. Men
hon underskattar dennes uppfinningsförmåga, ty snart tager han ned bollen icke beaktande att
åtskilliga porslinsaker följa med och krossas på golfvet. Lehman kan icke vänta till han kom-
mer ut i trädgården med sin nya leksak, utan börjar att kasta den i hallen, och snart gå flera
statyer, mycket värderade af föräldrarna, i kras. t

Därefter blåser han upp bollen, så att den blir stor som ett klot och sparkar den så att
föräldrarna falla öfver ända. Han själv faller ut genom fönstret på hufvudet af en man som
passerar förbi med en pyts med kalk på hufvudet. På gatan åstadkommer bollen stor förödel-
se, för bort en balkong med människor, kast-ar omkull en kvinna och en polis, som stå och
samtala med hvarandra m. m.

Hemkommen igen går Lehman in i köket och fyller bollen med gas, hvilket gör att den
blir ännu större, och slutligen stiger upp i luften förande huset med sig - synnerligen stor-
artad och skrattretande effekt. Föräldrarna och de öfriga hyresgästerna klänga sig fast förskräck-
ta vid husväggen och föras med upp, tills-en explosition inträffar, då de falla ner och fastna
. den ena efter den andra i en flaggstång på en byggnad.

WWW-COW

4
Sön- och Helgdagar efter kl. 7 e. m. äro alla bil-
0.! jetter numrerade. Biljetter till dessa föreställningar

lkunna alltså med fördel köpas under eftermidda-

.gen i god tid före 4föreställningens början. Allm.p Tel. 41 46.

 

 

WWW
.Rätt att ändra programmet förbehålles.
i Hvarje fredag nytt program.

- Program 10 öre.

4

 

  
  
  
  
 
  
    
  

 

 

 

7.4 ...fw - 

   
   
   
    
   
   
 
  

. - w

 

 

j. E. Behrens Tr. Stockholm 1910

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain