#5577: Centralbiografen

1 i Niin- lF 1

 

 

3 Bryggaregatan 3

 

 

Föreställningar:

wl-Ilvardagar från kl. ö till 10,30 e. m.
Lördagar från kl. 5 till 11 e. m. - .
Sön- och helgdagar från kl. 1,30 till vö samt 7 till 11 e. m.

t

 

 

I början nu slut.
i af jaques.

I flickan.

 

Första afdelningen.

 

Andeklyrtan i syd-Frankrike. i

Den som känner bergen med sin skönhet, måste också ha upplefvat den egendom-
liga tjusning, som man erfar vid genomfarande af1 en tunnel. Vår film visar oss i färgrik
kolloration utsikten genom tunneln. Tåget brusar in i tunneln och långt i fjärran ser man
ett af litet solljus öfverflödat landskap, som, ju närmare tåget kommer utgången växer ut
och blir större och större. Man behöfver blott betrakta denna bild för att erfara känslan
af att hvara med på resan. - "

x

 

E .Ido fikI hftl. I
ll; lll lan IC aS - IS Ofla.

Denna historia försiggår IiI den vilda vestern Ioch är intressant och spännande från
Pedro och Marna dansa tillsammans, men blifva utan vidare rifvna åtskils

 
   

I ..

   

v "WMTÖédföwsllåfPl iI1 w"Tadfifiäsitiflälthtlf ;q j.,fj,t H

från salen med Marna. De göimrnåt sig bakom ett arde, och d - v f" er"
Jaques på honom och sårar honom. En indianflicka kommer Pedro till hjälp och för honom

till en sjö, där hon baddar han sår och ger honom något att dricka. Sa rider hon bort

för att hemta brännvin åt honom för att han skall återvinna sina ktafter. Hon kommer till

en krog, där jaqiles och Marna just äro. De igenkänna strax Pedros häst och följa efter indian--
Hon hommer tillbaka till Pedro och hon lyckas få honom till sans igen, Men Jaques.
smyger sig bakom henne, släpar henne bort och hänger upp hennei ett träd öfver vattnet,
hvarefter han återvänderY för att äfven göra slut på Pedro, Det lyckas emellertid flickan
att brefria sig: Hon skyndar tillbaka till Pedro och tillsammans binda de jaques och
Marna och y.låta dem ligga, och gå så in i skogen, lyckliga öfver hvarandra och öfver sin

befrielse. i 1
Alldeles ny, direkt från fabriken.

 
 

  

   

 

 

IKAPELLET
KOFOTEN-

i 2
à Under ledning af siri nye dir-ekrar symfrsni4 Kofetini i
2 har nu återkommit till Central-Biografen och gifver fr. o. m.A i
i Fredagen den .l8zde ånyo sina omtyckta konserter därstädes. å

 

l-

 

 

4?

 

Andra afdelningen.I

 

-

oUoI vADIs.

Af H. Sienkiewies Film dert.

  

- Från de första kristnas tid.
sKÅDEsPELARE 1
I M. Albert Lambert ..." ............... Milicins.
M. P. Garnier .............................. .. Biskop.
- Miss Grenze .................................. .. Lycia. I r .

Bilden är tagen från den tidigaste kristendomsperioden och rommarnas
förföljelse af de kristna. Hufvudpersonerna äro Lycia, en mycket vacker kris-
ten flicka samt Milicins, en rommersk general.

 

    
  

   
   

löning åt den, som kan gifva någon upplysning om de kristna ochrderaIs vistels rt.
Bland folkhoppen är en tiggare, Splendius, som har lagt märke till Mili-
cins intresse för Lycia, och då Lycia snart därefter lämnar torget tillsammans
med sina vänner, följer tiggaren efter för att taga reda på hennes vistelseort.
Hemma väntar Lycias föräldrar på henne, och sedan begifva de sig alla
II tre till ett kristligt möte. Splendius följer efter dem. Han uppmärksammas

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
 
  
 
 
  
  
 

 

af församlingen, men förklarar, att han är troende och blifver döpt af Biskopen.
Så snart det gifves tillfälle därtill, smyger han sig därifrån och underrättar
kejsaren om vad han har sett. Denna gifver Milicins order att tillfångataga de
kristna. Han efterkommer genast befallningen, men får till sin stora förskräckelse
syn på Lycia bland de kristna. Han beder kejsaren om nådrför dem, hvilket
dock icke beviljas. Han vill dock icke lämna Lycia utan blifver själf kristen
för att kunna följa henne i döden. De föras.I alla till en Amphiteater, i hvilken
de skola korsfästasT "i i
I sista ögonblicket vaknar dock hans-medlidande med de stackars fång-
arna. Folkmassorna fordar dock någons död, och för att tillfredställa dem -
blir tiggaren och spionen, Splendius, korsfäst under folkets jubel.

En mycket gripande ock tragisk film, spelad af Paris förnämsta skådespelare.

  
 
 
 

 
 

I i
-
m

Tredje afdelningen.

 

Blommor. w

Ny serie. Vackert kolorerad.

Vår bild skickar oss en doftande hälsning från södern ien koleration
så naturlig, att den måste väcka vår djupaste beundran och förvåning.. Denna,
bild är ett mästerverk inom kinematografien.

 

 
   
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 

 Baronen på friarstråt.
I Lustspel. 1

Denna bild börjar i kyrkan, där baronen med kärleksfulla blickar betrak-
tar en ung flicka. Men den unga damen" förklarar för sin tant, som hon har
med sig, att det är på henne baronen ser. Den gamla tanten tror naturligtvis det
också och småler mycket kokett.

En tid därefter kommer ett bref från baronen, adresserat till rFröken ,
Cora Leer, den förut nämnda flickan. Hon visar detta bref för sin, tillbedjare
som vi redan hafva sett i kyrkan, talande med den unga damen, och de ändra
namn-et Cora till Cordelia, tantens förnamn, så att brefvet kommer i hennes
händer. Denna ber naturligtvis baronen om ett besök; Då han kommer, blir
han hela tiden undfägnad med tantens sällskap, under det att den unga flickan.-
på hvilkens sällskap han hade räknat, hela tiden är osynlig. Han är natuligt-
vis mycket förvånad däröfver, men måste finna sig i sitt öde, då det är honom
omöjligt, att ens för ett ögonblick vika från tantens sida.

Då han inte kan finna något annat tillfälle att träffa den unga flickan,
sänder han en röd schal, och med den budskapet, att hon på aftonen skulle
bära denna schal i trädgården, om han kunde göra sig några förhoppningar.
Den unga flickan öfverråcker schalen till sin tant och talar om, att det är från
baronen. Naturligtvis besluter tanten genast att bära schaleniträdgården. - De
båda unga träffas och besluta att åse det som komma skall, och till på köpet
klättra de upp i ett träd, hvars grenar hänga öfver bei-sån, och betrakta däri-
från, vad som försiggår där nere. i -

Knappt hafva de gömt sig, förrän tanten visar sig utstyrd i sin bästa
toilette, och med schalen kokett kastad öfver hufvudet och skuldrorna, och
slår sig ned i löfsalen i väntan på baronen. Denna kommer också snart, och
genom bersåns iöfverk ser han, att schalen bäres af den, som han tror, för hvil-
ken den är bestämd. Långsamt närmar han sig talar i en småktande ton, och
erhåller en välvillin nick. Sedan se vi åter de båda unga uppei trädet sittande
på grenarna och roande sig alldeles ofantligt. "

Då samlar, baronen allt mod, och .gnrhålllerP om. .da-mens find
båda unga uppe i trädet knappt kunna hålla sig för skratt öfver det lyckliga
resultatet af deras planer. i

Nu kommer upptäkten. - Då baronen lyfter upp sin fästmös ansikte
för att gifva henne den första förlofniugskyssen, upptäckerhan, hvem detär,
som han har framför sig, och hvem som sålunda åhört. hans kärleksförklaringar.
Han träder genast tillbaka, men i" samma .ögonblick höres hånskratt bakom
honom, och då förstår han genast, hur saken hänger ihopp. De unga männi-
skorna klåttra nu ned från trädet och sträcka sina händer mot dem för att
gratulera. Baronen ser först på ,dem och sedan på damen, som hvilar vid
hans bröst. Men sedan säger han sig, att han dock icke gjort något dåligt
val ändå, tar de utsträkta händerna och skakar dem häftigt. Därefter frågar
den unga flickan sin tant om denna går in på hennes förlofning, och denna
frågar sin nya herre om han ger sitt samtycke. l-lan lser först, på den unga
förtjusande flickan, småler och gifver sitt samtycke. ,

 

. lt
:lvl

 

 

 

 

 

 

" I l O O
Max aker skidor.
Komisk scen spelad af författaren Max Linder.

Efter några mödosamma försök hemma vågar Max sig ut på den eviga snöns omåt-
liga rymder. Hans debut, värdig att upptagas i berättelsen om våra heroer, påminner om
hans första stegfpå isen, som förut visats i vEn skridskoåkares debutw). Under försök att
hålla balansen, som hotar att brista,,kommer vår man hvit af snö och blir en 1skottafla för
byns alla barn, hvilka öfverhölja honom med snöbollar och andra projektiler. I

 

FHMO-W

Sön- och Helgdagar vefter kl. 7 e. m. äro alla

i O! biljetter numrerade.. Biljetter till dessa föreställ- =
- ningar kunna alltså med fördel köpas under f

 

eftermiddagen i god tid före föreställningens början. Allm.
Tel. 41 4,6. . VV . I f
WWW I
Rätt att ändra programmet förbehålles. i e

I Hvarje Fredag nytt program.
Program 10 öre.

J. E. Behrens Tr., Sthlin 1910.

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain