#5576: Centralbiografen

ENTRiL-Bionnn

 

 

3 Bryggaregatan 3,.

 

 

Föreställningar:

Hvardagar från kl. 6 till 10,30 e. m.
Lördagar från kl. 5 till 11 e. m. -
Sön- och helgdagar från kl. 1,30 till 6 samt 7-till ll e. m.

 

 

 

 

Hvalje föreställning utföres musiken af det

populära kapellet

KOFOTEN

Under ledning af direktör SYMFONI KOFOTINI.

 

 

 

 

 

 

 

v .Första -aid 

- Vinterlif i F innmarksskogarne.

- Svenskt motii - - Svensk foto. -

Skogskojor. H Timmerfällning i dittills odrifven skog. w Afbarkning och mätning. -
Timmerkörning. - Ett par jätteupplag af timmer och pappersved. - I upplaget; timret
framköresfaflastas och uppstaplas invid åkanten. - Flottleder. - Träkol köres fram till
järnvägsstationen och tippas i banvagnar. f Afgående koltåg.

 

Napoleanska Bukten. I

f En resa från Vetri till Amalfi.

Vid afresan se vi först vyer från Vetri, sedan panoramor från skilda städer.
. Vid ankomsten till Amalfi, som är en af de vackraste städerna, få vi seen vacker
vy af katredalen Szt Andre, och som det är helgdag få vi åsc en katolsk procesion passe-
rande gatorna.

 

Andra , afdelningen.

. f AMERIKANSKI KONSTFlLM

Ett öfvertall på Expresståget
Chicago-NeW-York.

Bilden börjar med en liten vacker romance som visar oss huru en
ung lokomotivförare blir bekant med en vacker flicka som bor utmed
linien. Hvar dag han passerar flickans hem, utbyta de helsningar och slu-
tet blir närmare bekantskapoch slutligen förlofning. Som present ger han
henne en dag en kikare för att hon bättre skall kunna urskilja honom när
han kommer med sitt tåg.

En dag skall hans tåg föra en större summa penningar för en bank
från Chicago till Newyork. En tjänsteman i banken som ser förberedel-
serna till försendelsen, beslutar att tillsammans med ett röfvarband, stoppa
tåget och plundra detsamma. Förbryt-atna utse en ödsligiplats i ett skogs-
bryn, varest de uppstapla massor af 4stockar och stenar på järnvägspåret

i för att få tåget att stanna eller urspåra;

Lokomotifvörarens fästmö står som vanligt. och spejar genom sin
tub eftår tåget. Till sin fasa upptäcker hon nidingarnas förehafvande.
Inseende den fara i hvilken hennes käraste sväfvar och att ögonblicken äro
dyrbara, då tåget inom några minuter skall passeratstället, springer hon in

I istallet, kastar sig upp på en häst och spränger ned tilllbanan för att
möta och om möjligt varna tåget innan det är för sent. På banvallen ger
hon hästen lösa tyglar och det bär af ivild galopp -

För att möta tåget måste hon passera den plats där förbrytarne ligga
gömda i sina bakhåll, dessa som ser sin plan hotad springer fram och drar
ner henne från hästen. Under den strid som uppstår anländer tåget, föra-
ran lyckas att stanna i sista ögonblicket. En strid uppstår, vari röfvarna
blir skjutna eller- tillfångatagna utom anföraren som lyckas fly in i skogen.
Han förföljes dock af tågpersonalen" och blir till slut tillfångatagen tack
vare flickans rådighct.

oörveRrRÄrrAD! I ENAsrÅENDE! I sPÄNNANDE!

A- A- .ru-mella-

 
  
   
   
   
   
 

  

 

 
 

1. Mötet. i Il I 13. Förberedelse till tågrofvet.
2. Presentantionen. 14. 1 väntan.
3. Förlofning. 15, Upptäckten.
4. Presenten. " 16. Den vilda ridten.
5. Fn daglig helsning. I tid.
6. På våg till arbetet. . Nya hinder.
7- Banken i Chicago- . ,. . .. -.,.Bl:1d . .
8. V4,000,"000 P"skall "säifdasq i
Newyork. 1 i jagten Y
9. Banktjänstemannen - rövaren Omringad.
10. Telegrammet i shiffer. EnI strid på lifvoch död.
11. Möt och håll upp tåget. . Listen vinner.
12. Passerar Cliffstone kl. 8,10. 25. Infångad. l

Bilden är enastående väl inspelad och isceensatt så, som endast
några få Amerikanska firmor kunna åstadkomma.

  
 
 

 TIL-isc-gj .i If

Tredje aidelningen.

 

 

American Vitagraf Czo Konstfilm.

Kvinnokärlek.

eller

I Trapperns död.

Storslaget dramatiskt skådespel.

Unga Margaret är en mång millionärs enda dotter. Hon är frän sin fö-
delse förvand, ingen sten har någonsin legat på hennes väg utan kärleksfulla
händer ha röjt dem ur vägen, och nu då hon är en blomstrande ungmö, ligger
lifvet ochxfranitiden ljus och öppen för henne, så lyckostrålande som den kan
ligga för någon människa. Hon har hälsa och skönhet samt allt hvad rikedom
kan gifva. Tjänare och tjänarinnor lyda henne vid minsta vink, och hennes
gamle fader uppfyller hvarje hennes önskan, och dessutom är hon törlofvad
.med en ung präktig affärsman hvars kärlek hon gengäldar och med hvilken
hon snart skall fira bröllopp. Lifvet i hufvudstaden roar henne emellertid ej;
hon är, som så många andra amerikanskor, af en utpräglad friluftsnatur, och
en vacker dag öfvertalar hon fadern-.att Etillsammans med henne företaga en
jagtutflykt till urskogarna, hvarest de nu med några trogna tjänare inreda ett
litet tältläger och lefva en tid som nomad folk, jagande och fiskande på gam-

- maldags indianvis. Här ute möter urskogens äfventyr den unga hufvudstads-
. damen. " - i

På en jagtutflykt som hon företager ensam, störtar hon utför en brant
sluttning, och slår sig så illa att hon blir. liggande afsvimmad. Hon varseblif-
ves af en ung trapper, en jägare som för alltid vandrat bort från civilisationen

ochX nu bundit sig med kropp och-själ till Gudslfria natur och lifvet ute i den 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stora ensamheten, fjärran från människor och människors boningar. Han lyckas
bringa henne till medvetande och för henne hem till lägret, hvarset han öfver-
lämnar henne till fadern. i Men från denna stund-är han -- sig själf och henne
ovetande - fången i den trolldom en ung vacker och bildad kvinna alltid ut- 
öfvar på en man, som länge lefvat utan kvinnligt umgänge. Han återvänder .
dag efter dag till lägerplatsen. Stackars joe har förlorat sin hjärtefrid. Han
och Margaret segla samman-på sjön och följas åt på fiskefärder ochl jagtuflyk-
i ter och den förut ohyfsade trappern börjar blifva galant och uppmärksam och
af hela sitt hjärta, förälskad i den sköna uppenbarelsen. f
Margaret finner allt så härligt och skönt. Hon är så van, att bli hyllad
af 1 de unga männen i- hufvudstaden ochlhon tager trapperns kärlek med som
1en ny blomma i den bukett af tillbedjare hon förut har. Utan en tanke på
hur hon härmed syndar mot denne skogens vilde son. En dag kommer
Margarets fästman på besök. 1
i joe ser Margaret i hans armar och rasande af svartsjuka störtar han sig t.
öfver främlingen och slår honom till marken. Meli då han ser Mararets ögon
förstår joe hur däraktig hans kärleksdröm varit. Förtviflad går han bort från
. l 1detkställe där han .erfarit den största
.. .. .C a i.. ni; If. I .li f 
skai ödcmarken. Utan hvila flackar
han omkring i urskogen. Sommar
och höst hafva förflutit, vintern
är kommen, och en afton då dagen
är förbi och solen sjunkit ned
bakom de stora skogarna, justi
samma timma då Margaret och
hennes älskade, som brud och
brudgum lämna kyrkan inneihuf-
vudstaden, då finner den befriande
döden Ivågen till den stackars jolc.
På en undangömd plats iurskogen
skunker han samman och utandas
sin förpinta själ medan snöflingorna
sakta breda sitt hvita-bårtäcke öfver
den fredlöse, som ändtligen funnit ro.

Denna bild är ytterst spännande och bör ses af alla. "

 
    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   
  
  
 

 

f P Kärlighet.
- Amerikansk lustspel. T

Fröken Pauline Schmidt innehar en större Manufakturaffär. Hennes bi-
träden och elefver äro afundssjuka på henne för hennes skönhet och ståtliga
figur, och beslutar att skämta med henne. Ett parti byxor skall afsändas till
en kund i landsorten, och de passa nu på och plaserar ett visitkort med hen-
nes namn och adress i fickan på ett par byxbr. Framkomna till sin bestäm-
melseort köpas dessa af byns Don juan. Han blir gladt öfverraskad då han
finner visit-kortet i fickan, och beslutar genast att skrifva ett kärleksbref och.
fria till den okända.

Bilden yisar oss resultatet.

 

 

 

Svärson, Svårmor .och flugpapper.
Ö V ; I I skämt, d . I " - 1 i

A; I,

 

1.91: Behrensfrr., sthim 3910.

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain