#5575: Centralbiografen

= - PROGRAM

n I

Central-Biograens
NYÅRstKA. f

Första afdelningen.

 

 

Vinterlii i Finnmarksskogarne.

- Svenskt motif! - - Svensk foto. -
Skogskojor. .- Timmerfällning i dittills odrifven skog. -Afbarkning och mätning. -

Timmerkörning. - Ett par jätteupplag af timmer och pappersved. - l upplaget; timret
framköres. aflastas och uppstaplas invid åkanten. - Flottleder. - Träkol köres fram till
järnvägsstationen och tippas i banvagnar. - Afgående koltåg. i

N apoleanska Bukten. Y

V 1  v. Engagåamfgäg Vctjiw. .I , .st n - i.
Vid afresan se viiförst 11vmjiérl :från Vetrlfåwgfdåiiäååfanbra ite i yft" 1- r ; 

Vid ankomsten till Amalfi, som är en af de vackraste städerna, fa vi se en vacker

vy af katredalen Szt Andre, och som det är helgdag få vi åse en katolsk procesion passe-
rande gatorna. . .

 
  

          

 

 

Å

Musik utföres af 5
- biografens förstärkta
orkester.

AMERIKANSK KONSTFI LM

Ett Åöfverfall på Expresståget
Chicago-NeW-York. i

Bilden börjar med en liten vacker romance som visar oss huru en
ung lokomotivförare blir bekant med en vacker flicka som bor utmed
linien. Hvar dag han passerar flickans hem, utbyta de helsningar och slu-.
tet blir närmare bekantskap och slutligen förlofning.l Som aresent ger han
henne en dag en kikare för att hon bättre skall kunna urskilja honom när
han kommermed sitt tåg. j

En dag skall hans tåg föra en större summa penningar för en bank
från Chicago till Nevvyork. En tjänsteman i banken som ser förberedel-
serna till försendelsen, beslntar att tillsammans med ett röfvarband, stoppa
tåget och plundra detsamma. Förbrytarna utse en ödslig plats i ett skogs-
Pbryn, "varest de uppstapla massor af stockar och stenar på järlivägspåret
för att få tåget att stanna eller urspåra.

. Lokomotifvörarens fästmö står som vanligt och spejar genom sin
tub eftår tåget. Till sin fasa upptäcker hon nidingarnas förehafvande.
Inseende den fara i hvilken hennes käraste sväfvar och att ögonblicken äro
dyrbara, då tåget inom några minuter skall passera stället, springer hon in
i stallet, kastar sig upp på en häst och spränger ned till banan för att
möta och om möjligt varna tåget innan det är för sent. På banvallen ger
hori hästen lösa tyglar och det bär af ivild galopp

För att möta tåget måste hon passera den plats där förbrytarne ligga
gömda i sina bakhåll, dessa som ser sin plan hotad springer fram och drar
ner henne från hästen. Under den stridpsom uppstår anländer tåget, föra-
ran lyckas att stanna i sista ögonblicket. En strid uppstår, vari röfvarna
blir skjutna eller tillfångatagna utom anföraren som lyckas fly in i skogen.
Han förföljes dock af tågpersonalen och blir till slut tillfängatagen tack
vare flickans rådighet.

...s a;

f-ifi.--i1. -Ti 

.1.4 I i

Mötet. 13. Förberedelse till tågrofvet.

Presentantionen. 14. I väntan.

Förlofning. 15, Upptäckten.

Presenten. . Den vilda ridten.

Fn daglig helsning. I Itid.

På våg till arbetet. Nya hinder.

Banken i Chicago. Räddad.

4,000,000 skall sändas till . Flykten. - . W 1
Newyork. i . jagten.

Banktjänstemannen - rövaren i Omringad.

Telegrammet i shiffer. En strid på lif och död.

Möt och håll upp tåget. Listen vinner. .

Passerar Cliffstone kl. 8,10.. lnfängad. f

 
 -mil-fl] - 

905.053?wa

Bilden är enastående väl inspelad och fisceensatt så, som endast
några få Amerikanska firmor kunna åstadkomma.

Fälg-f i, 

ä Zyldpns

 

 

 

  

   

 

 

Tredje atlelningen.

American Vitagraf C:o Konst-film.

kvinnokänek,

i i i eller

Trapperns död.

Storslaget dramatiskt skådespel.

Unga Margaret är en mång millionärs enda dotter. Hon är från sin fö-
delse förvand, ingen sten har någonsin legat på hennes våg utan kärleksfulla
händer ha röjt dem ur vägen, och nu då hon är en blomstrande ungmö, ligger
lifvet och framtiden ljus och öppen för henne, så lyckostrålande som den kan
ligga för någon människa. Hon har hälsa och skönhet samt allt hvad rikedom
kan gifva. Tjänare och tjänarinnor lyda henne vid minsta vink, och hennes
gamle fader uppfyller hvarje hennes önskan, och dessutom är hon förlofvad
med en ung präktig affärsman hvars kärlek hon gengäldar och med hvilken
hon snart skall fira bröllopp. Lifvet i hufvndstaden roar henne emellertid ej;
hon är, som så många andra amerikanskor, af en utpräglad friluftsnatur, och
en vacker dag öfver-talar hon fadern att tillsammans med henne företaga en
jagtntflykt till urskogarna, hvarest de nu med några trogna tjänare inreda ett1
litet tältläger och lefva en tid som nomad folk, jagande och fiskande pä gam-
å-ialdags indianvis. Här ute möter urskogens äfventyr den unga hufvudstads-l

amen.

På en jagtutflykt somlhon företager ensam, störtar hon utför en brant
sluttning, och slår sig så illa att hon blir liggande afsvimmad. Hon varseblif-
ves af en ung trapper, en jägare som för alltid vandrat bor-t från civilisationen
och nu bundit sig med kropp och själ till Guds fria natur och lifvet ute i den
stora ensamheten, fjärran från människor och människors boningar. Han lyckas
bringa henne till medvetande och för henne hem till lägret, hvarset han öfver--
lämnar henne till fadern. Men frånidenna stund är han M sig själf och henne
 ovetande H fången i den trolldom en ung vacker och bildad kvinna alltid ut-
 öfvar på en man, som länge lefvat utan kvinnligt umgänge. Han återvänder

 

 

 

 

dag efter dag till lägerplatsen. Stackars joe har förlorat sin hjärtefrid.Å Han
och Margaret segla samman på sjön och följas åt på fiskefärder och jagtuflyk-
ter och den förut ohyfsade trappern börjar blifva galant och uppmärksam och,
af hela sitt hjärta, förälskad i den sköna uppenbarelsen. "

Margaret finner allt så härligt och skönt. l-lon är så van, att bli hyllad
af de unga männen i hufvudstaden och hon tager trapperns kärlek med som
en ny blomma i den bukett af tillbedjare hon förut har. Utan en tanke på
hur hon härmed syndar mot denne skogens vilde son. En dag kommer
Margarets fästman på besök.

joe ser Margaret i hans armar och rasande af svartsjuka störtar han sig
öfver främlingen och slår honom till marken. Men då han ser Mararets ögon
förstår joe hur dåraktig hans kärleksdröm varit. Förtviflad går han bort från

, i det ställe där han erfarit den. största
lyckan och den största sorgen. Men
förgäfves söker han återfinna glöm-
skai ödemarken. Utan hvila fläckar
han omkring i urskogen. Sommar
och höst hafva förflutit, vintern
är kommen, och en afton då dagen
är förbi och solen sjunkit ned
bakom de stora skogarna, justi
samma timma då Margaret och
hennes älskade, som brud och
brudgum lämna kyrkan inneihuf-
vudstaden, då finner den befriande
döden vägen till den stackars joe.
På en undangömd plats i urskogen
skunker han samman och utandas
sin förpinta själ medan snöflingorna
sakta breda sitt hvita bårtäcke öfver " I 1
den fredlöse, som ändtligen funnit ro.

Denna bild (ir ytterst spännande och bär ses af alla.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

, Z Musik a orkestern. Ägg-ägt J
å amg f . .1. .Betsson

 

 

Fjärde afdelningen.

 

 

Kårlighet.

- Amerikansk Iustspel. -

 

Fröken Pauline Schmidt innehar en större Manufakturaffär. Hennes bi-
träden och elefver äro afundssjuka på henne för hennes skönhet och ståtliga
figur, och beslutar att skämta med henne. Ett parti byxor skall afsändas till
en kund i landsorten, och de passa nu på och plaserar ett visitkort med hen-
nes namn och adress i fickan på ett par byxor. Framkonma till sin bestäm-
melseort köpas dessa af byns Don juan.- Han blir gladt öfverraskad då han
finner visitkortet i fickan, och beslutar genast att skrifva ett kärleksbref och
fria till den okända. l l

Bilden visar oss resultatet.

 

Svärson, Svärmor och flugpapper.
1 Skämt, I 1 I

i j. E. serum Tr., sthlm 1910.

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain