#5574: Elite

Örnsköldsviks nyaX
1 Tea N
Elite Teatern
I å Örnsköldsviks Teater
Familjeförestålning Annandag

.1 ur kl. 4,001] 6 e. m.
samt Trediedag Jul kl. 8,15 e. m.

 pROGRAM

 

En tripp i Belgien.

Belgien har många sevärdheter att bjuda på. Om vi börja vårfärdihufvudstaden
Briissel få vi studera det lifliga gatulifvet samt se dess storarade gator, byggnader mar-n.
- I. 7

Vi få sedan studera den? lilla -stadens-f-Bryggemåij; H,
i teten draga genom gatorna. f i f y..

  
 

Ur vilda fåglarsrlif.

Härlig naturbird..

.Arbrutet möte.

Herr Lehman gläder alltid publiken.

Munkebierget i Danmark. .I q

Sällsynt storslagna naturscenerier från en af Danmarks vackraste trakter.

 

Den menediga

eller

Lefvande begrafven.

INLEDNING: Blanche Maria tlllbragte1 sin tidigare ungdom i ett nunn-
kloster. År 1810 förmäldes hon med Markisen von Croismazenc. en grym
och okänslig person, som fann behag i att se sina medmänniskor i trångmål.

    
    
   
   
  
  
   
    
     
    
 
   
  
  
   
   
   
  
   
    
   
  
     
   

1. Blanche Marie hade lefvat i 4 12. Officeren gömmes i ett sidorum-
långa år tillsammans med sin 13. Den förre. fattar misstankar.
buttre make på ett ensligt slott. 14. Går bort mot dörren till sido-

2. En vårmorgon står hon ensam rummet.
på en terass på slottet och lå- 15. Hustrun söker hindra honom
ter sin slöja fladdra fritt ned. 16. Markisen räcker fram ett kors.

3. En ståtlig kavalleriofficer kom- 17. Låter hustrun svära att ingen

. mer ridande.4 finnes därinne
4. Ett förtroligt men kort samtal 18. Nyckeln vreds om.
- äger rum." - 19. De gingo att supéra.

5, Han binder en ros, sedan han 20. Tidigt påföljande morgon smy-
kysst den upprepade gånger. ger sig Blanche Marie till sido-
vid nedersta snibben pa slöjan rummet utan markisens vet-
hvarpå han försvinner. -skap. .

6. Påföljande afton rider markisen 21. Men, ack, dörren harundernatten
bort i ett ärende. murats igen på mannes be-

7 Officeren underrättas därom ge- fallning.
nom ett hemligt bref från 22. Hon utstöter ett skri likt en så-
Blanche Marie. rad tiger. f

8. Han rider dit. 23. Hon hyste blott en tanke att dö.

9. De ha fattat oskrymtad. brinnan- 24. Hon störtade sig våldamt mot
de kärlek för hvarandra. muren.

10 Blanche Marie ber officeren föra 25, Ref sönder händerna.
henne med sig ut i kriget. att 1 26. Ropade den älskades namn.
hon måtte få dö med honom 27. Hon skönk under krampanfall
hängande kring hans hals, med . ned på knäna.
händerna på hans skuldror, 28. Slog armarna i luften.
med hennes läppar tryckta mot 29. lSjönk döende ned på golvet.
hans. 30. Annu ett ord trängde sig genom
11. Markisen kommer oväntadt till- hennes strupe motdentillstädes-
baka. i - kommande markise: I:rMördarelx

 

 

 
 

Så försvann en vårnatt Vicomte de Gassart, chef för kejsarhusareras 4:de
. regemente.

  
 

120 år senare.
Det hemlighetsfulla rummet.

Som detta utgör forsättning på förut visad bild vid namn
"Menedem visas denna som extranummet

    

. 

  

Ensam med sin niéce. lefver- -mankiseu--nuiisitt slott?
och hustruns död har han ej glömt. Ä
En officer som skadade sig utanför hans slott, bad om hjälp men blef afvisad.

Hans niece är dock mera känslig, Hon släpper in den särade och göm-
mer honom i rummet, där dörren till det igenmurade sidorummet befanns, där
markisen låtit inmura sin hustrus älskare.

En natt ser markisen ljus i det nämda rummet. Han tror att det spökar,
skyndar dit och finner där den främmande officeren med sin niéce. Han
tycker att det är den döde officcrens ande, låter bryta upp inmurningen. Ett
människoskelett. Vid åsynen af detta faller markisen död ner.

  
  
   
   
  
   

ll

I BEDUINEBNAS LAND.
Bilder från Okenfolkets lit

Beduinerna äro ökenaraber, nomader av arabiskt ursprung. Särskilt plågarn man benämna de no-
madstammar, som ströva omkring i Arabiens och Nordafrikas öknar för beduiner. Detta ökenfolks lif
och värksamhet är qnaturligtvis av stort intresse och vi få. tack vare bilden, en mångsidig inblich häri.
Vi föras till deras av solen brunbrända nejder ocb skåda dett underliga, mörkfärgade folkets dagliga
liv på gator och gränder, deras lägerliv ute i öknen m. m. Av särskilt intresse är att se läderberedning
Och en ormbesvärjares uppträdande. . .

" Kyrkoinvigningen i Örnsköldsvik.

Egen fotografering.

Sotarpojkarnas Julafton.

En stämningsbild, som ej låter sig beskrifvas, men som af alla bör ses.

Amandas fästman.

En rolig historia i många afd elningar och förvecklingar.

Entré 50 öre Barn 25 öre.

Karl Enequist,
Oscar Bergström.

j. E Behrens Tr.
Stockholm 1910

Information

Title:
Elite
Printed year:
1910
Place:
Örnsköldsvik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain