#5573: Sundbybergsbiografen

k

 

lf

 

 

- Sundh y ber
Biggrafen

7 Sturegatan r7 

 

Lördagen den 18 Februari kl.Å 7-10 e. m. " Entré: lzsta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

Söndagen den 19 febr. kl. 4-6; Barn- och Familjeförestdllningar vanliga priser.

Kl. 7-9 e. m. inga barnbiljetter säljas..

OBS. Fin orkestermusik spelar under hela föreställningen.

W OBS! Största och mest spännande program som
Ifö-revisats. 2 stora slagnummer. I

 

 

 

Första afdelningen.

MUSIK.

" Sensationell expressnyhet.

Från PearyS Nordpolsexpedition.
En iVSbiÖrnSJ-agtlvid. .nord-polen: h-

1. Alla man vid arbetet. 2. Ankaret hissas. 3. En farlig situation.V
tion från stormasten. 5. På rätt spår. Ö. Björnmodern och hennes ungar.
exemplar af en isbjörn. 8. Midnattssolens strålar vid 81 breddgraden.

 

 

4. Observa-
7. Ett prakt-

Bilden som alltigenom följes med andlöst intresse, är -..-1
---- en af de storslagnaste som visats i Europa,

 

Enastående! Sensationellt!

Fabian har tandvärk.

En morgon vaknar Fabian och känner med all önskvärd tydlighet att han har tandvärk,
och sålunda utsatt för en af mänsklighetens största plågor. Efter att utan hjälp, hafva försökt
en allmän huskur, att hålla kallt vatten i munnen och sitta invid en varm ugn tills dess vattnet
kokade, beslutar han sig ändtligen för att tillkalla tandläkaren.I Efter många stora ansträngningar
får denne ändtligen ut tanden och man förstår nu utmärkt både Fabians smärta och nödvändig-
heten af att tanden kom ut, och såge man det icke med egna ögon, skulle man vilja svära på
att en människa öfver hufvud taget-icke kan ha en sådan,tand.

 

 

Andra afdelningen.

I MUSIK.

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
  
   
   
  
 

  

  

- :i
. 1,

; Li f

-eller

V1 d g r a n s e n .
Episod från kriget mellan Nord- ochH Sydstaterna. (Det s. k. slafkriget.)

- Den unge fadern rycker ut med sitt kompani, " Unionff-soldaterna till fronten,
tagande ett ömt farväl af sin hustru och sina båda barn. - Några dagar efter krigets
utbrott blir en pluton ur uförbunds"-arméen, som är ute för att anskaffa foder åt
hästarna, plötsligt öfverraskad och skingrad af en unionstyrka. En af soldaterna drifves
i riktning mot faderns hem. Då denne soldat kommer till brunnen finner han union-
soldatens dotter sysselsatt med attI fira upp ett- ämbar vatten. Han ber henne att
skydda honom och, trotsande sin fördom, gömmer hon honom i brunnen samt
ställer sig själf att vakta där och visar förföljarna på orätt väg. Förbundssoldaten är
djupt rörd och vet icke hur han skall visa sin tacksamhet. Flickan i sin tur känner
att hon gjort sin plikt som människa, men befaller förbundssoldaten genast att gå för
att hinna förena sig med kamraterna.

l unionens hufvudkvarter får den unge fadern order om att föra en viktig
depesch till sidostyrkan. Detta blir ett mycket farligt uppdrag, alldenstund det är nöd-
vändigt att passera inom de förbundnas bevakningslinie. Det lyckas vår djärfve man
att smyga förbi skiltvakten utan att observeras af denne, men snart blir han förföljd
af en afdelning ur förbundsarméen. Tagande vägen genom en tät skog lyckas han
dock ännu en gäng komma undan förföljarna. Tidigt morgonen därpåÅ kommer ordo-
nansen till sitt eget hem. Alldeles utmattad af öfveranstrångning och de blessyrer han
erhållit kastar han sig på en säng under det han sänder sin äldsta dotter till hufvud-
kvarteret med anhållan om hjälp. Den andra flickan har under t-iden kraftigt barri-
kaderat dörren. Förbundssoldaterna som varit hack i hål, anstorma- nu, och inseende
det hopplösa i sin ställning ger unionssoldaten sin lilla dotter befallning att hämta ett
.brinnande ljus, med hvilket fadern bränner npp de papper, som anförtrotts honom.
Den förbundssoldat, vi sett vid brunnen, är just den, som har befälet öfver den an-
ryckande truppen, och ensam beger han sig nu in i det rum där den sårade ligger. f
Då förbundssoldaten finner papperen förstörda gripes han af raseri och hade snart af-
gjordt den stackars faderns öde, om icke den lilla- flickan kommit emellan och hejdat
hans hand. Finnande sig stående ansikte mot ansikte med sin lilla räddarinna vaknar
dock hans samvete och påstående för sina kamrater att visitationen är verkställd lämna
alla huset. Senare anländer en afdelning Unionssoldater och en fältskär, hvilken på
det bästa sköter om fadern och förbinder hans sår. -

i" PRo RAM i

  
  
  

 

 

 

 

 

 

Tredje afdelningen.

 

MUSIK.

- --
-I

..-

---

  

Uppseendeväckande nyhet.

I 0 nattkaféet.
Bilder från storstadens varitilii.

oss! .Äkta orginalbnd. oss!

Hon gjorde lycka denna varietéstjärna och alltid yhade hon tagit alla kärleksförklaringar för
smicker, tills hon träffade honom. Då vaknade alla återhållna känslor och alla hennes tankar rörde sig
om honom, och så skulle hon bedragas. Länge hade hon sett honom afton efter afton i samma loge
och hon viste att han kom för hennes skull. Så en afton efter föreställningen möttes de. Ack hvilka
lyckliga dagar de tillbrakte, till allt plötsligt brast. En afvundsjnk väninnagmeddelaratt hennes vän är

 

   
 
 

  
 
  

 
 
    

I7

iiiI i

 

 

 
    
  

 

 

     
 

  
 

 

:0-5  I" wai I f CCD
O sajt!! .s Wi. im "if o
ä i? fri1 r "i " 8
m I I .i Vt .5, I! i ii 0;

 

 

 

 

 

 

gift. Det är omöjligt.. Hon frågar honom. men han förnekar det. Men misstankarna gnagde och hon
ville öfvertyga sig själf-hvarför hon begaf sig till den uppgifna adressen. Hon kämpar en hård kamp
med sig själf, ty en enda blick på barnet hon möter säger henne att det är hans. Hon svär att hämnas.
Hon är förtviflad. Men nej, det är hon själf som är i vägen och tillöfvers. Hvad rätt har hon att taga
detta barns fader bort från hemmet? Men ack, hon visste det ju icke. Allt är nu brustet, hon har att
fatta sitt beslut. Hon skall dock veta att den enda gång hon älskat blef hon bedragen.

Ett glas getmjölk

och hvad kraftig värkan det kan åstadkomma.
" .Våldsamt skrattretande slutnummer.

oss! som EXTRANUMMER visas
Gustav lFrödings jordafärd.
 lördags- och söndagsafton. .Söndag kl.,

" 4-6. e. m. har barn tillträde då Damen

från Nattkaféet icke förevisas, men allt det öfvriga.

oBs. För utrymmet; sku-11 köp inner-.terl sin hvarje.
heltirnmes början. . -

HvarjeV lördag nytt program! e

 

J.. E. Belirens Tr., Stockholm". Vi

 

v
i b.4l

 

Inga-barn under 15 år hartillräde under

Information

Title:
Sundbybergsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Sundbyberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain