#5571: Skurups Biografteater

Skurups

IGRAF-

TEATER W

giver föreställningar enligt följande

- PROGRAM -
Måndagen den 2 Mars l lllQ

(Annandag påsk).
ägo-6,30, öst-7,30, 730-830, Sno-9,30 e. m.

 

l. Paris brandkår undern
öfning.
Storslaget. Intressant.

2. Det förhäxade .
. hotellrummet.

Kemisk.

3. För dofterna skall.

.äs-"ä

Utomordentligt fängslande bild ur verkligheten.

l.. Ett lyckligt hem. 10. Mannen upptäcker brefvet,

2. Oväntad uppmärksamhet. hvari hans fru förklarar rym-

3.. På restauranten. I ningen.

4. Ett hemligt möte. 11. Ett brustet hjärta.

5. Svärmeri. 12. I det nya. hemmet.

6. Hon beslutar att öfver-gifva sin 13. Från lycka till förtviflan.
man. 14. Hemlängtan.

7. Afskedsbrefvet. lö. Vid det gamla hemmet.

8. Flykten. 1.6. Hon åter-ser sitt barn.

9. Hon sammanträffar med älska- 17. Fader, jag ber dig för min
ren. skull förlåta.

18. Af kärlek till sin dotter.

4. Amazoner under
olika tidehvarf.

Underbart vackert kolorerad.

Ande från den förhistoriska amazonen, beväpnad med en lans och
klädd i en djurfåtll7 till våra tiders graciösa uppenbarelse, från medeltiden
till Ludvig XVI få vi har se en serie7 och specielt gripande äro tablåerna
från franska revolutionens dagar. i

5., Tio minuter I
Benares.

Denna film för oss till det sagorika indien, landet med sagorna ur
nTusen och en natt... Man ser vishetens tempel, apornas tempel, de gyl-
lene templens tak. Landets transportmedel såsom bärare och vagnar.
Handtverket ar också representerat, man betraktar skomakaren vid sitt
arbete och en indisk barberare med hvilkens arbete man inte skulle vara
nöjd med hos oss. Den heliga Granges med. sinay stränder syns äfven och
det ar i denna som indierna taga det heliga badet. IMan ser också, be-
grafningen af lik genom bränning samt ruinerna af det gamla palatset i
hvilket de indiska furstarna lefde i sin sagorika praktT men hvilket blef
förstört i eröfringsstriden. En fakir framställes äfven liggande på en
spikbräda.

Denna bild visar så mycket lärorikt att den obetingat skall väcka
stort intresse" hos var och en.

6. Kapplöpning med
skottkärror.

Stor skrattsucces.

 

 

 

 

 

 

Skurup 1910. Lidbergs tryckeri. 1740.

Information

Title:
Skurups Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Skurup
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain