#5568: Nordstjärnan

N11 n

 
 

Godtemplarehuset W h

Föreställningar .W ............  ......... ,; ............... .dagen den .........  .............  ............ q; kl. ...................  ....... 

 

x

 

i I II

 

i Första afdelningen.

 

Från Siljans sköna stränder.

Härliga naturscenerier; i

Vi :få här göra en intressant färd i hjärtat af det minnesrika och mångbe- -

sjungna Dalarna. Vi börja i Leksand, där blandannat etnografiska muséet
och trygga förevisare tilldraga sig uppmärksamheten, fortsätta så tilleKorstorgs
ntsiktstorn på väg till Rättvik 4och taga en öfverblick- af trakten samt dröja en
stund vid Rättviks kyrka och ståtliga brygga. Därifrån går färden till Mora
där vi bese järnvägsbron, kyrkan, ett par gator samt konstnären Anders Zorns
idylliska" hem. Till slut stanna vi vid Utmelandsmonumentet och vid Zorns
präktiga staty öfver denunge Gustaf Wasa sådan han en gång stod på Mora
kyrkbacke och i glödande ord manadeldalamännen till kamp emot tyrannen.

Frihetsaposteln. N

Mycket komisk.

 

fillndraY afdelningen..

Konstfilm

Systrarne. , -

i Drama fràn Frianskan.

Framstäldt och "iscensatt af framstående sceniska för-
r " mågorj Paris.

Konstfilm. i

Dramats hufvudpersoner:
Ruth IHarden, "spelas af lele jeanne Marie Laurent vid
Vaudeville Teater. i b
Ingeborg Harden, spelas af lele Jung vid Fofies-Dramatique-
Teatern. i i , 1 i i i i
Harry Lanner, spelas af Mr Combes vid Folies-Dramatique-
Teatern. i

Detta i de härligaste omgifngar framställda mästerligt spe-

lade dramats innehåll är i korthet följande. i -

Vid sin återkomst från studierna förälskar sig den unge
Harry Lanner ik grannfamiljen Hardens yngsta dotter, lngeborg.
yHennes syster Ruth har emellertid också intagitsaf kärlek till
honom. Vid upptäckten af de tvås kärlekslycka insjuknar hon
allvarsamt. Alla söka mildra henneslidande genom att foga sig
efter den sjukes tyranniska nycker och skona henne för sinnes-
rörelser. 1Förgäfves -shennes lån-gtande hjärta anar oråd. Med
uppbringandet af sina yttersta krafter släpar hon sig från sjuk-
bädden och finner sig plötsligt stå emot systern ochhennes älskade
då de återvända från bröllopsakten i kyrkan. Slaget har fallit,
med en välsignelse sjunker hon samman.

1. Somri ungdomens vår.

 . j 7. Men sorg-blefsysternslott"
1. Spirande kärlek. i v j
l

8. l sjukdomens famn. l
9. Under kärlekens famn.
10. En hemligbröllopsfärd.
11. Den sjukes aning.

i "12. Det sista slaget.

3. En hjärtebikt. .

4. Hvem är den lyckliga?i

5. Mötet vid kvarndammen. i
Ö. Det var sol och -hjärtefröjd

1

e - PgooRAM

.  f Kejsaren KW

Tredje afdelningen.

Viskafors.
Svensk fotografering. Svenskt motiv. k

Storslagna naturscenerier.

. Viskafors,rbeläg.et strax intill Borås, kan utan öfverdrift räknas till en af
Sveriges vackraste platser. Dock är den ej så mycket känd för sininatur-
skönhet, som det att Rydboholms Aktiebolag dit förlagt sitt storartade bom-
ullsspinneri och väfveri. Dessutom finnes här en stor gummifabrik, där de
berömda Viskaforsgaloscherna tillverkas.

Rydbyholms A.-B. är det första mekaniska väfveri i Sverige och grund-

, lade-541834 af Sven Eriksson, född 25 nov. 1801 i fädernegården Stämmemad
af föräldrarna hemmansägaren Erik Andersson och hans hustru Kerstin. . - 4

Vår bild innehåller: Exteriör af fabriken 1909. Interiör af stora väf
salen. Vyer öfver de storartade kanal- och dammbyggnaderna, som skola
tagas i bruk då vattenmängden ej är tillräcklig i Viskan, hvarifrån fabriken nu
hämtar sin drifkraft. Vyer af de förtjusande vattenfallen, som tillföra fabriken
kraft till att drifva turbinerna. .. =

 

Intressanta poänger urfden mångsidiga resekejsarens lif.

Bildserien visar kejsaren i helg och söcken, i land ochX till sjös i.uni-
form och civil, hemma och borta, i wkrig) och fred, på parforcejagt och se-
geljakt, ensam och i sällskap med anförvanter, som stadschef i aktivitet och
som privatman. "" Bilderna äro synnerligen väl valda obh komponerade med
till olika sidor och poänger i den energiske oeh mångsidiga mon-arkens lif.

Kejsaren och furst Furstenberg. - En sjömanöfver iaktagesfwKejsaren
välkomnar tsaren. - ((Schlesienr) stapelaflöpning. - Landstigning i Korfu. -
I Palermo. - Kejsaren, kejsarinnan och prinsessan Viktoria Lousie. -Skepps-
byggeriutställningen. - Vid paraden. - I spetsen för fankompaniet. W På
parforcäàagt. H Senaste porträttet af kejsaren (till häst i stor uniform den 11
jan, 19 . , i V

Den närsynte jägaren.y a
i Ett jagtäfventyr. i
i Skämt.

 

 

Hårde i , afdelningen.

Leopardjagt i Abessinien.

Denna serie innehåller många utomordentligtsällsynta och- säregna mo-
ment ur leopardens lif, som förut icke blifvit fotografiskt återgifna.t i i

Operatören har haft den enastående turen att komma helt nära,inpå
rofäjuret, utan att det observerat det, och har därför lyckats fotograferaffleo-
parden, just då- han öfverfaller sitt bvte. Högst intressant är det åfven att

se huru det ofantligt smidiga och viga djuret svingar-sig från gren till gren; I

1. Uppbrottet till jagten. 2. På spåren. 3. Ett praktexemplar öfverraskas.
4. Leoparden anfaller sitt byte. Goda utsikter för jägarna. 6. Ett lockbete.
6. Ett välriktadt skott. 8, Jagt-troféen."  i

f

 

Tva galna ungar.l
. Eller när odygden kliar ända ut iltingerspetsarna.
I .OförargligtI i Skrattretande.

 

ENTRE: Äldre I35. Barn 20 sKöre.

j... E: Behrens Tryckeriy
Stockholm f 1910.

    kw...

Information

Title:
Nordstjärnan
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain