#5566: Oden

z

SToCKlloLMs=Blooll FE

 SDB

 

  

i På blixt-trurle geriOrrl Sverige.

GifVer stora Barn- och Familjeiöreställningar I f
 dagen denl .................... e. m.,

 

 

oo-oooioo

Med" nedanstående storslagna nyheterI
I efter föliande intressanta "

i PROGRAMWA
Denllllalotllls ell. Y i-

Spännande och djupt gripande drama från den franska  
revolutionens dagar l 18 afdelningar. m en.

Upploppet 10. Välsignelsen före striden.

 

 

 

   

     

 

 

detta förtroende beger han sig i väg, ledsagad af några äldre soldater.
Denna bild visar oss vår lilla rojalist försiktigt smygande sig genom

1. i
2. Den lille rojalisten. 11. Hastigt uppbrott. I . . (EftefI Alfred de MllISSIetIJI
3.l Tillfångatagandet 12. Lifslarligt uppdrag. Fm fm kalorerqd bald.
4.- Huset brand. Igaltypp.I Il l i . l i 
5. Odelagt hem. 14.- Inom fientllga förposter. i Hm Alexander vid Comédie FrancaiseI
Ö. En ed. l  . Fröken Bel-te Borg I) " I ii 4 . l
7. Rojalisternas läger I. i , i 16. Arrestanten framföres. - Fröken Nelly Cormon vid Vaude-teatern. I. I I .
8- àJag hatar fepubllkenä- 17. LerC republiken. I I BaronenI villIIgifta bort sin soil PerIdikan som jusIt IslutIat sina studler
9. Ett leive. . f i 18. Ståndaktighet i döden. l Paris, med sin nlecIc CamIlIlle, en ung flickay som samtidigt lamnIIat kloIstreIts I,
i murar, men planen roner haftlgt motstånd 1af Camille, som bestämt sig for
atIt lämna dennaI världeIn för Iatt äggadsittmliåfI 1åI.ItaI?isiIgIl IcIlIcItIIlgIrtIeIålIgglgIliIIeåterPoeIIl-.II
Veudée är ett departement beläget i västliga Frankrike. dican beslutar ga att pa qmvagar n e I I I I
vendeerkriget pågick åren 1789-1795 emellan tle rejalistlsla sinnatie :enig gågn iiIifåfliihoiinmfagiålrljeIfrbäggdmåiigiiånifåifäfliåigiåijmlågäg lisää i-
Veduéema (de hvita) Och republikanerna (de rödal" den älskades svartsjuka och kärlek. Och planen lyckas öfver all förväntan.
År 1793 egde den episod rum som genom denna bildIupprullas för När iaranlIe seIrI åmIr .perdäzagIIIåörIIhegnä vängia SiånkIlIIIIIIIàiIIIIIIIISBhIICIIIIå: I ,
åskådaren och hvilken med förträfflig-natuitrogenhet är återgi ven. I egen äre oc e är me o anIIe ja a Io eIr II i I I
iiii iiiigiii.. iiiilöi en ioiaiiiiiiii. .Siiiai veiuée närmar. Sig ei . Sibirien-rar: återta.irriteraterlifatiztaratda-
trupp repubhkaner- Angshgt afvaktar famlllen motstandames mtrajlgande , I klaringar; Den stackars lilla Rosa kan ej bära slaget utan utstöter ett för-
då de veta att ingen räddning gifves. " Nu inkomma några republikanska - tvifladtI skri då hoInimed egna öron höthur hon blifvit bedrageIn och flyr I
soldater fastaga och. utjöra hela familjen, med.undantag af den 13-årige Frans - I 1 riktning mot tradgårdsdammen. Perdican. baffmefl Ochicifmilleiskyiida =
" " " " " . efter. Men det ar for sent. Rosa har kastat sig 1 vattnet och är redan
hvilken funmt ett br-a gomstalle, Samt nedskluta dessa" e - död. Sådant är innehållet i detta lilla drama, som kanske än ett af Mussets
Allt är .tyst och stilla, den af fruktan och sorg darrande Frans vägar sig allra bästa i Sin genre Och Skådespelanm namn borg, för att det Iel- m5: .
fram Ur Sitt gÖmStålle, går Ut på gården OCliISeIrI till ISIIiIiI IfaISIa IOCIIli I I I  I nägotII innIIIrealIisIItIiska färg ocliIIsitIt mäktig djup genom att förevigas  I I II. 
syskon liggande döda. Han kastar sigiörvcflmoderiisdöda kröppfoic-hikysser f "  :il-:ktilemamgiiardiileentai-- fre,- I eaten   . H
henne .och därpå fadern, denne som är dödligt sårad, vaknar för nägra ögon- I I i
blick url 1dödsdvalan och affodrar sin. lille son en ed att in i döden vara - . I I .
konu entro en.y . . , . I I 
Fran;g hämtår sin faders gevär, hvarpä han anträder färden för att uppsöka ,, . , I
Veduéernas läger. Dä han anländer dit, förvånas man öfver att se en liten I - I I i -
pojke klädd i gevär modigt intränga i lägret, hvarför mail tager honom i f
förhör, hvarpä den lille svarar: I I I II I
jag, är ung, jag ärI dock sä gammal att jag, hatar republikanerna: i Sonen hamnas Sln fader-I I DramaI
Fängslade af gossens modiga sinne besluta offlcerarna att behalla honom l I
truppen. I " I -I I I
Kommendanteri kallar Frans till sig. Man ger honom l uppdrag att I . ..
utspionera fiendens ställning, då han är väl bekant med trakten. Glad öfver I I ..--------------- -"""""--f-é-=.- 

fiendens förpostkedja. Närmare och närmare nalkas;,han huvaudlägret, då l i o - I o I o1 i i (I
han plötsligt omringas af en trupp fientliga soldater; nu gifves intet Iåtertåg. 0 u l  i I I ..

Som en spion tillfängatagesI han och föres in i lägret. En officer öf- , 0 i
verbringar kommienderande generalen budskapet härom hvarpå mellan dessa i i

.. . - - i ek i te .o tt å i skolan. Han måste därför föl-as af sin
foljande-samtal utsplnner sig: Boirean tyt er in m a g IJ

fader hvart han skall gå, stryk får han, men det hjälper ej! .

7)General ---- -- En Spionb l v Boirean har blifvit följd af sin far till en Hattmakare, men han duger
FanV sia honom) e" nå nt till han blott förstör allt! I 1 ,
:Hangär bara en pOjkE i) J gBoirean skall bli Expedit i en kryddbod, men där ställer hailalltioreda .i
i " I -- U i O -- och blir uts arkad af sin rincipal. - . r l
, lvl-ag Tri-koloren Och fastsatt" den .pa honom .Samt- lat honom framfor Boireliin skall försöka sig på Barberareyrket men den första kunden
armen utropa: - som han-får, rakar-han af ena -lriustarsen, Boirean får då en spark i ändan af
"Lefve republikenln sin herre, att hglri liimåiiiir Påkgilåafi- I F, I h ko
" " " " i samt åhän es tri- Boirean ir se an soc erIIagare. II orsI som uppassare, merIl an m.-
k Befaglnlnäén Infor-las. gossen Ställeäfränàfoå- "lefvepre ubgh-kenn I mer i olycka Och slår en gräddtarta ratt i ansiktet pa Iell Idam. IIDarefter skall
oloren Varp man sager- Onoml a Oj a p p l hall baka, men som förut allt går tokigt, han lägger sig l baktraget och som-
skall han omedelbart nedskjiitas. I . I II I I nan hån på att drunkna i degenI I I- - I
Frans med tanke på hva-d republikanerna gjort hans kara och den ed I Boirean sIOm vinbandjare han SuperISrg full, samtIIryckerquanatappar-
han SVLirit fadern, Sliter trikOlOren .at Sig, trampar den under fötterna Och na l vinfaten, vinet rllsar ut ur allafatIen sa att han ar nara att dranIka sig. v

ropar: L I K I , Det absolut bästa skrattnummer.
fi eve onungen." I

Omedelbart hårpå kolnmenderas :Lägg an! Ge fyIr: Och gossen är I I 
ej mer. i I . gI . I I

Han ljöt en hjältes död.

Den trofastetindianens hjärta. W

. . l .. I - . .I I. I Å
N l k l En af de Ibasta-lndianbllder som annu forevlsatsI
. l a. En indian har sllitit sig ttll en familj. hvilken består af öfversten, hans hustru, dotter

och lilla son, och indianen är familjen mycket hängifven.

l I k X
1I StrOmI-Odd, I i 4. JärnvägsbrOnI En mexikanare har förälskat sig i dottern, men blir afvisadfaf henne. För att hämna
2. infödingar vid stranden, 5. vFallen iselbelysning. älg, gotiiiötftviiå liiiiinlieiiiiås lllle -bigribelkifi att gafvisiliiftlihlieiiiis stilfbug med gåtiizrål-
I - I . - - can e a an vi e san a gossen.l a .soml anI an a enne sjaI. en go jära e
3 De lmPOllefande fallen- 6- Fallen l allonbelysmllg- indi-anen blir underrättad om det passerade, och begifver sig astad för att uppspåra mexi-
En ögonfägnad utan like. . kamrem l

Mali ser nll mexikanaren rida ästad i vildaste fart med barnet framför sig på hästen

medan indianen förföljer honom. Dä mexikanaren kommer till en flod hoppar han af häs-

-ten och skyndar i den ene af de två vid stranden liggande kanoterna, medan han sänker
den andre. Han ror skynsamt bort, men indianen fär snart uppden andra kanoten och

sätter efter honom i full fart. Efter en mycket spännande förföljelse infångar han mexi-

0 o I o u kallaren och nu begynneren häftig kamp mellan dem i vattnet som sllltar med att indianen
  segrar, tager gossen och för honom i triumf till hemmet. I I - .
II NlIissIHelyett är lIen amerikansk milliardörs dotter, vars hemgift är lom-

svarma a en massa riare. mer eller mindre behagade. Max häller si , 0 -l if
pIä grund af sin blyghet, mera i bakgrunden. Då hennes beundrare förklarga a " P -
sig villiga att öfvervinna hvarje svårighet, för att eröfra hennes hand, anord- l f
nar miss Helyett en täflan, ur hvilken hon hoppas att Max skall gå so l i i H
segrare; ajag gifveieimitt hjärta åt dIIena, förklarar hon .KesoA "i "ör " -- en.  j .tf 
pä.. bergets toppa. Men Max;ifsoihrfifirrrdräisffläfgäiffäflåääkyuretnter, "gör i 7-  .i H r-  f 
aIfundsjuka på honom, lyckas icke att segra. Lyckligtvis låter den lilla ame- Han Vrider mllrl på alla möjliga ViS.
rikanskan sig icke nedsläs af så litet. Hon vänder sig tillsegraren och sä- I .

ger till honom: iErt är mitt hjärtala Därefter sträcker hon sin hand till
den nedslagne Max och säger: i) Och hans är min handa.

  

m

  

 
    

 

Marmorbrotten i Carrara.

Storslagen industribild.

Det vitlnntlerli a nårelexiret. - .. . i . . w
Grosshaildlaren Svendsen är,r och degsynes äfven, en lycklig man, det villisäga, I    

fullkomligt lycklig är hall dock ickef; Det plågar honom nämligen att bibelns ord om f I l-
Ivlhufvudhäreni, som där omtalas, sä lätt låter sig tillämpas pä honom, i det hans tillgång Skrattsucces. l
1IIdetta hänseende icke är rikligare än hans yngste sons, och han är icke hårfager. Hvem .
onIrImar därfcI-JIrI sklldreIlIIhans glädje då han en dag-läser en anllons om ett ofelbart härm-edel I i

se oci opaI me et är ett. Det må sägas att värkningarna långt öfverste förväntniil - i " i "
irnaI och det l sådan grad att Svendsen till sist önskade sin fornaskalllgghet tillbakä. Obs-2 att apdra programet
Elexlrets .fabrlkant kan nu vara glad att han blifvit wmillionär. i . l förbehailes.

Enär detta program är Ådet mest intressanta och lärorikaste
som kan åstadkommas kunna vi erbjuda en trevlig och gemytlig
afton åt en och var som hos oss gör ett besök. . I s I

OBS", Klaraoch darrfria bilder. .OBSJ
Högaktningsfullt I I b f-
StockholmS-BiogafeniODEN- I 

l

j. E. Behrens Tryckeri,
I Stockholm 1910.

Information

Title:
Oden
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain