#5561: Elite

i

Skandinaviens
Eleganiasie
Biograf

 

 

OÅBSi Måndagar ooh Torsdagar nytt program 085.!

 

 

lzsta afdelningen.
r. gà- Wi Ingångsmarsch 
I x o- o ,
. (BGNGVSSÄYON.
l. Fyrtornet vid Geneve. 3. Ängbåtskaien vid Geneve.

ii
f . ,, l
2. Villan Mon Repos". ii 4. Montreux
Härliga. naturscenerier.

 

Were-f-  Krmstfilm. e

.. Hero oeh Leander.

:Efter en gammalgrekisk saga.

Arkonten (öfversteprästen) försöker förgöra Hero, Aphrodites prestinna.

i Hero är en ung förnäm grekinna som nyligen invigts till sitt ansvarsfulla kall, och uppväcker en
làäftlg lidelse hos Arkonten. Han försöker utföra sina nedriga afsikter men stötes med afsky bort af
ero.

Leander, en ung romare, emottager af Hero segerkransen såsom segrare vid de olympiska spelen.

Från Akropolis-platsen, för de olympiska spelen, drager ett glänsande tåg till Aphrodites tempel för
att segraren af en prestinnas hand skall få emottaga segerkransen :Hell segrarenv tonar det från tusen-
tals strupar. Arkonten utser bland prestinnorna Hero att bekransa segraren. Djupt rörd knäböjer Le-
änder för att af Heros hand bekransas, och söka deras ögon hvarandra. Leander fattar hennes hand för
att kyssa den men Arkonten träder emellan sägande att jungfrun är invigd åt himmelen. Leander gri-
pes af en häftig kärlek och beslutar uppsöka Hero, men blir förföljd af Arkontens medhjälpare.

e Arkontens förråderi. Med glänsande ögon emottager Hero segraren och öfverlycklig af sällhet
ahör hon Leanders kärleksförklaring. Just då inträder den skändligexArkonten följd af soldater och öf-
riga prestinnorna och fängsla dem för att stå till svars för de värsta brott som då fanns.

Leander utvisas Hård är domen aldrig mer får han beträda Greklands jord. Han föres ombord
och snart ligger flera mil mellan honom och hans käraste.

Hero-S dom. Framför det heliga altaret uttalas domen öfver Hero. Vid den öde hafsstranden
skallH hon framlefva sitt lif, där skall hon förkunna stormens annalkande och varna fartygen för brän-
nmgarne. Där emellan Asien och ärEHrMopa hvarest ännlufi dag reser sig ett torn,TfoÄr"nfa tider kalfatK
Leander-tornet, där vid Hellespontens strand på en kal klipp-a sitter dag från dag den vackra jungfrun
späjande mot den knappt skönjbära asiatiska kusten där hennes älskade landsatts.

Pa Asiens strand återfinna vi Leander. Han spanar med tränande ögon i nattens mörkerqmot
Hellesponten. Hvad nu! Ett ljus synes i mörkret. Anande att det är den älskade som på detta sätt
kallar honom, störtar han sig i vågorna och når Hellesponten och kastar sig i den älskades armar. Den
ljufva stunden afbrytes dock genom Arkontens ankommande. Leander kastar sig i hafvet och Hero lvser
honom för att komma igenom bränningarna. Arkonten rycker facklan ur Heros hand och släcker den-
sammaZ Då nu ej Leander har någon ledning kommer han in i bränningarne och sönderslages till döds
mot klipporna. I

.. Kärlek utan like.

Professorn i allkemi herr Hoppman har efter åratals långa experiment uppfunnit ett pulver som
vid påsprutning af någon person genast blir kär i den forsta flicka som kommer i dess väg. En ung
gosse får fast i den dyrbara flaskan och ger sig i väg ut i staden där nu de mest skrattretande scener
utföras under inverkan iaf pulvret. Den första som får lida för sin kärlek blir en gammal ungkarl som
får en liten dusch sig omedvetet. Han flyger i famnen på en gammal käring men där blir det smörj i
oändlighet. De följande scenerna tarva ej någon utförlig beskrifning. Då man till slut får fast i slyngeln
som skall få sin förtjänta del blir det en oväntad utgång, flaskan skall förstöras men just som den går
sönder blir polisen öfver öronen kär och alla med honom så han glömmer sin plikt. "

Eejdlöst skrattretande.

 

 

 

 

2zdra afdelningen.

 

 

 

 

Då , få
se - ii.. Musik iii

äd- få
., 4 Det sista budskapet.

Gripande Drama. .

Vi införas i en gammal gummas enkla boning och ser huru brefbäraren bringar den gamla ett bud-
skap från hennes ende son som är hennes stöd på ålderdomen. Då vi veta att han för tillfället befinner
sig i örlogstjänst och därtill hans fartyg, ett större pansarskepp, förvåna vi oss ej öfver gummans glädje
öfver brefvets innehåll, som meddelar att han befinner sig i högönsklig välmåga och snart hemkommer.

Ödets vägar äro dock outränsakliga, i samma ögonblick dessa rader träffa den gamla nedföres sonen
i sjuklogementet dödligt sårad efter en hård dust med fienden. Vi se huru han på dödsbädden dekore-
ras med tapperhetsmedaljen. Den flämtande lifslågan släckes och i världen klappar ett hjältemodigt
hjärta mindre. Kommendrande officeren ombesörjer en skrifvelses aflåtande till den gamla som förbyter
hennes ljusa drömmar mot den gränslösaste sorg. Kort därpå infinner sig en deputation för att till mo-
dern öfverlämna sonens hederstecken. Beröfvad sitt sista stöd går den gamla en af umbäranden uppfyld
framtid till mötes. Svälten tvingar henne till sist, först då allt annat gått som kunnat omsättas i pengar,
att taga. det käraste minnet af sonen och vandra till en guldsmed. Rörd af gummans sorgliga belägen-
het besparar han henne ej allenast smärtan att åtskiljas från medaljen utan också afhjälper hennes nöd-
ställda belägenhet.

.Karl Petterlunds inträde i Midnattsklubben.

Petterlund känner sig mycket smickrad då han en dag får mottaga kallelse till medlemskap uti den
beryktade Midnattsklubben.
I Han säger farväl till sin hustru Nora, som har sina misstankar rörande den hedervärda klubben
och ger honom en del välvilliga förmaningar. Petterlunds stolthet är så uppblåst att hans jämvikt ej
rubbas häraf, men då han mottages i hallen af en del medlemmar, som allvarsarnt taga mått af honom
för att anskaffa en passande kista åt honom förlorar han jämnvikten. Han tillåtes dock ej att presen-
tera sig förrän han i oafbruten följd fått gå genom den ena galenskapen efter den andra, så galna som
någonsin kunnat utfunderas i en människohjärna, allt tillhörande invigningshögtidligheterna. Till sist för--
passas Petterlund helt oförmodadt ut på gatan iklädd en allt annat än lämplig promenadkostym och
utom sig af förskräckelse skyndar han hem till sin Nora. "

Här återfår han sitt courage och han börjar nu att visa Nora huru allt tillgått. Detta tyckes dock
ej alls intressera henne och då hon förgäfves ber honom upphöra med galenskaperna, utan resultat, gri-
per hon en kopparkastrull och Petterlund får nu genomgå en andra invigning ej mindre hårdhänt än

den första.
Denna bild är absolut en af de mast genomgående komiska som någonsin upptagits i en kamera.

 

 

 

 

s. 5 Utgångsrnarsch 5

 

Stockholms Tryckeri-A ktiebolag. 1910

Information

Title:
Elite
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain