#5556: Arbetareföreningens Biograf

dvvvvvh
ARBETAREFÖRENiNm-:Ns

 

 

...A-i-..

 

 

 

 

raf 60

Söderköping.

 

Nylil: program
vn rjle vecka l

PR 

llll BA  lllE

 

 

Nytt program

 

mivnilial.

När brudgummen flcli lrampanfall.

Kunsllllml

Slagmimiiierl

Kunsllilml

" ei B vapen.

oerhört spännande krigsbiidei.

Många avdelningar.

Iver-sne bröder, som voro goda
vänner, råkade förälska sig i sam-
mn flicka. Den ene hade fram-
gång, den andre fick korgen. En
vacker -clag kallades de båda till va-
pen Vidy samma kompani, den ene
glad i själen såsom, kapten, den .zin-
rlre som sei-geaiit, nedstämcl-och
dyster. Ehuru skilda till raingcn
voro de likväl "bröder i vapen".

På. blodigt slagfält blexr kapten
Hriwley sår-ad, sergennt Carrol för-
de honom emellertidI i säkerhet, men
blott för att själv falla offer for en
exploderar]ch granat, just; som. kap-
tonen oxferlänmas åt :sjuki-årdnre.
Båda. fördes till sjukhuset och tänk-
te föga. på. under vilka omständig-
heter  ånyo skulle träffas.

Sergeantenville ej återvärhåla. till
hemorten; då hans sår lä.ktes,"ciiär
kaptenens trolovade vistades vdär.

En. god gårnings

 

och såsom krympling. oduglig. till
.krigstjänist vart han utan tak. över
liiu-ifurlet. Tjugo år senare fanns
han sovande invid; ett halvbyggt hus
och arresteratlles .för lösdrivcri.

Kapten H-Awley återvände från
kriget, gifte sig inecll sitt hjärtas ut-
Valcln och var tjugu år senare en
välsituerzirl man.

Genom ödets skickelse leddes rät-
tegången med f. (l. serge-:inten ax-
hroclern, kaptenen. Men först sie-
tlnn "vagzibonclen" berättat. hur han
särart-s i kriget igenkäncltts han av
kaptenen. - -

Med tårar i ögonen dömde 1kapte-
nen brodern att tillbringa återsto-
den .av sitt liv såsom en äradi gäst
i hems hem och såsom lika. vvarm
gäst till honom: :som till hans familj,
som han varit till kaptenen i kriget.

belöning.

Vacker och tilltalande bild. Praktfulllt koloreracl.

Eny liten bloinsterförsäljerskzt hitq
tar en plånbok: full .av sedlar och
lämnar den till polislrontoret.

Den som .har förlorat densamma
infinner  här och åter-får sin för-
mögenhet. Då. han erfar, att den

henne.

lilla är föl-äl-dralös, adopterar han
milljelivs fröljder, något som hon
ocklförtjänt genom sin goda gär-
ning.

En pailsisla på besök i Venedig.

Kilnematografi i färger från Pathé Fréres.

På. morgonen för en gon-(lol henne
genom de gamla dogernas stadsdel
som överallt här spår-en av en för-
gången kultur-s inoniimcntaln stor-
het.

Diiirorna på Szt Marcustorget bil-
da. en Vacker tax-ln och på eftermich
dagen få vi i sällskap med vår pri-
risiska avlägga. ven visit på Venedigs
ryktbara. sfpets- och glasfabriker,

To if rs.

 

för .att där få. en inblick i .arbetar-
nes göromål och krävande syssel-
sättning.

När tiden för tédirickning är inne
återvända. vi  till de in-odärnare
kvarteren, och snart få. vi se dlet
mångbesj un gnn. Venedig. i ifåästlijus
och m-usiiki ftrålri oss till mötes ur
skyinnin och mörker.

Vinter-skönheter från Nord-Sverge.

Härliga natur-scenarier.

Konsllilm!

Kunslli-lm l

Slrum p an.

Komecli av Ugo Palena.

I Speladi av skådespelerskornn Mei-
nani och Micheletti .samt skådespe-
larna Dontlini, Spano och Pezzaglia,

Mwiter handling och briljant spel!

 

samtliga vid Theatre Argentina- i

Rom .

088.! Endasl kl.   .

035.! Fllisunima el

della program!

 

088.! Musik för flöjt och piano. 088.!

Entré :

 

 

(iustl. Thonàns vliiivclifsifl, Söderköping 1910.

35 öre för äldre, 20 öre för bam.

varje vecka l ..

Barnet lär så. känna ett fa- I

r

 

 

 

    

ä

l
i
i
1
i
l
l
s

 1.-, 1,.-70 .ps-

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain