#5554: Thule

i öfver hela världen.

 

 

Biograf-

Teatern
Nya

 

           

 

Goodtemplarhuset, l tr.
Föreställningar.-

Vardagar kl. 6w10 e. m., Lördagar kl. öwllV e. m.
Söndagar kl. I-5 och 6-11 e. m.

PROG RAM :
Exgressnz bet.

28 non-4 dec.

 

Brune success.
ättekonstfilm.

 

 

 

 

Säsongens mest spännande eeh lännämstn nyhet! X w

-=-= K R   G E T E-

 V"mellan-W-VDM  4-

llnn nell:-

1864

hvari en del svenska frivilliga deltogo med tapperhet.

Hvad en soldat upplefvat.
Historiskt krigsskådespel i öfver 100 afdelningar.
Det längsta och .förnämsta krigsdrama som någonsin gått öfver
i den hvita duken.
En Verklig jättebild bland jättar.

0iltlens längtl än älven l,000 meter, men än en tinndsllels snensls mil.

Ett verkligt sensationsnummer.
Mästerligt väl och med oerhörda kostnader inspelad.

Förstklassigt fotograferad

Denna bild, som innehåller-en mångfald spän-
nande episoder ur kriget mellan Danmark och
Tyskland år 1864 -sär en jättefilm pà icke mindre
än 1000 meter och utgör den längsta bild, som
hittills, härstädes visats å någon biograf. Att en
jättefilm af sådana dimensioner och med en så-
dan mängd medverkande kostat ett oerhördt ar-
bete, tid och kostnader är gifvet, men vi hoppas
också att ett så é till alla delar verkligt godt
och f välutfördt arbete som detta skall tillvinna
sig publikens bifall. Den stora förtjänsten iden-
na bild ligger ej enbart i att den är väl inspelad
och väl fotograferad utan även däri att det är
ett stycke historia, så natur och tidstroget återgifvet,
som det nu var möjligt att framställa.

   

 

 

 

 

qlluirntlrollerna utföras ett:
Soldaten Felix . . . . . . .. Herr CARLO WIETH
Kaptenen . . . . . . . . . . . . . . .. Herr STRÖM
Flygelmannen . . . . . . .. Herr H. NEERGAARD
En bonde på Ala  Herr POSS-NIELSEN
Bondens dotter . . . . . . .. Fru THORA MEINGKE

Öfriga medverkande äro: Fruarne yl-IUNDE-
RUP och WlLHELMl; Fröknarne 1LANGE
och jUTTA LUND, m. fl.; Köpenhamns skyt-
tekàr; lista och lesta infanteribataljonerna.
samt ridskolan i jägersborg.

 

 

Hufvudafdelningarna :

flttonde brigadens skyttestrid.

Fyra mot en, danskarne måste vika för
öfvermakten.

Efter slaget.

De särade transporteras till Hörupshaf
för,y att därifrån med fartyg föras till
Köpenhamn.

 e Ombord-spett änga-re--till ltäöpenhasnn.w

På garnisonssjukhuset.

Tillbaka till Äls.

"Mitt regemente är förloradt 0. s. v."

Förföljda. i

Det tyska hufvudkvarteret på flls.

En bondflicka hjelper Felix att fly.

Räddad. -

 

Vaktpost vid Fredricia.

l Fredricia.

Färden genom Fyen.

lnkvarteringen i flis.

Nattlig allarm.

I Dybböls skansar.

Skydd och betäckning för Brogens gra- 1

i Wmatter, , s. , , 

Vaktombyte pä skansarne.

En natt i Dybböls skansar.

Det starka kulregnetfrän tyskarnes batte-
rier tvinga danskarne att söka skydd
bakom skansarne.

Bombarderingen pä Sönderborg.

Dybböls stormning den .18 flpril 1864.

Dybböls fall.

Biografen Thule har mot stora kostnader förvärfvat sig ensamrätten för Sundsvall till upp-
, förande af detta storslagna krigsskådespel.

u Har spelats för öfverfulla hus i Sve- Trots de dryga kostnaderna äro bil-

rtges större större städer såsom Stock- jettprisen dock de vanliga, hvadan vi

holm, Malmö, Göteborg, Helsingborg, hoppas på talrikt besök. Hela Sundsvall

Norrköping m. fl. i med omnejd måste se detta storslagna
Går dessutom med stormande bifall krigsdrama. rDet längsta som hittills-vi-P

sats å någon Biograf.
Föreställningarne taga en tid af nä-

llän äfnen i Sundsvall lnsln fulla hus. O ga Öfver en timme.

Den. iii-ade publiken omheiles vördsssmt att infinna sig i tid, se att. föreställningarna
störas i minsta. möjliga nian.

OBS! Under veckans lopp, samma pris för barn som vuxna.

 

 

 

 

 

 

 

På Söndag deremot gifves

4 Billighetsföreställningar för barn,
nämligen kl. I, 2, 3, 4 e. m. Pris 10 öre.

Programhåften ä 5 löre i biljettluckan.

  

- toregn-fe!Nessle-.leda. TW" 
i

 

 

Sundsvall, Nordiska Centraltryekerict, 1910.

Information

Title:
Thule
Printed year:
1910
Place:
Sundsvall
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain