#5548: Arbetareföreningens Biograf

Åvvvvvh
ARBETAREFÖRENINGENS

 

 

 

 

f .vvvvvvvv X

 

raf e

Söderköping.

 

 

Söndagen den "20

lell: program
vn rjle vecka l

Mun i  mi

 

 

Febr. kl. G e. m.

Nytt program

mivnigal.

När brudgummen flcli lrampanfall.

Konsllllml

Slagmimmerl

Kunsllilml

Bröder Q vapen.

Oerhört spännande krigsblldelr.

Många avdelningar.

Tvenne bröder, som Voro goda
vänner, råkade förälskar sig i sain-
mn flicka. Den ene hade fran)-
gång, den andre fick korgen. En
vacker dag kallades de båda till va-
pen vid samma. kompani, den ene
glad i själen såsom kapten, den :iri-
rlre :san sei-geant, nedstäniclkoch
dyster. Ehuru skild-a till rmiqen
voro? de likväl "bröder i vapen".

På blodigt .slingfält bleirv kapten
liawley sår-ad, sergennt. Carrol för-
de honom emellertid :i säkerhet, men
blott for att själv falla1 offer for en
exploderande granat, just som kap-
tenen overlärnnas år :sjukwårdnre
Båda fördes till sjukhuset och tänk-
te föga. på. under Yile omständig-
heter de ånyo skulle träffas.

Seergeenteniille ej återvända. till
hemorten, då hans sår läkfes, (när
kaptenens trolovnde vistades där.

En god gärnings

 

och såsom lirympling1 oduglig. till
.krigsfjänst "vart han utan tak. över
hinndet. Tjugo år senare fanns
han sovande invid ett hahbyggt hus
och arresterardles .för lösdriveri.

Kapten Hnwley återvände från
kriget, gifte  med sitt hjärtas ut-
Vzilcln och var tjugu år senare en
Välsituernd man.

Genom ödets skickelse leddes rät-
tegången med f. (l. sergennten aiÅ
brodern, kaptenen. Men först se-
dan "vag-fibonden" berättat hur han
såret-s i kriget igenkändles han av
kaptenen. - -

ill-.led tårar i ögonen dömde kapte-
nen brodern att tillbringa återsto-
den .av sitt lii-I sås-(nn1 en äradl 
i finns hem och såsom likav varm
gäst till honom: :som till hans- familj,
.som han varit lill kaptenen i kriget.

belöning.

Vacker och tilltalande bild. Praktfullt kolorerad.

[iny liten bloinsterförsäljerska. hitq
tar en plånbok full av sedlar och
lämnar den till poliskontoret.

Den som har förlorat densamma
infinner  här och åter-får sin för-
mögenhet. Då. han erfar, att den

henne.

lilla är föräldrar-lös, adopterar han
milljelivs fröljder, något som hon
ockjförtjänt genom .sin goda gär-
ning.

En parlsisla på besök i Venedig.

Klnematografi i färger från Pathé Fréres.

 morgonen för en gor-idol henne
genom de gamla dogernas stadsdel
som Överallt här spår-en av en f ör-
gången kultur-s inomnnentnla stur-
het.

Duvor-na på Szt Marcustorgel bil-
da., en vacker tai-la och på. eftermidL
dagen få Vi i sällskap med rår po-
risiska .avläg gyn. en "visit på Venedigs
ryktbnrn. sfpets- och glaséfabriker,

f. rs.

for .att där få. en inblick i yarbetar-
nes göromål och krävande syssel-
 ttin in g.

När tiden för tédrickning .är inne
återvända. vi  till de in-odärnare
kvarteren, och snart få. vi se det
mil-ngbesjunginn Venedig. i ifåistlljus
och imisiilc ftråla. oss till mötes ur
skymnin och mörker.

Vilnterskönheter Jllråri Nord-Sverge.

Härliga naturscenerier.

Konsllilml

Krimslli-lm l

Slrump an.

Komedi av Ugo Palena.

v Spelad av skådespelerskornn Me.-
nani och Micheletti .samt skådespe-
larne Dondini, Spa-no och Pezzaglia,

Munter handling och briljant spel!

 

samtliga vid Theatre Argentina i

Rom .

0BS.! Endasl kl. 6.

085.! Flrsunlma el

llella program!

 

085.! Musik för flöjt och piano. 088.!

Entré :

 

 

Gusll. Thoréns liivnlreifi, Söderköping 1910.

35 öre för äldre, .20 öre för bam.

l
i
l
l

l varje vecka! 

 

Barnet lär så. känna ett fa- I

l
l
l
l
l
l
l
l

 

 &w&

 

1 H.. (Pl-.axx

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain